Nya coronaråd: Så påverkas Örebro universitet

En cirkel med texten Covid-19 - nej tack.

Folkhälsomyndighetens nya åtgärder mot smittspridning får effekter även vid Örebro universitet.
I det första steget handlar det bland annat om åtgärder för att minska trängsel.
Samtidigt förbereds fler beslut från universitetsledningen.

Från och med den 8 december 2021 gäller nya regler och råd för att minska spridningen av covid-19.

Några av råden får direkt påverkan på Örebro universitet. Därför har rektor, efter samråd med krisledningsgruppen, fattat ett nytt beslut om hur universitetet ska agera.

Arbetet fortsätter också med att se över aktiviteter i samband med examen och nästa terminsstart. Dessutom förbereds andra åtgärder som kan införas vid eventuellt ökad smittspridning.

Här är de viktigaste nya punkterna, för anställda och studenter:

  • Trängsel ska undvikas.

Än så länge bedömer Folkhälsomyndigheten att undervisningen kan fortsätta på plats vid landets lärosäten. Men universitetet kommer att arbeta för att trängsel och större folksamlingar ska undvikas.

Universitetets lokaler kommer att vara fortsatt öppna, så att studenter kan sitta på campus och studera i stället för att trängas i studentrum.

  • Möten genomförs huvudsakligen digitalt.

Huvudregeln för möten är att de ska vara digitala. I de fall som fysiska möten genomförs ska det ske med försiktighet. Givetvis ska avstånden hållas.

Konferenser med externa deltagare kan genomföras under förutsättning att trängsel kan undvikas och att Folkhälsomyndighetens rekommendationer i övrigt kan följas.

  • Arbete från hemmet blir möjligt – efter samråd med chefen.

Det ska vara möjligt för medarbetare att i viss utsträckning arbeta från hemmet. Respektive chef avgör i vilken utsträckning detta kan ske med hänsyn till att undervisning fortgår enligt plan på campus. Vid symtom ska medarbetare naturligtvis stanna hemma.

  • Undervisningen fortsätter enligt plan.

Undervisningen fortsätter på det sätt som den är planerad (digitalt eller i de salar som har bokats). Ökar smittspridningen har Folkhälsomyndigheten gjort klart att delar av undervisningen kan bli digital framöver. Det kommer dock först i nästa steg i den plan som myndigheten har gjort.

  • Salstentamen genomförs – med åtgärder mot köer.

I salarna har redan många åtgärder vidtagits för att minska risken för smittspridning. För att förhindra trängsel vid in- och utpassering kommer nu köerna att regleras.

  • Luciafirandet blir digitalt.

För att undvika att många samlas på en liten yta blir årets luciafirande digitalt.

För julbord och andra firanden fattar Örebro universitet inga egna beslut. Där gäller Folkhälsomyndighetens råd och regler för enskilda och de som genomför arrangemangen, till exempel restauranger. Det går alltså att delta i ett julbord på restaurang om man är vaccinerad, symtomfri och håller avstånd.

  • Fler åtgärder förbereds.

Just nu utreds frågan hur examensceremonierna i början på 2022 ska kunna genomföras. Där väntas besked inom kort.

I nära samarbete med Örebro studentkår ses också frågan över om en smittsäker introduktion för nya studenter i januari.

Det tidigare samarbetet med Region Örebro län om vaccinationer på campus fortsätter i början på nästa år.