Så påverkades diabetikers psykiska hälsa och livskvalitet under coronapandemin

Glukos-mätare och insulinspruta.

Under coronapandemin räknades samtliga personer med diabetes som en riskgrupp för allvarlig sjukdom. Men den rekommenderade isoleringen påverkade inte deras psykiska hälsa och livskvalitet jämfört med personer som inte tillhörde någon riskgrupp.
Det visar en ny studie som publiceras i Diabetes Epidemiology and Management som flera forskare vid Örebro universitet har varit delaktiga i.

– Vi hade förväntat oss att personer med diabetes skulle må mycket sämre med tanke på att de pekades ut som en riskgrupp tidigt under pandemin. Men det var ingen skillnad mellan personer med typ 1- eller typ 2-diabetes och personer utan diabetes, säger Johan Jendle, professor i medicin vid Örebro universitet som har lett studien.

I studien deltog 900 vuxna som fick svara på enkäter om ångest, depression och livskvalitet under den andra vågen av coronapandemin. Personer med typ 1-diabetes och typ 2-diabetes samt lika många matchande personer i en kontrollgrupp utan diabetes valdes slumpmässigt från tre län: Örebro, Dalarna och Värmland.

Johan Jendle.

Johan Jendle, professor i medicin vid Örebro universitet.

–Resultaten visar att yngre personer oftare upplevde ångest, depression och lägre livskvalitet, oavsett studiegrupp. Ökad ångest var vanligare hos kvinnor jämfört med män, säger Johan Jendle.

Forskarna fann också att övervikt och fetma var kopplat till lägre livskvalitet – oberoende av om studiedeltagare hade typ 1- eller typ 2-diabetes.  

– Ett tydligt budskap från myndigheterna under pandemin var att kraftig övervikt innebar en ökad risk för svår covid. Även i kontrollgruppen skattade personer med högre BMI sin livskvalitet som lägre vilket är i linje med tidigare forskning.

Flest fall av corona bland personer med typ 1-diabetes

Med blodprover har forskarna också undersökt förekomsten av antikroppar mot coronaviruset i de olika studiegrupperna. Det visade sig att fler personer med typ 1-diabetes hade antikroppar mot coronaviruset jämfört med personer med typ 2-diabetes och kontrollgruppen – vilket tyder på fler fall av covid-19 i gruppen med typ 1-diabetes.

– En möjlig förklaring är att fler personer med typ 1-diabetes hade en anställning och därför träffade fler människor. Detta i sin tur skulle ha kunnat öka risken för att bli smittad av corona, säger Johan Jendle.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Örebro universitet och Pixabay

Till den vetenskapliga artikeln: Anxiety, depression and quality of life in relation to SARS-CoV-2 antibodies in individuals living with diabetes during the second wave of COVID-19

Studien är ett samarbete mellan Örebro universitet, Uppsala universitet, Lunds universitet, Linköpings universitet, Karolinska Institutet, Karlstads sjukhus, Vansbro primärvårdcentral och Enable Biosciences Inc. i USA.