EU-konferens om forskningsagenda om miljö, klimat och hälsa - Örebro universitet var värd

– Vi måste bort från förenklade resonemang vad gäller bakomliggande orsaker till dagens samhällsutmaningar, säger Åke Bergman, professor i miljökemi vid Örebro universitet.
Han höll i rodret på den tredje konferensen för att diskutera EU:s forskningsagenda inom miljö, klimat och hälsa igår – i Stockholm eftersom Sverige nu är ordförandeland i ministerrådet i EU.

– Ett systemperspektiv måste tillämpas där Sverige och EU kan gå i spetsen för att utveckla lösningar för att hantera de integrerade multikriser mänskligheten står inför med klimatförändringar, utarmad biologisk mångfald, miljöföroreningar och hälsorisker, säger Åke Bergman.

Örebro universitet var värd tillsammans med Kemikalieinspektionen, Formas och Health Environment Research Agenda for Europe, HERA, för konferensen som samlar beslutsfattare, forskare och näringsliv. De tidigare två konferenserna hölls i Frankrike och i Tjeckien, under deras respektive EU-ordförandeskap 2022.

Åke Bergman och Johan Kuylenstierna.

Åke Bergman och Johan Kuylenstierna, generaldirektör för Formas, har båda länge arbetat med frågor som rör klimat och miljö.

– Syftet med den här konferensen var att göra beslutsfattare i alla samhällets skikt medvetna om behovet av en bredare ansats inom forskning, policy och beslutsfattande, säger Frans Prenkert, professor i företagsekonomi vid Örebro universitet och ordförande i universitetets Plattform för en hållbar framtid, som var en av arrangörerna för konferensen.

– Utmaningarna våra samhällen står inför är synnerligen komplexa och sammanlänkade och måste hanteras utifrån det. Det behövs forskning och policy som tar ett helhetsgrepp om dessa frågor för att nå fram till en hållbar framtid.

Per Ängquist

Efter att rektor Johan Schnürer hälsat välkomna introducerade Per Ängquist, generaldirektör på Kemikalieinspektionen, dagens tema.

Under förmiddagen var det två paneldebatter. Den första om biologisk mångfald, klimat och föroreningar och hur samhället med hjälp av forskning kan hitta lösningar som fungerar för alla tre områden.

Panelen på scenen.

Riikka Paloniemi, Finlands miljöcentral (Syke), Manolis Kogevinas, Barcelona Institute for Global Health, Johan Kuylenstierna, Formas, Gerardo Sanchez, European Environment Agency, Jana Klanova, Masaryk University, Tjeckien. Moderator Katerina Sebková, National Centre of Toxic Compounds, Tjeckien.


Det andra handlade om hållbara materialflöden och förnybar energiteknik i en modern cirkulär ekonomi, där sidoeffekterna av materialutvinning och förädling av exempelvis batterimineraler behöver förstås mycket bättre för att inte riskera oönskade skadliga effekter på hälsa, samhälle och miljö.

Panel två på scenen.

Shane Colgan, The European Environmental Agency EEA, Samuel Carrara EU-kommissionen, Elin Bergman, Cradlenet, Magnus Ericsson, Luleå tekniska universitet och moderator Katerina Sebková.

– Panelerna diskuterade behovet av helhetssyn för att nå EU:s högt ställda ambitioner men också riskerna med reduktionistiska arbetssätt och regelverk som hindrar utvecklingen mot en hållbar framtid, berättar Åke Bergman.

Han har arbetat för FN, EU och lett EU-projekt och har varit en del i att ta fram det nya ramverket inom EU för forskningen om hållbar miljö, klimat och hälsa för åren 2021-2030. Ett arbete som nu fortsätter inom nätverket Single Planet HERA (SPHERA).

På eftermiddagen träffades nätverket SPHERA för att arbeta vidare med resultaten från konferensen med syfte att etablera en europeisk tankesmedja för forskningspolicy.

– Efter detta kommer vi föra arbetet med SPHERA vidare och lämnar över stafettpinnen till Spanien i och med att de tar över som ordförandeland i ministerrådet från första juli, säger Frans Prenkert.

Rektor och Jana samtalar.

Rektor Johan Schnürer samtalar med Jana Klanova, expert på miljöföroreningar, som också kommer promoveras till hedersdoktor vid Örebro universitet.