Hon har arbetat med kommunens nollvision mot hemlöshet

Ann-Catrin Kristianssen står vid en vägg.

Ann-Catrin Kristianssen.

Ingen ska vara hemlös i Örebro – det är kommunens långsiktiga mål.

Nu har Ann-Catrin Kristianssen som forskar om nollvisioner och Örebro kommun hjälpt varandra – ett samarbete som gett bägge parter ny och viktig kunskap.

Ann-Catrin Kristianssen, forskare i statskunskap, har från senvåren 2021 till och med september 2022 deltagit i Örebro universitets mobilitetsutbyte. Det innebär att hon har arbetat 10 procent av sin tjänst med Kommunstyrelseförvaltningens samhällsutvecklingsavdelning

– Ingen invånare ska behöva vara hemlös, genom att ställa sig bakom en nollvision gör kommunen tydligt att arbetet mot hemlöshet är en prioriterad fråga där vi inte kan vara nöjda förrän alla invånare har en bostad. Det kräver ett långsiktigt och strategiskt arbete i samverkan över förvaltnings-, organisations- och sektorsgränser, men också kraftfulla åtgärder för dem som lever i akut hemlöshet här och nu, säger Anna Fogel, planerare vid Örebro kommun och Ann-Catrin Kristianssens kontaktperson under mobilitetsutbytet.

Under mobilitetsutbytet har Ann-Catrin Kristianssen delat med sig av de kunskaper hon har om nollvisioner från tidigare forskning, bland annat Trafikverkets arbete med en nollvision där målet är att ingen ska dödas eller allvarligt skadas in om vägtransportsystemet.

– Jag hade ingen kunskap om hemlöshet, nu har jag bra exempel att ta upp i undervisningen.

Hon har deltagit i arbetsmöten i en arbetsgrupp med tre personer som arbetar med en strategi där nollvision mot hemlöshet ingår. Genom mobilitetsutbytet har hon dels velat bidra till kommunens arbete med nollvision, dels få en tydlig inblick i hur utredningsarbete går till i den kommunala organisationen. Hon har tagit del i hur idén om en nollvision växer fram och hur den går genom de politiska diskussionerna.

Anna Fogel står vid ett ståbord.

Anna Fogel.

– Det har varit ett jättevärdefullt och uppskattat samarbete. Mobilitetsprojektet har varit en fri samarbetsform som inte har varit så styrd. Det har varit bra med ett bollplank och att få in forskningsperspektivet i kommunens arbete. Ann-Catrins medverkan har berikat vårt arbete, säger Anna Fogel.

Beslut om en strategi om nollvision mot hemlöshet togs av politiken inom Örebro kommun under våren 2022. Nu står kommunen inför en omorganisation vid årsskiftet och man inväntar att en samordnare ska komma på plats för att sätta igång arbetet. Men även om mobilitetsutbytet är avslutat kommer samarbetet att fortsätta.  

– Ann-Catrin och jag har pratat om att även om samarbetet har avslutats formellt vill hon vara med och överlämna till samordnaren när den är på plats.

Arbetet med mobilitetsutbytet redovisades när Örebro universitet i samarbete med Örebro kommun bjöd in till en dag med föredrag och workshop om nollvisioners utformning, införande och hur de används i olika verksamheter på nationell, regional och lokal nivå.

– Det var ett lyckat avslut och det ska bli spännande att se vart Örebro kommuns arbete tar vägen i arbetet när samordnaren upprättar en ny organisation, säger Ann-Catrin Kristianssen. 

Text och foto: Anna Asplund

Nollvisionen finns på flera områden. Den mest kända handlar om trafiken.

1997 fattades beslutet om att Sverige skulle införa en nollvision för trafikolyckor. På lång sikt ska ingen dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige.

Det betyder inte att alla olyckor ska upphöra – men att de ska bli mindre allvarliga. I etapper ska man nå allt närmare målet. Särskilt antalet omkomna har minskat kraftigt. 2003 dog 524 personer i trafiken. 2021 var det 210 personer.

Källor:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/olycksstatistik/statistik-over-vagtrafikolyckor/nollvisionen/

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/olycksstatistik/statistik-over-vagtrafikolyckor/

Mobilitetsutbytet

Utbytena har genomförts inom ramen för projektet Ökad samverkan mellan Örebro universitet och Örebroregionen med delfinansiering från Region Örebro län.

Sju lärare och forskare har vistats delar av sin arbetstid i en extern verksamhet med syfte att initiera och stärka samverkan med det omgivande samhället.

Utbytena har gett ett värde för akademin och för värdorganisationen genom att exempelvis bidra till ny kunskap, utvecklade arbetssätt eller nya initiativ till forskningssamarbeten.