This page in English

Marie Öhman

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303309

Rum: G2122

Marie Öhman

Om Marie Öhman

Marie Öhman är professor i idrott med didaktisk inriktning vid Örebro universitet och har undervisat på lärarutbildningen i över 25 år på olika nivåer i utbildningssystemet. Hon disputerade i sociologi 2007 med avhandlingen ”Kropp och makt i rörelse” som handlar om relationen mellan kropp, individ och samhälle. Med inspiration från Michel Foucaults arbeten om makt och styrning har Öhman bidragit med forskning som rör den kroppsliga dimensionen i idrottsliga sammanhang, inte minst kroppens pedagogiska betydelse och dess didaktiska innebörder i skolämnet Idrott och hälsas undervisningspraktik.

Forskning

Ett av Öhmans projekt “Don’t touch! – Pedagogical consequences of the ‘forbidden’ body in Physical Education” som varit finansierat av Centrum för Idrottsforskning (CIF) har väckt uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt. Bakgrunden till projektet är att övergrepp mot barn inom skolor och idrottsföreningar har skapat en oro över fysisk beröring mellan barn och vuxna i institutionaliserade verksamheter. Öhmans forskning handlar om fysisk beröring i skolämnet idrott och hälsas undervisningspraktik där hon undersöker om och hur idrottslärares arbete påverkas av den allmänna debatten om riskerna med fysisk beröring. I resultaten visas vad som händer med lärarnas pedagogiska arbete, ämnets innehåll samt elevernas utveckling och lärande om idrottslärare inte längre vågar röra eleverna när de undervisar. Här utmanas tankarna om vad ett barnrättsperspektiv innebär och Öhman ställer frågan om vilket samhälle som skapas om beröring är tabu och vuxna känner en rädsla över att ta i barn. Resultaten har presenterats på ett flertal nationella och internationella konferenser i Europa, Australien och USA. Vidare finns Öhmans forskning representerat i en MOOC (Massive Open Online Course) arrangerat av Birmingham University. Denna utbildning har engagerat 5000 idrottslärare från 149 länder. Hennes forskning har genererat ett flertal vetenskapliga artiklar, nationella och internationella antologier och ett internationellt forskningsprojekt.

Ytterligare ett projekt av Öhman är det praktiknära forskningsprojektet; ”Från fötter till betyg – rörelseförståelse för nyanlända flickors aktiva deltagande och måluppfyllelse i skolämnet idrott och hälsa”. Projektet utgår från att skolan i allt större utsträckning präglas av religiös och etnisk mångfald, vilket ställer nya krav på lärare och lärarutbildare. Idrott och hälsa har visat sig vara ett ämne där lärare ställs inför många didaktiska utmaningar. Det övergripande syftet är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa hanterar interkulturella möten i sin undervisning.

