Slutade som arbetsterapeut efter 30 år – nu är hon utsedd till excellent lärare

Cecilia Pettersson.

Efter att ha arbetat som arbetsterapeut i närmare 30 år sadlade Cecilia Petterson om och började undervisa i ämnet. Nu har hon utsetts till excellent lärare vid Örebro universitet.

Cecilia Pettersson började att arbeta som arbetsterapeut 1986 med rehabilitering, arbetsterapi och som handledare till studenter.

– Efter ett tag kände jag att jag ville vidareutbilda mig, efter grundutbildningen fortsatte jag med forskarutbildningen vid Lunds universitet.

Sedan 2019 arbetar hon på Örebro universitet vid Institutionen för hälsovetenskaper som forskare och lärare på Arbetsterapeutprogrammet och Magisterprogrammet i arbetsterapi alternativt hörselvetenskap/audiologi. Dessutom är hon en av 20 forskare som ingår i universitetets särskilda satsning på biträdande lektorer

Men hon har också arbetat på andra lärosäten i Lund, Umeå, Jönköping och Göteborg med undervisning och forskning.

– På Chalmers, vid institutionen för arkitektur, fick jag möjlighet att föra in arbetsterapi i en större kontext och bidra med kunskap om aktivitet och delaktighet berättar hon.

Tidskrävande arbete att söka till excellent lärare

Cecilia Pettersson understryker att det är ett tidskrävande arbete att söka titeln excellent lärare. Hon har skrivit sin ansökan på egen hand under flera år, men tycker att det finns bra stöd på universitetets webbplats om vad ansökan i den pedagogiska portföljen ska innehålla.

– Undervisningen har pågått under tiden jag har skrivit på min ansökan och under vägen har jag gjort nya reflektioner.

Hon ser även fördelar med att ha arbetat på olika lärosäten.

– Genom olika arbetsplatser har jag fått insikt i olika arbetssätt som har bidragit till hur jag har tänkt kring arbetet som lärare.

En oberoende utomstående sakkunnig med kompetens inom området har bedömt hennes ansökan utifrån undervisningsskicklighet, professionell utveckling, pedagogiska ledarskap och akademiska lärarskap. Det är en omfattande process där den sökandes fakultetsnämnd i slutänden tar beslut om en lärare ska utses till excellent lärare utifrån sakkunnigs bedömning.

– Sakkunnig ger en här och nu bedömning och ser var jag befinner mig just nu i min pedagogiska utveckling. Det inspirerar mig och det är ett kvitto på att jag gör rätt saker, säger hon.

Studenterna ska förstå nyttan av en kurs 

Som lärare ser hon vikten av att vara lyhörd för vad som händer under ett undervisningsmoment. Med stöd från pedagogisk litteratur utvärderar hon vad som har varit bra och vad som har varit mindre bra.

– Studenternas kursvärderingar är också väldigt viktiga, men de är inte alltid så välbesvarade. Därför frågar jag ofta studenterna under undervisningsmomentet om det har varit som de har tänkt sig och vad vi kan förändra till nästa gång.

Eftersom Arbetsterapeutprogrammet ger en yrkesexamen är det viktigt för Cecilia Pettersson att koppla undervisningen i arbetsterapin till studenternas kommande yrkesliv och en samhällsenlig kontext.

– Arbetsterapeuter har en unik kunskap om aktivitetens betydelse, en människas rätt till meningsfulla aktiviteter och en meningsfull vardag. I yrkeslivet ska de bidra med sin specialistkunskap inom aktivitet och delaktighet. Därför är till exempel hjälpmedel såsom rullstol en komplex intervention och innefattar mer än själva förflyttningen.

Text och foto: Anna Asplund

Fyra pedagogiska kriterier ska vara uppfyllda för att en lärare ska kunna utses till excellent lärare vid Örebro universitet.

Undervisningsskicklighet
Läraren fungerar synnerligen väl i relationen med studenter och har mycket god förmåga att stödja studenters lärande, anpassa undervisning efter olika studenters och studentgruppers förutsättningar samt omsätta sin pedagogiska grundsyn i praktiken.

Professionell utveckling
Läraren utvecklar sitt pedagogiska förhållningssätt över tid genom att systematiskt reflektera över och analysera studenters lärande och studieresultat och därefter utveckla den egna praktiken.

Pedagogiskt ledarskap
Läraren har en ledande roll i att driva lärarkollegiets och utbildningsverksamhetens pedagogiska utveckling.

Akademiskt lärarskap
Läraren reflekterar över studenters lärande utifrån högskolepedagogisk teori och ämnesdidaktisk kunskap och delar med sig av sina insikter kollegialt.

Här kan du läsa mer om excellent lärare vid Örebro universitet.