Styrelsebeslut: Två utbildningsprogram kvar i Grythyttan och forskningen får fokus på måltidskunskap

Nu har beslutet om Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet kommit. Utbildningarna till kulinarisk kock och sommelier blir kvar i Grythyttan. Två program förläggs till Örebro. Forskningen koncentreras till kärnområdet måltidskunskap. Dessutom kommer utvecklingsprojektet under ledning av Agneta Blom att fortsätta även under hösten.

 

Lars Haikola

Styrelsens ordförande Lars Haikola

– Det har tagit tid men vi har varit tvungna att ta in ett brett underlag och vända på alla stenar innan vi ville ta beslut, säger Lars Haikola, ordförande för Örebro universitets universitetsstyrelse.
Beslutet innebär att utbildningens kärna – det gastronomiska kärnområdet och måltidskunskapen – blir kvar i Grythyttan medan Hospitality management-programmet och måltidsekologprogrammet förläggs till Örebro.

Samtidigt väljer universitetet att öka antalet programstudenter på de två utbildningsprogram som är kvar på Restaurang- och hotellhögskolan – från cirka 140 till 200 helårsstudenter.

– Fler programstudenter ger en bättre studiesocial miljö på Campus Grythyttan och det ger också bättre möjligheter att planera för verksamheten, säger Karin Hedström, dekan för Fakulteten för ekonomi, natur och teknikvetenskap.

Karin Hedström

Karin Hedström, dekan för Fakulteten för ekonomi, natur och teknik

– Det finns bra förutsättningar för att ta in fler programstudenter. Söktrycket har ökat sista tiden och utbildningen till kulinarisk kock vid Örebro universitet är den mest sökta i sitt slag i Sverige, säger Karin Hedström.

Platser ökar på programmen

I och med att två program flyttas till Örebro och antalet platser ökar på programmen i Grythyttan minskar antalet platser på de fristående distanskurserna. Universitetet har ett begränsat antal studieplatser från utbildningsdepartementet – det som kallas takbelopp.

– Vi vill prioritera och kunna ge utrymme för fler programstudenter i Grythyttan istället för att lägga platserna på distanskurser. Dessutom är takbeloppen något som fördelas över hela universitetet och fördelningen mellan olika utbildningsprogram är under ständig omprövning, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Johan Schnürer

Rektor Johan Schnürer

– De distanskurser som ges inom ramen för takbeloppet kan kompletteras med fristående kurser inom uppdragsutbildningen om branschen efterfrågar det, fortsätter Johan Schnürer.
Samtidigt fortsätter utvecklingsprojektet. Det fokuserar på ökad lokal, regional och nationell samverkan. En nyckelaktör i sammanhanget är Hällefors kommun.

– Dialog och samverkan mellan Hällefors kommun och universitetet fungerar väldigt bra, säger Johan Schnürer.

Gastronomi som drivkraft för samhällsförändring

I ett samarbete mellan just Hällefors kommun och utbildningen Kulinarisk kock och måltidskreatör kommer traktens resurser och kommunens utmaningar bli grunden för studenterna som tar sig an temat ”Gastronomi som drivkraft för samhällsförändring”. 

– På sikt kan det leda till nya forskningsfrågor och projekt. Det är bara ett av flera samarbeten som är på väg att starta upp. Universitetet ska inte driva det regionala utvecklingsarbetet men vi kan vara en utmärkt samverkansaktör om det finns en vilja att utveckla Grythyttan till ett nationellt centrum för svensk gastronomi, säger Agneta Blom.

Agneta Blom

Agneta Blom, docent i statskunskap som leder utvecklingsarbetet

Utvecklingsarbetet har öppnat upp nya kontaktytor för både forskare och lärare. Samarbete med andra utbildningar och även ökad samläsning mellan de två programmen i Grythyttan kan spara resurser och minska dubbelarbete. Dessutom ger det studenter i Grythyttan mer kontakt med övriga universitetet.

Unik forskning vid institutionen

– När det gäller forskningen spelar forskare inom måltidskunskap redan en viktig roll inom universitetets satsning på Mat och hälsa. Nu måste institutionen också kunna få in fler externa forskningsanslag. De behövs för att säkra Restaurang- och hotellhögskolans ekonomi och är en viktig pusselbit för att kunna vidareutveckla den unika forskning som bedrivs vid institutionen, säger Johan Schnürer.

Universitetet ska också undersöka om den så kallade Grytlappen kan utökas. Statsbidraget som Restaurang- och hotellhögskolan får för att bedriva sin verksamhet just i Grythyttan.

– Styrelsens beslut är avgörande för att vi ska kunna gå vidare och börja jobba på riktigt. Nu får verksamheten arbetsro, avslutar Johan Schnürer.

Bakgrund:

Professor emeritus Erik Amnå fick i februari 2020 i uppdrag att utreda lokaliseringen av Restaurang- och hotellhögskolan, RHS, och granska fem olika områden. Han presenterade sin utredning i juni och rekommenderade en flytt från Grythyttan till Campus Örebro.

I september beslutade universitetsstyrelsen att bredda och fördjupa beslutsunderlaget och dra nytta av det stora engagemang som många hade visat i och med utredningen av RHS vid Örebro universitet.

Agneta Blom, docent i statskunskap, fick i uppdrag att leda utvecklingsarbetet. Styrelsen bad också universitetet att ta fram analyser av ekonomi och infrastruktur. Ledningen för Fakulteten för ekonomi, natur och teknik har under året analyserat olika verksamhetsalternativ i nära dialog med RHS-ledning. Målet var att ta ett beslut i juni 2021.

På styrelsemötet i april bad styrelsen universitetet att undersöka ett verksamhetsalternativ närmare. I det förslaget blir utbildningen till kulinarisk kock och sommelier kvar i Grythyttan och forskningen fokuseras på måltidskunskap. Hospitality management-programmet och måltidsekologprogrammet förläggs till Örebro.

Detta alternativ tog universitetsstyrelsen idag beslut om att genomföra.