Uppdrag

  • Gästprofessor vid Høgskolen i Innlandet, Norge sedan ht 2020.
  • Ledamot i Vetenskapsrådets bedömargrupp, 2016 – 2018.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Caldeborg, A. & Öhman, M. (2020). Intergenerational touch in physical education in relation to heteronormativity: Female students’ perspectives. European Physical Education Review, 26 (2), 392-409.
Caldeborg, A. , Maivorsdotter, N. & Öhman, M. (2019). Touching the didactic contract: a student perspective on intergenerational touch in PE. Sport, Education and Society, 24 (3), 256-268.
Andersson, J. , Öhman, M. & Garrison, J. (2018). Physical education teaching as a caring act: techniques of bodily touch and the paradox of caring. Sport, Education and Society, 23 (6), 591-606.
Öhman, M. (2017). Losing touch: Teachers’ self-regulation in physical education. European Physical Education Review, 23 (3), 297-310.
Öhman, M. & Quennerstedt, A. (2017). Questioning the no-touch discourse in physical education from a children's rights perspective. Sport, Education and Society, 22 (3), 305-320.
Almqvist, J. , Meckbach, J. , Öhman, M. & Quennerstedt, M. (2016). How Wii Teach Physical Education and Health. SAGE Open, 6 (4), 1-16.
Öhman, J. , Öhman, M. & Klas, S. (2016). Outdoor recreation in exergames: a new step in the detachment from nature?. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 16 (4), 285-302.
Tolgfors, B. & Öhman, M. (2016). The implications of assessment for learning in physical education and health. European Physical Education Review, 22 (2), 150-166.
Redelius, K. , Öhman, M. & Quennerstedt, M. (2015). Communicating aims and learning goals in phyical education: part of a subject for learning?. Sport, Education and Society, 20 (5), 641-655.
Andersson, J. , Östman, L. & Öhman, M. (2015). I am sailing: towards a transactional analysis of 'body techniques'. Sport, Education and Society, 20 (6), 722-740.
Maivorsdotter, N. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2015). Students’ Aesthetic Experiences of Playing Exergames: A Practical Epistemology Analysis of Learning. International Journal of Games Based Learning, 5 (3), 11-24.
Öhman, M. , Almqvist, J. , Meckbach, J. & Quennerstedt, M. (2014). Competing for ideal bodies: a study of exergames used as teaching aids in schools. Critical Public Health, 24 (2), 196-209.
Larsson, H. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2014). Heterotopias in physical education: towards a queer pedagogy?. Gender and Education, 26 (2), 135-150.
Quennerstedt, M. , Öhman, M. & Armour, K. (2014). Sport and exercise pedagogy and questions about learning. Sport, Education and Society, 19 (7), 885-898.
Quennerstedt, M. , Annerstedt, C. , Barker, D. , Karlefors, I. , Larsson, H. , Redelius, K. & Öhman, M. (2014). What did they learn in school today?: A method for exploring aspects of learning in physical education. European Physical Education Review, 20 (2), 282-302.
Meckbach, J. , Gibbs, B. , Almqvist, J. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2013). Exergames as a Teaching Tool in Physical Education?. Sport Science Review, 12 (5-6), 369-385.
Meckbach, J. , Almqvist, J. , Gibbs, B. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2013). Idrottslärare vill ha tv-spel på lektionerna. Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, 22 (3), 39-43.
Öhman, J. & Öhman, M. (2013). Participatory approach in practice: an analysis of student discussions about climate change. Environmental Education Research, 19 (3), 324-341.
McCuaig, L. , Öhman, M. & Wright, J. (2013). Shepherds in the gym: employing a pastoral power analytic on caring teaching in HPE. Sport, Education and Society, 18 (6), 788-806.
Quennerstedt, M. , Almqvist, J. , Meckbach, J. & Öhman, M. (2013). Why do Wii teach physical education in school?. Swedish Journal of Sport Research, 2.
Öhman, M. & Öhman, J. (2012). Harmoni eller konflikt?: en fallstudie av meningsinnehållet i utbildning för hållbar utveckling. NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 8 (1), 59-72.
Quennerstedt, M. , Almqvist, J. & Öhman, M. (2012). Keep your eye on the ball: investigating artifacts-in-use in physical education. Interchange, 42 (3), 287-305.
Gibbs, B. , Almqvist, J. , Meckbach, J. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2012). TV-spel som läromedel i idrott och hälsa?. Idrott & hälsa : organ för Svenska idrottslärarföreningen, 2 (8), 11-14.
Quennerstedt, M. , Öhman, J. & Öhman, M. (2011). Investigating learning in physical education: a transactional approach. Sport, Education and Society, 16 (2), 159-177.
Quennerstedt, M. , Almqvist, J. , Meckbach, J. & Öhman, M. (2011). TV- och dataspel som hälsofostrare. Idrott & Hälsa (6), 34-35.
Öhman, M. (2010). Analysing the direction of socialisation from a power perspective. Sport, Education and Society, 15 (4), 393-409.
Öhman, M. (2008). Att analysera socialisationens riktning ur ett maktperspektiv. Utbildning och Demokrati, 17 (3), 69-88.
Öhman, M. & Quennerstedt, M. (2008). Feel good—be good: subject content and governing processes in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 13 (4), 365-379.
Webb, L. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2008). Healthy bodies: construction of the body and health in physical education. Sport, Education and Society, 13 (4), 353-372.
Quennerstedt, M. , Öhman, M. & Eriksson, C. (2008). Physical education in Sweden: a national evaluation. Education-line, 1-17.
Öhman, M. & Öhman, J. (2008). Power in action: Possibilities and restraints in ESD practice. Envigogika, 3 (1).
Almqvist, J. , Kronlid, D. , Quennerstedt, M. , Öhman, J. , Öhman, M. & Östman, L. (2008). Pragmatiska studier av meningsskapande. Utbildning och Demokrati, 17 (3), 11-24.
Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2008). Swedish physical education research. Physical Education and Sport Pedagogy, 13 (4), 295-302.
Almqvist, J. , Kronlid, D. , Quennerstedt, M. , Öhman, J. , Öhman, M. & Östman, L. (2008). Tema: Didaktiska undersökningar. Utbildning och Demokrati, 17 (3), 5-10.
Öhman, M. (2007). Den rätta viljan: idrott och hälsa i ett styrningsperspektiv. Utbildning och Demokrati, 16 (2), 95-112.
Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2007). Kropp, hälsa och genus – kritiska perspektiv på idrott och hälsa?. Utbildning och Demokrati, 16 (2), 5-16.

