Successful ageing

Bukfett kan kopplas till inflammation hos äldre kvinnor

Porträtt Oscar Bergens.

"Vi ser att all form av fysisk aktivitet bekämpar inflammation hos äldre, så anpassa träningen efter egen förmåga", säger Oscar Bergens som bland annat har undersökt förhållandet mellan kronisk inflammation och fysisk aktivitet.

Bukfett kan kopplas till förhöjda nivåer av biomarkörer som kroppen producerar vid en inflammation. Det gäller hos äldre kvinnor, oavsett hur god kondition de har, visar en ny avhandling vid Örebro universitet.

Inflammation är kroppens försvar mot en skada eller ett angrepp, till exempel en virus- eller bakterieinfektion. Inflammation i sig är inte skadlig, men en kronisk ökning av proinflammatoriska biomarkörer i blodet – som kroppen producerar vid inflammation –är förknippad med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar och förlust av muskelmassa och muskelstyrka hos äldre.

I sin avhandling har Oscar Bergens, doktorand inom forskarskolan Successful ageing vid Örebro universitet, visat att överskott av fettvävnad – särskilt i buken – kan kopplas till inflammation i kroppen hos äldre kvinnor. Samtidigt har tidigare forskning visat att fysisk aktivitet och kardiovaskulär träning bidrar till att minska inflammation i kroppen.

– Det intressanta är att konditionsförmågan hos de äldre kvinnorna som deltog i studien inte påverkade sambandet. Det visar på vikten av att minska överskottet av fettvävnad för att dämpa inflammation i kroppen, säger Oscar Bergens.

Sämre muskelhälsa hos kvinnor än hos män

I en delstudie har Oscar Bergens undersökt hur inflammation påverkar muskelhälsa hos män och kvinnor i 65–70 årsåldern. Den visar att höga nivåer av proinflammatoriska biomarkörer kan kopplas till sämre muskelhälsa hos kvinnor. Sambandet var oberoende av bukfetma, proteinintag, daglig fysisk aktivitet och muskelstärkande aktivitet.

– Däremot gäller inte dessa resultat för män. Mer forskning krävs för att undersöka det komplexa sambandet mellan inflammation och muskelhälsa hos äldre, men kön är en viktig faktor att ta hänsyn till i framtida studier.

En annan skillnad mellan män och kvinnor är att stillasittande hos kvinnor visade sig vara relaterad till högre nivåer av proinflammatoriska biomarkörer i blodet. Å andra sidan är stillasittande hos män förenat med lägre nivåer av antiinflammatoriska biomarkörer som har i uppgift att lösa upp inflammatoriska processer.

– Varför vi ser denna skillnad mellan män och kvinnor vet vi inte i dagsläget, men det visar återigen på könsskillnader när det gäller inflammation, förklarar Oscar Bergens.

All form av fysisk aktivitet har effekt

Runt pensionsåldern ökar stillasittande hos äldre människor markant. Oscar Bergens forskning visar också att all form av fysisk aktivitet, från låg- till högintensiv, har en positiv effekt på inflammation hos äldre. När äldre kvinnor ersatte stillasittande med fysisk aktivitet i 30 minuter sjönk nivåerna av proinflammatoriska markörer.

– Man ska byta ut så mycket av stillasittande man kan mot fysisk aktivitet. Med ökad fysisk aktivitet minskar du andelen fett i kroppen vilket i sin tur också kan dämpa inflammationen. Fysisk aktivitet hjälper också de äldre att behålla muskelmassa.

Finns det någon typ av träning som ger bättre effekt?

– Vi ser att all form av fysisk aktivitet bekämpar inflammation hos äldre, så anpassa träningen efter egen förmåga, säger Oscar Bergens.

Text och foto: Jasenka Dobric