Stöd för att berätta om våld i nära relationer

Hela gruppen i Entréhuset vid en modell av universitetet.

I projektet ingår Marie Holmefur, Lisette Farias Vera vid Karolinska Institutet, Sofie Adaszak, Åsa Källström och Johanna Gustafsson.

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar har en ökad risk att bli utsatta för våld i nära relationer – och de kan ha svårare att berätta om det. Därför utvecklar Örebroforskare ett dialogstöd för socialarbetare. Projektet har fått 5,7 miljoner från forskningsrådet Forte.

– Personer med funktionsnedsättningar som medför kognitiva svårigheter, som intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, behöver ett anpassat stöd för att kunna tolka och uttrycka sig om våld i nära relationer, säger Åsa Källström, professor i socialt arbete.

Forskarnas mål är att underlätta för socialarbetare att göra bedömningar. De kommer intervjua socialarbetare om vilka utmaningar de upplever att de har i utrednings- och bedömningsprocessen, när personer med kognitiva funktionsnedsättningar är utsatta för våld..

Nästa steg är att intervjua personer med kognitiva funktionsnedsättningar för att undersöka vilket stöd de behöver i denna process..

Skydd och stöd

Utifrån dessa intervjuer utvecklar forskarna ett dialogstöd tillsammans med experter på kognitiv tillgänglighet och socialarbetare. I sista steget kommer stödet utvärderas och börja implementeras.

– Syftet är att det ska ge ett adekvat skydd och stöd till personer med olika funktionsnedsättningar, säger Åsa Källström.

Forskarna har dessutom fått medel från Brottsoffermyndigheten för att studera de utmaningar socialarbetare upplever med sitt befintliga arbetssätt för att utreda våld bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar och utveckla kunskap om hur detta utvecklas i form av en anpassad version för dem.

Text och foto: Linda Harradine