Doktorsavhandlingar

Öhman, M. (2007). Kropp och makt i rörelse. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Kapitel i böcker, del av antologier

Öhman, M. & Öhman, J. (2019). Power and governance in environmental and sustainability education practice. I: Katrien Van Poeck, Leif Östman and Johan Öhman, Sustainable Development Teaching: Ethical and Political Challenges (ss. 185-193). Milton Park and New York: Routledge.
Öhman, M. & Öhman, J. (2019). Power and governance in environmental and sustainability education practice. I: Katrien Van Poeck; Leif Östman; Johan Öhman, Sustainable development teaching: ethical and political challenges (ss. 185-193). . Routledge.
Öhman, M. , Segolsson, J. , Quennerstedt, A. , Lennqvist Lindén, A. & Tolgfors, P. (2017). Fysisk beröring mellan lärare och elev i utbildningssammanhang. I: Jonas Almqvist, Karim Hamza, Anette Olin, Undersöka och utveckla undervisning: Professionell utveckling för lärare (ss. 155-171). Lund: Studentlitteratur AB.
Öhman, M. & Grundberg Sandell, C. (2015). The pedagogical consequences of ‘no touching’ in Physical Education: the case of Sweden. I: Heather Piper, Touch in Sports Coaching and Physical Education: Fear, Risk and Moral Panic (ss. 70-84). New York: Routledge.
Quennerstedt, M. , Öhman, M. , Meckbach, J. , Almqvist, J. , Maivorsdotter, N. , Gibbs, B. , Nyberg, G. & Bäckström, Å. (2015). TV-spel som hälsofostran?. I: Vetenskapsrådet, Resultatdialog 2015 (ss. 183-194). Stockholm: Vetenskapsrådet.
Larsson, H. , Annerstedt, C. , Barker, D. , Karlefors, I. , Quennerstedt, M. , Redelius, K. & Öhman, M. (2014). Idrott och hälsa: ett ämne för lärande?. I: Resultatdialog 2014 (ss. 120-128). Stockholm: Vetenskapsrådet.
Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2014). Salutogenic approaches to health and the body. I: Katie Fitzpatcrick & Richard Tinning, Health education: Critical perspectives (ss. 190-203). London: Routledge.
Öhman, M. & Quennerstedt, M. (2012). Observational studies. I: Kathleen Armour, Doune Macdonald, Research methods in physical education and youth sport (ss. 189-203). London: Routledge.
Öhman, M. & Öhman, J. (2011). Kroppen i friluftslivet. I: Klas Sandell, Johan Arnegård, Erik Backman, Friluftssport och äventyrsidrott: utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld (ss. 147-172). Lund: Studentlitteratur AB.
Öhman, M. (2010). ”Du darfst nicht am Boden klebenbleiben”. I: Lill-Ann Körber, Stefanie von Schnurbein, Gesundheit/Krankheit: Kulturelle Differenzierungsprozesse um Körper, Geschlecht und Macht in Skandinavien (ss. 99-126). Berlin: Humboldt-Universität.
Öhman, M. (2008). "Du får inte sitta fast i golvet": en undersökning av styrningsprocesser i skolämnet idrott och hälsa. I: Kristina Engwall, Magdalena Bengtsson Levin, Stefanie von Schnurbein, Hälsa - makt, tolkning, styrning (ss. 89-112). Stockholm: Institutet för framtidsstudier.
Quennerstedt, M. , Öhman, M. & Öhman, J. (2007). Friluftsliv, hälsa och livskvalitet. I: Britta Brügge, Matz Glantz, Klas Sandell, Friluftslivets pedagogik: för kunskap, känsla och livskvalitet (ss. 195-208). Stockholm: Liber.
Öhman, M. (2007). Styrning i ”jumpasalen”: analys av videoinspelad undervisningspraktik. I: Mats Börjesson, Eva Palmblad, Diskursanalys i praktiken (ss. 128-146). Malmö: Liber.
Eriksson, C. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2005). Idrott och hälsa: ett ämne för hälsa i rörelse!?. I: Grundskolans ämnen i ljuset av nationella utvärderingen 2003: nuläge och framåtblickar (ss. 177-195). Stockholm: Skolverket.
Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2004). Att skapa hälsosamma kroppar. I: Göran Patriksson, SVEBIS årsbok: aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning. Lund: SVEBI.
Öhman, J. & Sundberg, M. (2004). Rörelse i naturen: ett alternativt kroppsmöte. I: Iann Lundegård, Per-Olof Wickman, Ammi Wohlin, Utomhusdidaktik (ss. 171-186). Lund: Studentlitteratur.

