This page in English

Satsar på bättre arbetsvillkor för att locka internationella forskare till Örebro

Bild på Maria Wennerstrand, HR-strateg vid Personalavdelningen.

Maria Wennerstrand, HR-strateg vid Personalavdelningen.

I slutet av 2018 fick Örebro universitet - som tredje lärosäte i Sverige - utmärkelsen ”HR Excellence in Research” av EU-kommissionen för sitt arbete för goda arbetsvillkor och öppenhet i rekrytering av forskare och universitetslärare. Nu tar universitetet nästa steg med en uppdaterad handlingsplan.

- Örebro universitet vill stärka sin position som en attraktiv arbetsgivare för att locka till sig kvalificerade forskare från hela världen. Därför arbetar vi systematiskt med att förbättra och kvalitetssäkra arbets- och karriärvillkor för forskande personal, säger projektledaren Maria Wennerstrand, HR-strateg vid Personalavdelningen.

Utmärkelsen HR Excellence in Research ges till organisationer som följer den europeiska stadgan för forskare och riktlinjerna för rekrytering. Universitetet har arbetat med att jämföra hur väl universitetets arbetssätt och rutiner stämmer överens med det gemensamma EU-regelverket.

- Efter att ha gjort en jämförelse tog vi fram en handlingsplan för att på bästa möjliga sätt anpassa vår egen verksamhet till regelverket.

Nu har universitetet tagit nästa steg – reviderat handlingsplanen och gjort en självvärdering av hur väl universitetet följer den handlingsplan som lämnades in för två år sedan. Den nya handlingsplanen lämnas in idag och kommer att granskas av en extern expert som utses av EU-kommissionen.

- Arbetet är en viktig del av universitetets arbete med internationalisering, säger Maria Wennerstrand.

Arbetet har bland annat inneburit att de administrativa stödfunktionerna har knutits närmare varandra. All verksamhet som stöttar mobilitet och goda arbetsvillkor för forskare finns med i planen.

- Vi har gjort ett omfattande analysarbete för att säkerställa att universitetets samlade stöd till forskande personal sammanställs och kommuniceras på ett tydligt sätt. För att de på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på vilket stöd som finns tillgängligt för dem och deras forskargrupper, säger Maria Wennerstrand.

- Några konkreta exempel som har förtydligats är att vi behöver ha mer och bättre information på vår engelska webbplats. Där pågår ett stort förbättringsarbete nu. Vi har också knutit de som jobbar med HR och internationalisering närmare varandra, vilket är väldigt viktigt för att få en samsyn kring värdet med rörlighet bland våra och andra lärosätens forskare, säger Maria Wennerstrand.

Utmärkelsen ”HR Excellence in Research” är ingen certifiering som garanterar en viss kvalitet utan det handlar om att ha hög ambition att leva upp till EU-kommissionens riktlinjer. Örebro universitetet har nu alltså tagit ytterligare ett viktigt steg för att nå det målet.