Forskning med mål att barn ska få makt att bestämma om sina liv

Anna Petersén

Anna Petersén

Målet är hitta sätt att samordna samhällets insatser för att stötta barn i svåra livssituationer.
– Vi vill skapa en praxis där barnen ska vara delaktiga i frågor som rör dem själva, säger Anna Petersén, forskare i socialt arbete.

Projektet, Connected Children, har beviljats 24 miljoner kronor av forskningsrådet Forte. Anna Petersén ska tillsammans med forskare vid Linnéuniversitetet och Högskolan i Dalarna samarbeta med Region Kronoberg i projektet som ska pågå i sex år och som samordnas av Linnéuniversitet.

Syftet med Connected children är att utveckla modeller för tidiga och samordnade insatser för barn i svåra livssituationer. Förebilden är skotska GIRFEC med sin helhetssyn på barn och unga och behovet av att agera tidigt.

I FN:s barnkonvention står tydligt att barn ska vara delaktiga i beslut som rör dem själva.

 – Professionella spelar trots det en avgörande roll i tolkningar av riktlinjer och policys när olika intressen står i konflikt och måste balanseras mot varandra. Det påverkar troligtvis vilken tyngd som ges barnets egen röst och perspektiv i jämförelse med vuxnas bedömningar och åsikter, säger Anna Petersén

Målet för projektet är att utveckla det preventiva arbetet - och samtidigt säkerställa att barn blir hörda och har möjlighet att påverka.