Konferensbidrag

Caldeborg, A. & Öhman, M. (2018). Intergenerational touch in PE: a question of heterosexual norms and their consequences. Konferensbidrag vid European Educational Research Association (ECER), Bolzano (ITA, 3-7 September, 2018..
Öhman, M. (2018). Losing Touch: Teachers’ Self-regulation and New Teaching Traditions in Physical Education. Konferensbidrag vid ECER 2018 (European Educational Research Association), Network: 27. Didactics - Learning and Teaching, Bolzano, Italien, September 3-7, 2018..
Caldeborg, A. , Öhman, M. & Maivorsdotter, N. (2017). Intergenerational touch in PE: a question of heterosexual norms. Konferensbidrag vid International Association for Physical Education in Higher Education (AIESEP), Gosier, Guadeloupe, France 7-11 November, 2017..
Larsson, H. , Quennerstedt, M. , Caldeborg, A. , Janemalm, L. , Ridderlund, S. , Segolsson, J. , Vesterlund, S. , Barker, D. & et al. (2017). Teachers as researchers investigating their PE practice!. Konferensbidrag vid British Educational Research Association BERA-conference in University of Sussex, Brighton, 4th-7th sept 2017.
Caldeborg, A. , Maivorsdotter, N. & Öhman, M. (2017). Touching the didactic contract: a student perspective on intergenerational touch in PE. Konferensbidrag vid European Educational Research Association (ECER), Copenhagen, Denmark, 22-25 Aug, 2017.
Öhman, M. (2016). Losing Touch: Teachers’ Self-regulation in Physical Education. Konferensbidrag vid 2016 AERA Annual Meeting, American Educational Research Association, Washington, DC, USA, April 8-12, 2016..
Sund, L. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2016). The Embodied Social Studies Classroom. Konferensbidrag vid ECER 2016, Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, Dublin, Ireland, 22-26 August, 2016.
Redelius, K. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2014). Communicating aims and outcomes in PE: part of a subject for learning?. Konferensbidrag vid AIESEP World Congress 10-13 February 2014, Auckland, New Zealand.
Redelius, K. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2014). Communicating goals and aims in Physical Education – part of a subject for learning?. Konferensbidrag vid AIESEP Conference, Auckland, New Zeeland, February 10-13, 2014..
Almqvist, J. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2014). How Wii teach Physical Education and Health. Konferensbidrag vid BERA - British Educational Research Association, Annual Conference, Institute of Education, London, 23rd - 25th September 2014.
Quennerstedt, M. , Almqvist, J. , Gibbs, B. , Maivorsdotter, N. , Meckbach, J. & Öhman, M. (2014). Learning and active video gaming in school. Konferensbidrag vid BERA - British Educational Research Association, Annual Conference, Institute of Education, London, 23rd - 25th September 2014..
Larsson, H. , Annerstedt, C. , Barker, D. , Karlefors, I. , Quennerstedt, M. , Redelius, K. & Öhman, M. (2014). Physical education: a subject for learning?. Konferensbidrag vid AIESEP World Congress 10-13 February 2014, Auckland, New Zealand.
Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2014). Teachers-as-researchers exploring PE-practice. Konferensbidrag vid AIESEP World Congress 10-13 February 2014, Auckland, New Zealand.
Öhman, M. (2014). The pedagogical consequences of ‘No Touching’ in Physical Education. Konferensbidrag vid AIESEP World Congress 2014, Auckland, New Zealand, February 10-13, 2014..
Öhman, M. (2014). Touching in Physical Education: a Climate of Moral Panic?. Konferensbidrag vid ECER,European Educational Research Association, Porto, Portugal, 1-5 September, 2014..
Meckbach, J. , Almqvist, J. , Gibbs, B. , Öhman, M. & Quennerstedt, M. (2014). Use of exergames in PE: Exergames as a teaching tool?. Konferensbidrag vid AIESEP World Congress 10-13 February 2014, Auckland, New Zealand.
Maivorsdotter, N. , Öhman, M. & Quennerstedt, M. (2014). Young people’s aesthetic experience of playing Wii. Konferensbidrag vid BERA - British Educational Research Association, Annual Conference, Institute of Education, London, 23rd - 25th September 2014..
Öhman, M. & Quennerstedt, M. (2013). Adopting a Salutogenic Approach in Health Education: Possibilities and Risks. Konferensbidrag vid ECER 2013, Creativity and Innovation in Educational Research.
Redelius, K. , Öhman, M. & Quennerstedt, M. (2013). Det glömda lärobjektet i idrott och hälsa. Konferensbidrag vid SVEBIs Utbildnings- och forskningskonferens, Stockholm, 20-21 november 2013.
