Arbete skapar mening – särskilt i tider av kris

Ny forskning visar att lönearbete skapar mening i livet – särskilt i tider av kris och ovisshet. Men upplevelsen är tudelad.
– Många känner att de bidrar till något större – men en del upplever att deras arbete snarare förstör, säger André Alvinzi, som skrivit en doktorsavhandling i sociologi vid Örebro universitet.

André Alvinzi

De flesta vuxna måste lönearbeta och André Alvinzi har studerat människors upplevelser av meningslöshet och meningsfullhet i den del av livet som inte går att välja bort. I hans intervjustudie ingår 20 personer inom olika yrken.
 
– Jag vill förstå när, hur och varför människor upplever att arbetet är meningslöst eller meningsfullt. Både när de är på jobbet och i livet i stort, säger André Alvinzi.

Vanor skapar meningsfullhet

Hans studie visar att människor i vitt skilda arbeten som lastbilschaufförer, maskinoperatörer, gymnasielärare och nämndsekreterare upplever att arbetslivet skapar mening i livet. Umgänget, förutsägbarheten, rutinerna och vanorna skapar meningsfullhet.
 
– Men arbetslivet har två sidor. Det kan upplevas som en källa till erkännande och identitet och samtidigt som ekonomiskt tvång och frihetsbegränsande.
 
Många känner att de bidrar till något större och att jobbet därför är meningsfullt. Samtidigt visar forskningen att det kan vara precis tvärtom.
 
– Några i studien, vars arbeten bidrar till utsläpp av fossila bränslen, upplevde att de bidrog till miljöförstöring och att det var en källa till meningslöshet.

Hänger ihop med makt

Studien visar också att meningsfullhet hänger ihop med makt och att ha möjlighet att utföra sitt arbete på ett sätt som upplevs som effektivt.
 
– Anställda upplever att chefer och medarbetare lever i två olika världar på arbetsplatsen – att chefer inte har koll på vad som faktiskt fungerar i praktiken, säger André Alvinzi.
 
Anställda berättar om standardiserade mallar och procedurer, som hindrar dem från att göra ett bra jobb – och i stället väcker känslor av meningslöshet.
 
– Anställda upplever att chefer inte förstår vad som är vettigt, realistiskt och värt att sträva efter att uppnå i arbetet.

Stimulera diskussion 

Samtidigt berättar chefer att de hade svårt att övertyga anställda om varför det är relevant och nödvändigt att utföra arbetet på det sätt som organisationen kräver och att de har hård ekonomisk press på sig.
 
– Jag hoppas att min forskning kan stimulera till en diskussion om lönearbetets komplexa och mångfasetterade men i grunden ekonomiskt påtvingade roll i människors liv – och hur olika aktörer i samhället, inte minst politiker, kan bidra till att göra det meningsfullt.

Text: Linda Harradine
Foto: Privat