Trauma i barndomen bakom kvinnors alkoholproblem

Fides Schückher

Fides Schückher

En stor andel kvinnor med alkoholproblem har varit utsatta för någon form av barndomstrauma.
Det visar Fides Schückher, överläkare på Beroendecentrum i Örebro, i sin avhandling.

Kvinnorna som deltog i hennes studier i doktorsavhandlingen hade en stabil social situation, med arbete, familj och bostad. Det är en grupp av kvinnor som sällan finns med i forskningen. De har en kortare tid av missbruk bakom sig och dricker mindre mängd alkohol än män med alkoholproblem. Alla deltagare i studien har fått sin behandling på Kajsamottagningen, en mottagning för socialt stabila kvinnor med alkoholproblematik, som tillhör Beroendecentrum.

– Att kvinnor dricker mindre med alkohol än män kan leda till missuppfattningen att kvinnor har mindre missbruksproblem.  Detta trots kunskapen om kvinnors ökade sårbarhet för alkoholrelaterade skador jämfört med män. Det är en viktig aspekt att vara uppmärksam på när kvinnor söker hjälp för alkoholproblematik, säger Fides Schückher.

Personlighet är en möjlig faktor

Forskning visar att kvinnor de senaste årtiondena har ökat sin alkoholkonsumtion. En anledning kan vara en mer jämlik attityd i samhället och att det idag är mer socialt accepterat att kvinnor dricker alkohol. Bidragande orsaker till att kvinnor dricker för mycket alkohol kan finnas i barndomstrauman, föräldrars missbruksproblem och personlighetsegenskaper.

– Vi såg även faktorer som depression och ångest. I studien ville vi titta på de olika faktorerna och se när debutåldern inföll för alkoholbrukssyndrom och hur bra behandlingen för missbruket fungerade. Vi tittade även på vilka faktorer som skulle kunna förutsäga nykterhet ett år efter avslutad behandling, berättar Fides Schückher.

De kvinnor vars mamma hade alkohol- eller drogproblem hade en tio år lägre debutålder för alkoholmissbruket. Även att ha varit utsatt för emotionella övergrepp i barndomen visade en tidigare debut av alkoholmissbruk. 

– Patienter med en tidig debut av hög alkoholkonsumtion kan ha nytta av ett utökat stöd kring psykisk hälsa och personlighetsrelaterade problem. Kvinnor med sen debut som har mer kontrollerande drag kan ha nytta av mer stöd i att anpassa sig till förändringar som kommer med stigande ålder, säger Fides Schückher.

Svårare att hålla sig nyktra

Det är viktigt att identifiera om det finns barndomstrauma när kvinnor får behandling för alkoholmissbruk. I studien svarade den gruppen sämre på behandling och hade svårare att hålla sig nyktra.

– Kvinnor med barndomstrauma bör erbjudas ytterligare stöd i form av psykoterapeutiska metoder. Den här gruppen av kvinnor kan även vara i behov av en längre tids behandling jämfört med de kvinnor som inte har barndomstrauman, avslutar Fides Schückher.

Många kvinnor i behandling för alkoholmissbruk har egna barn. Forskningsresultatet visar vikten av att i behandlingen stödja kvinnorna i sin föräldraroll. Under behandlingen bör fokus ligga på förändring av kvinnans eget mål till nykterhet, framförallt om hon haft upprepade återfall i riskdrickande.

Text och foto:  Elin Abelson

Beroendecentrums Kajsamottagning finns inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län. Det finns få liknande verksamheter. På mottagningen arbetar läkare, två kuratorer och en sjuksköterska. I studien ingick 75 kvinnor som varit inskrivna där.

Farorna med att konsumera för mycket alkohol är många. Hos kvinnor ökar bland annat risken för bröstcancer, benskörhet, hjärtbesvär och leverskador.