Mindre forskningsanvändning ger sjuksköterskor sämre arbetsmiljö

Malin Karlberg Traav i Prismahuset.

Malin Karlberg Traav har gjort fyra olika studier för att få en bild av evidensbaserad omvårdnad i klinisk kontext.

Sjuksköterskor som använder forskning i mindre utsträckning än sina kollegor upplever att de har ett sämre arbetsklimat.
– Sjuksköterskan har en viktig samhällsfunktion och att använda forskning är en viktig del av arbetet, säger Malin Karlberg Traav.

Malin Karlberg Traavs avhandling "Evidence-based nursing - reflections from different perspectives" finns att läsa i sin helhet här (PDF).

Doktoranden och legitimerade sjuksköterskan Malin Karlberg Traav disputerar nu vid Örebro universitet. I hennes avhandling undersöker hon från flera perspektiv evidensbaserad omvårdnad i klinisk kontext. Det vill säga vård som utgår från forskningsresultat, teori, patientens perspektiv och klinisk kompetens.

–  Vi såg att forskningen behöver presenteras så den kan värderas och användas av kliniskt arbetande sjuksköterskor, säger Malin Karlberg Traav.

Skattad användning

Hon har bland annat frågat sjuksköterskor hur de använder forskning i sitt arbete. Där framkom att de som skattade sin användning lägre också upplevde arbetsklimatet som mindre dynamiskt och livligt.

I en av delstudierna framkom att sjuksköterskor som använder sig av teori i sitt kliniska arbete anser att vården håller hög kvalitet. De uppgav också att det är viktigt med stöttande enhetschefer för att kunna använda forskning och teori. 

Malin Karlberg Traav har även hållit fokusgrupper med enhetschefer.

– De kan arbeta proaktivt för att implementera och stötta evidensbaserad omvårdnad på sin enhet. Ett sätt att göra det kan vara via omvårdnadsvetenskaplig teori som ger utrymme för reflektion och gemensam begreppsanvändning, säger Malin Karlberg Traav.

Kommer inte patienten till nytta

Hennes resultat visar också att den forskning som designas för att utveckla omvårdnad ofta saknar en presentation av hur den ska användas av sjuksköterskorna i det kliniska arbetet.

– Det kan göra att forskningen inte kommer patienterna till nytta.

Malin Karlberg Traav anser att det är viktigt att sjuksköterskor utbildas så de kan använda dagens forskning i samspel med den kliniska kompetensen. Att kunna möta patienten och använda teorin gör att ett samarbete uppstår från patientens bästa.

– Sjuksköterskan som profession är en samhällsviktig funktion och det är viktigt att yrkesutövningen utgår från forskning, teori, patientens perspektiv och klinisk kompetens.

Malin Karlberg Traav disputerade i Forumhuset fredagen den 12 juni.

Text och bild: Mikael Åberg