Farliga kemikalier ett hinder för återvinning av plast

Magnus Engwall i labbet.

Idag återvinns bara åtta procent av all plast som används i Sverige. Ett hinder är att plasten innehåller hundratals tillsatser som är farliga för människor eller miljö. Örebroforskare har fått 4 miljoner kronor från Formas för att underlätta för företag och myndigheter att minska eller helt få bort farliga kemikalier ur flödet.

I Sverige använder vi varje år 130 kg plast per person. Plastförpackningar står för den största delen. Vi använder 325 000 ton plast till förpackningar i Sverige. Byggsektorn använder 262 000 ton plast och fordonsindustrin 134 000 ton. Plast i sjukvårdsartiklar, leksaker, hushållsartiklar, sportartiklar och möbler blir tillsammans 455 000 ton. Av över 1 200 000 ton plast i Sverige återvinns alltså bara åtta procent – 96 000 ton.

Projektet är ett av flera som drivs av forskare som tillhör Plattformen för en hållbar framtid PSF@ORU
 
– Plast är ett oumbärligt material och användningen ökar, både i Sverige och globalt. Framtiden är en cirkulär ekonomi med ökad återvinning av värdefulla råvaror och då måste återvinningen av plast öka dramatiskt. Globalt är återvinningen på lägre nivåer än i Sverige, säger Magnus Engwall, professor i biologi vid Örebro universitet.
 
Plastanvändningen har fått stor uppmärksamhet de senaste åren, inte minst genom EU:s plaststrategi och på grund av den stora nedskräpningen – framför allt i haven. Det genomförs idag en lång rad åtgärder för att minska nedskräpning och öka återvinningen av plast.
 
– För att kunna öka återvinningen på ett säkert sätt måste vi ta reda på vilka farliga ämnen som finns i återvunnen plast, var dessa ämnen kommer ifrån och vilka risker kemikalier i återvunnen plast medför för människor och miljö, säger Magnus Engwall.

Flera tusen tillsatser i plast 

Plast innehåller en lång rad tillsatser. Det är till exempel mjukgörare, flamskyddsmedel och färgämnen. Forskning har visat att det finns flera tusen tillsatser i plast och några hundra av dessa är misstänkt eller konstaterat farliga för människa eller miljö.
 
Att det finns farliga kemikalier i återvunnen plast beror dels på att tillsatser från originalproduktionen kan finnas kvar i plasten, och att återvunnen plast kan ha olika ursprung och kan förorenas under användning eller under återvinning.
 
– I det här projektet ställer vi frågan i sammanhanget cirkulära kretslopp men vi kommer troligen även att studera originalplaster som referens till återvunnen plast. Problemen är sammankopplade.

Sprida kunskap om mätmetoder 

Forskarna ska dessutom utveckla och sprida kunskap om moderna mätmetoder för farliga ämnen i återvunnen plast och utveckla webbaserade lösningar med information om farliga ämnen i återvunnen plast för att bidra till att underlätta för företag och myndigheter att minska eller helt få bort farliga kemikalier ur flödet.
 
Projektet är ett samarbete mellan H&M Group och Människa-Teknik-Miljö, MTM, forskningscentrum vid Örebro universitet med Chemsec som referenspartner.

Text: Linda Harradine
Foto: Örebro universitet