Här får han beskedet: du är en av vinnarna av pedagogiska priset

Einar Prytz står med blommor i handen.

Einar Prytz är först ut som pristagare till pedagogiska priset 2022. Aldrig tidigare har så många lärare blivit nominerade av universitetets studenter.

Bland 572 nomineringar av drygt 170 lärare har Örebro studentkår utsett två vinnare till pedagogiska priset 2022.

Einar Prytz är universitetsadjunkt vid institutionen för beteende-, social och rättsvetenskap och undervisar i arbetsrätt, avtalsrätt och annan juridik.

– Jag firar tio år på Örebro universitet i år och har tänkt att stanna här länge, säger Einar Prytz när han överraskas av Örebro studentkår, kollegor, prorektor Anna-Karin Andershed och representanter från Högskolepedagogiskt centrum.

Det som gör att han trivs bra på Örebro universitet är trevliga kollegor och studenter och bra samverkan med Örebro studentkår, Juridiska föreningen och andra studentföreningar.

– Jag får ofta höra från gästföreläsare att Örebro universitet har trevliga studenter och bra stämning.

Han undervisar bland annat på Personalvetarprogrammet, Juristprogrammet, Rättsvetarprogrammet med internationell och digital inriktning, Ekonomiprogrammet, Civilekonomprogrammet, Socionomprogrammet, Civil- och Högskoleingenjörsprogrammen och Sport managementprogrammet. Tidigare har han även undervisat på Kriminologprogrammet och Psykologprogrammet. Och han är mån om att undervisningen ska vara innehållsrik, strukturerad och ska vara inspirerande.

– Det handlar om att balansera självstudier, gemensamma studier och lärarledd undervisning, säger Einar Prytz.

– Bra pedagogik handlar om att väcka intresse för ämnet. Om intresset finns hos studenter och lärare är det en bra drivkraft och start. Jag arbetar med konkreta exempel för visa betydelsen av ämnet.

Ytterligare en pristagare kommer att tillkännages senare under vintern.

Fyra studenter står med gröna studentkårs-tröjor.

Bedömargruppen som utsåg pedagogiska pristagarna 2022: Emanuel Blom (Qultura), Alva Wristel (Corax), Nils Köllerstedt (Sobra), Louise Rang (TekNat)

 

Text och foto: Anna Asplund

Örebro studentkår har sedan 1999 delat ut pedagogiska priset till två lärare som ”visat vilja och förmåga att tillsammans med studenterna skapa en studiesituation som på akademisk grund präglas av nytänkande inom högskolepedagogik, aktiv kunskapsutveckling, kritiskt tänkande och med internationella perspektiv”.

Varje år får alla studenter vid Örebro universitet nominera lärare som de anser förmedlar kunskap på ett alldeles extra engagerat sätt. En bedömargrupp från Örebro studentkår och studenter utser sedan vilka lärare som får priset. Inför bedömningen får bedömargruppen inte se namn, kön eller institutionstillhörighet på de nominerade lärarna.

När pristagarna väljs av Örebro studentkårs bedömargrupp utgår gruppen från fem kriterier, vilket innebär att antalet nomineringar per lärare inte är av stor vikt. Fokus är att nomineringen ska uppfylla kriterierna, inte antalet nomineringar en lärare har fått. Örebro studentkår har valt den metoden för att få en bredd av pristagare, oberoende av kursens storlek.

Inför pedagogiska priset 2021 reviderades avtalet mellan Örebro universitet och Örebro studentkår. I det nya avtalet förändrades formuleringen ”priset ska tilldelas en man och en kvinna” till ”priset ska tilldelas två personer”. Örebro universitet och Örebro studentkår ser ett värde av att valet av pristagarna ska vara könsneutralt. 

Bedömargruppens fem kriterier

Akademisk grund
Hur visar läraren att hen har breda, aktuella och forskningsanknutna kunskaper i ämnet?

Nytänkande inom högskolepedagogik
Hur använder läraren olika undervisningsmetoder för att anpassa undervisningen till olika nivåer och målgrupper?

Aktiv kunskapsutveckling
Hur skapar läraren engagemang hos sina studenter?
Hur märks det att läraren lyssnar till och använder återkoppling från studenterna för att utveckla sin undervisning?

Kritiskt tänkande
Hur uppmuntrar läraren till en utveckling av studenternas kritiska tänkande och problemlösningsförmåga?

Internationella perspektiv
Hur visar läraren öppenhet för olika erfarenheter och mångfald?

Einar är den lärare som utmärkt sig mest under min tid på universitetet. Han är alltid engagerad i sitt arbete och besitter bred kompetens inom juridiken, särskilt inom arbetsrätt. Under seminarier och andra undervisningstillfällen skapar han en trygg studiemiljö där alla studenter kan känna sig delaktiga och inkluderade. Einar främjar kritiskt tänkande i sin undervisning genom att låta oss studenter reflektera över, och analysera till exempel olika rättsreglers syfte och tillämpning innan ett korrekt svar presenteras. Han uppmuntrar till djupare analyser av ämnet bland annat genom att jämföra svensk rätt med internationell lagstiftning, samt öppnar upp för flera sätt att angripa diverse rättsproblem. Detta i kombination med hans gedigna erfarenhet och kunskap inom ämnet leder till unika lärotillfällen där studenter tillåts diskutera, ifrågasätta och utvecklas tillsammans. Hans undervisning blir på så sätt oerhört betydelsefull.

Einar har undervisat på Örebro universitet i mer än 10 år. Jag kan inte tala för alla dessa men för de tre åren jag läst här, samt året innan, vet jag att Einar konstant gått utöver det som förväntas av honom inom rollen som undervisare. Han har med sin pedagogiska förmåga hjälpt enormt många studenter att förstå de områden han undervisar i, bland annat genom att alltid stanna kvar och svara på alla frågor som kan finnas efter en föreläsning eller ett seminarium. Vidare är han alltid väldigt glad och stannar gärna och pratar med en i korridoren ifall man träffas där. Enligt min mening förtjänar han att tilldelas det pedagogiska priset.

2021: John Barnes och Magnus Hansson 

2020: Annika Göran-Rodell och Joakim Petersson 

2019: Ann Kördel och Claes Holm

2018: Karl-Magnus Edberg och Helena Stålnacke

2017: Inger Adolfsson och Eric Borgström

2016: Senem Eken och Henric Bagerius

2015: Carina Lidström och Giacomo Lindgren Zucchini

2014: Magnus Hansson och Therése Skoog

2013: Linda Söderlindh och Carl-Joan Wase

2012: Helen Andersson och Jürgen Degner

2011: Ylva Svensson och Pär-Yngve Andersson

2010: Karin Engström och Hans Hedén 

2009: Elisabeth Legl och Marcus Sundhäll 

2008: Katarina Swartling Widerström och Mats Lindberg 

2007: Elisabeth Legl och Jörgen Stenlund

2006: Louise Berglund och Detlef Quast 

2005: Ulf Larsson och Catharina Sitte-Durling

2004: Emma Engdahl och Jan Malmgren 

2003: Ulla Ohlsson och Hans Larsson 

2002: Maj Bodin och Mats Bornvik 

2001: Munir Dag och Bodil Sundberg

2000: Yang Liu och Albena Zaharieva

1999: Ann-Cathrine Åquist och Anders Avdic