This page in English

Rektorsblogg: Framgångar och fortsatt kämpande

Rektor Johan Schnürer framför Nova-huset.

Foto: Kicki Nilsson/ICON photography

Det har varit helt fantastiskt att återigen kunna möta medarbetare och studenter på campus. I förra veckan kunde jag och andra intresserade till exempel få höra Musikhögskolans studenter framföra lunch-opera i ”Krysset”.  En mycket efterlängtad kulturell vitamininjektion i höstmörkret.  De allra flesta av oss är ju flockvarelser som behöver träffas för att må bra och för att kunna vara riktigt kreativa. Några kanske trivs bäst ensamma vid sin dator men de är nog ändå relativt få.

Att nu vi kan mötas igen beror ju helt på den framgångsrika användningen av de nya RNA-vaccinerna. Detta hade inte varit möjligt utan många år av tålmodig forskning inom ett flertal discipliner. Forskningsresultaten har sedan framgångsrikt kunnat tillämpas av en effektiv Life science-industri, i nära samspel med dito regulatoriska myndigheter och ovanligt handlingskraftiga politiska system. Sverige har också glädjen av att ha ett sjukvårdssystem som snabbt kunnat matcha ny kunskap med beprövad erfarenhet.

Universitetet självt har nyligen också haft betydande framgångar med flera större forskningsanslag inom både Mat och hälsa-området och AI och robotik. Inom det senare området ser vi nya möjligheter kopplade till hållbar mineralförsörjning och gruvdrift, med fördel kombinerad med vår samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga miljöforskning.

Alldeles nyss kom också besked om elva nya VR-anslag till universitetet.

Med rätt eller orätt brukar VR-anslag betraktas som de forskningsanslag som bäst signalerar vetenskaplig kvalitet. Man kan konstatera att ett par institutioner lyckats mycket väl hos VR medan andra får fortsätta att kämpa.

I veckan ordnas en workshop med presentationer inom vår nya universitetsövergripande Plattform för en hållbar framtid/Platform for a Sustainable Future (PSF). Tanken är att ta tillvara det unga bredduniversitetets möjligheter till mångvetenskapliga forskningsprojekt och utbildningar för att gemensamt bidra till en hållbar framtid. Hållbarhet brukar ju ofta förknippas med miljöaspekter. I realiteten är ekonomiska och sociala aspekter av hållbarhet lika viktiga och ofta sammanlänkade med miljöfrågor. Ett näraliggande exempel är det nya begreppet ”avfallskriminalitet” där samvetslösa personer tjänar pengar på att dumpa giftigt avfall. Ett annat nygammalt hållbarhetsbegrepp är personers möjlighet till självförsörjning relativt synlighet i sysselsättningsstatistiken . Det förstnämnda en förutsättning för både individens värdighet, välfärdsystemens långsiktiga hållbarhet och tilliten i samhället.

Inom miljöområdet har Örebro universitet nyligen anslutit sig till det gemensamma klimatramverket för Sveriges universitet och högskolor där lärosätena åtar sig:

  • att fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta mål genom utbildning, forskning och samverkan
  • att minska klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden som de kommer till uttryck i nationella och internationella överenskommelser
  • att ange långtgående mål för klimatarbetet och avsätta resurser för att nå dessa mål och göra uppföljningar
  • att tydligt kommunicera klimatarbetet för att inspirera och sprida kunskap till andra aktörer och till samhällsmedborgare.

Det är lätt att skriva under på dessa mål men det kommer att krävas tålmodigt arbete för att uppnå dem. Det stora engagemanget för PSF bådar gott för att universitetet skall nå framgång med detta.

Örebro universitet leder också den svenska noden inom Research Infrastructure for Environmental Exposure Assessment (EIRENE RI) med 17 deltagande länder. Denna kom 2021 med bland de elva stora projekt som nu får möjlighet att söka långsiktig finansiering från EU-organet European Strategy Forum on Research infrastructure, ESFRI. Arbetet leds från Institutionen för Naturvetenskap och Teknik men lär kunna involvera ett flertal av våra institutioner. Mer information kommer. Under tiden kan ni med fördel få fundera över det nya begreppet exposom.

Fortsatt uthålligt kämpande gäller också för den långsiktiga finansieringen av vår läkarutbildning, inte minst vad gäller den så kallade grundutbildnings-ALFen. Vi har här en mycket god samverkan med Region Örebro Län. De flesta av länets riksdagsledamöter har också i år skrivit motioner på temat ”Läkarutbildning på lika villkor”. Detta stöd är glädjande men det är samtidigt oerhört förvånande att inte lika villkor för de sju lärosätena med läkarutbildning är en självklarhet redan idag.

 

Johan Schnürer

Rektor

 

PS. Ett universitet är en kunskapsorganisation där ett vetenskapligt förhållningssätt skall genomsyra all verksamhet. Vid ett universitet är därför både medarbetare och studenter vaccinerade.