Meckbach, J. , Gibbs, B. , Almqvist, J. , Öhman, M. & Quennerstedt, M. (2013). Exergames som läromedel i idrott och hälsa?. Konferensbidrag vid SVEBIs utbildnings- och forskningskonferens.
Quennerstedt, M. , Almqvist, J. , Gibbs, B. , Maivorsdotter, N. , Meckbach, J. & Öhman, M. (2013). LEXIS: Learning and Exergames in School. Konferensbidrag vid SVEBI - Utbildnings och forskningskonferens, 20-21 november 2013, Stockholm, Sweden.
Larsson, H. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2013). Queering physical education 2.0. Konferensbidrag vid Nordplus-Idrott conference, Odense, Denmark, May 6-8, 2013.
Redelius, K. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2013). The hidden learning object: problematic or not?. Konferensbidrag vid 18th annual Congress of the European College of Sport Science (ECSS), "Unifying sport science", Barcelopna, spain, 26th - 29th, June 2013..
Redelius, K. , Öhman, M. & Quennerstedt, M. (2013). The hidden learning objects in pe: problematic or not?. I: Balagué, N., Torrents, C., Vilanova, A., Cadefau, J., Tarragó, R., Tsolakidis, E., 18th annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE 26th - 29th June 2013, Barcelona – Spain BOOK OF ABSTRACTS. Konferensbidrag vid 18th annual Congress of the European college of sport science,(ECSS) Barcelona, Spain, June 26-29 2013 (ss. 330-331). European College of Sport Science.
Larsson, H. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2012). Normkritisk undervisning i idrott och hälsa?: Ett queert fall. I: SVEBIs forskningskonferens, Perspektiv på idrottens prestationssystem från debut till avslut. Konferensbidrag vid SVEBIs forskningskonferens, Perspektiv på idrottens prestationssystem – från debut till avslut, Umeå, 14-15 nov 2012 (ss. 1-10).
Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2012). Sport pedagogy and questions about learning. Konferensbidrag vid ICSEMIS Conference, Glasgow, UK, July 19-24th, 2012.
Öhman, M. & Quennerstedt, M. (2012). “Three, two, one – measure, measure, measure – done”: a study of exergames in physical education. Konferensbidrag vid International Conference of the Australian association for research in education (AARE), Sydney, Australia, December 2-6, 2012.
Almqvist, J. , Öhman, M. , Meckbach, J. & Quennerstedt, M. (2012). What do Wii teach in PE?. I: ECER 2012, The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All. Konferensbidrag vid ECER - European College of Educational research, Cadiz, Spain, 17-21 September, 2012.
Quennerstedt, M. , Öhman, J. & Öhman, M. (2009). Investigating learning in physical education. Konferensbidrag vid BERA Conference 2009, Manchester, UK.
Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2008). On the use of artefacts in physical education. Konferensbidrag vid AARE Conference 2008, Brisbane, Australien.
Almqvist, J. , Quennerstedt, M. , Öhman, J. , Öhman, M. & Östman, L. (2008). Pragmatic investigation: studies of meaning-making in educational practices. Konferensbidrag vid NFPF/NERA Conference 2008.
Quennerstedt, M. , Öhman, M. & Almqvist, J. (2008). Vaulting horses, basket balls and lines in the floor: understanding artefacts in physical education. Konferensbidrag vid BERA Conference 2008, Edinburgh, UK.
Eriksson, C. , Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2007). Physical education in Sweden. Konferensbidrag vid Health promotion.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Öhman, M. & Öijen, L. (2005). Physical education in Sweden. Konferensbidrag vid BERA Conference 2005. Pontypridd, UK.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Öhman, M. & Öijen, L. (2003). A national evaluation of the school subject physical education and health: I. methodological approaches and challenges. Konferensbidrag vid 4th Nordic Health Promotion Research Conference Västerås, Sweden.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Öhman, M. & Öijen, L. (2003). A national evaluation of the school subject physical education and health: II. on the importance of subject content and focus. Konferensbidrag vid 4th Nordic Health Promotion Research Conference Västerås, Sweden.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Öhman, M. & Öijen, L. (2003). A national evaluation of the school subject physical education and health: III. ”More for boys than girls?”. Konferensbidrag vid 4th Nordic Health Promotion Research Conference Västerås, Sweden.

Manuskript

Rapporter

Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Öhman, M. & Öijen, L. (2005). Idrott och hälsa – ämnesrapport NU-03.. Stockholm: Fritzes.

Övrigt