This page in English

Björn Horgby

Tjänstetitel: Professor emeritus Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Om Björn Horgby

Forskningsinriktning

Björn Horgby, professor i historia, har tidigare varit verksam som doktorand och forskare vid Stockholms Universitet och som forskare och universitetslektor vid Linköpings Universitet. Hans forskning rör främst forskningsfälten arbetarhistoria, arbetarkulturhistoria, demokrati, makt, oral history, idrottshistoria, populärkultur och företagspatriarkalism.

I en stor del av den arbetarhistoriska forskningen har han använt industri- och arbetarstaden Norrköping som forskningsfält. Här har han bland annat undersökt skötsamhet och egensinne i arbetarkulturen, liksom främlingsfientlighet och vardagsliv. Han har även studerat kampen om makten inom fackföreningsrörelsen mellan socialdemokrater och kommunister sedd utifrån ett maktteoretiskt perspektiv, där förutsättningarna för den socialdemokratiska hegemonin inom arbetarrörelsen analyserats. Inom detta forskningsfält bedriver han forskning om fackföreningsrörelsens och arbetarrörelsens roll i den svenska välfärdsstaten.

Inom det populärkulturella fältet har han utifrån ett maktteoretiskt perspektiv diskuterat ungdomskulturens motståndsstrategier i amerikansk, brittisk och svensk rockkultur under 1950- och 1960-talen. Inom detta forskningsfält bedriver han forskning om kulturella förändringsprocesser.

Den idrottshistoriska forskningen, som han bedriver tillsammans med professor Christer Ericsson, Idrott, Örebro universitet rör framför allt förhållandet hur idrottsrörelsen styrs och vilka konsekvenser detta får för de demokratiska villkoren.

Slutligen, forskningen om företagspatriarkalismen behandlar hur företag i Japan och Sverige med hjälp av olika patriarkaliska metoder löste de styrproblem som uppstod vid företagen samt hur valet av metoder påverkades av genusordning, arbetarnas och fackföreningsrörelsens strategier och respektive stats handlande. Denna studie utförs tillsammans med professor Christer Ericsson, Idrott och docent Shunji Ishihara, Tokyo universitet.  

Artiklar

Changes in hegemony in Swedish blue-collar trade unions during the twentieth century (pdf)

Democratic Practices and the Project of Conscientiousness. Swedish Trade Unions in the 20th Century (pdf)

Transitions in collectivist view of democracy. Changed conditions for trade union-party cooperation in Sweden (pdf)

Böcker (abstracts)

The Social Democratic Hegemony in the Swedish Trade Unions - A Summary (pdf)

Self-Will and Diligence The Working Class Culture in Norrköping 1850-1940 (pdf)

Those Others (pdf)

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Horgby, B. & Ericsson, C. (2020). Fotbollsföretagen och demokratin. Idrottsforum.org/Nordic sport science forum.
Ericsson, C. & Horgby, B. (2017). Demokratin som praktik i fackförenings- och idrottsrörelsen. Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, 41 (1-2), 28-37.
Ericsson, C. & Horgby, B. (2017). Trust, Loyalty and Negotiation. The Journal of Ohara Institute for Social Research, 705 (7), 7-15.
Ericsson, C. & Horgby, B. (2015). Idrottsrörelsen och demokratin: fyra styrmodeller. Idrott, historia & samhälle, 59-89.

Artiklar, recensioner

Horgby, B. (2020). Världens bästa medeldistansare. Idrottsforum.org/Nordic sport science forum.
Horgby, B. (2009). People's memories. traditions collection in theory and practice. Scandia, 75 (1), 137-138.

Böcker

Ericsson, C. , Horgby, B. & Sund, B. (2019). Fotboll, kommersialisering, demokrati (1ed.). Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org (Malmö Studies in Sport Sciences 31).
Ericsson, C. , Horgby, B. & Ishihara, S. (2015). Faderliga företagare i Sverige och Japan (1ed.). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
Horgby, B. (2012). Kampen om facket: den socialdemokratiska hegemonins förändringar (1ed.). Umeå: Boréa Bokförlag.
Horgby, B. & Nilsson, F. (2010). Rockin' the borders: rock music and social, cultural and political change (1ed.). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
Horgby, B. (1997). Med dynamit och argument: gruvarbetarna och deras fackliga kamp under ett sekel. Stockholm: Svenska Metallindustriarbetareförbundet.
Horgby, B. (1996). Dom där: främlingsfientligheten och arbetarkulturen i Norrköping 1890-1960. Stockholm: Carlsson Bokförlag.
Horgby, B. (1993). Egensinne och skötsamhet: arbetarkulturen i Norrköping 1850-1940. Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Kapitel i böcker, del av antologier

Horgby, B. (2019). Klass och arbetarhistoria. I: Emma Hillborn, Johan A. Lundin, Mot ljuset: En antologi om arbete, arbetare och arbetarrörelse (ss. 170-184). Landskrona: Centrum för Arbetarhistoria.
Horgby, B. (2016). Mellan kultur och marknad: Kampen mot den kommersiella kulturen. I: Mats Greiff & Roger Johansson, I ständig rörelse: Mellan arbete, kultur och didaktik. En vänbok till Lars Berggren (ss. 193-214). Malmö: Mezzo Media.
Horgby, B. (2011). Facket och partiet i gemenskap och i söndring. I: Magnus Olofsson, Konflikt och samförstånd: texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2009 (ss. 11-31). Landskrona: Centrum för Arbetarhistoria.
Horgby, B. (2009). Pippi, Emil och det moderna samhället. I: Christer Ahlberger m fl, Historier: Arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa (ss. 127-136). Göteborg: Institutionen för historiska studier.
Horgby, B. (2009). Rebellen Elvis och motkulturella Beatles: Upprorisk rock i USA och Storbritannien 1955-69. I: Lars Berggren, Mats Greiff, Björn Horgby, Populärmusik, uppror och samhälle (ss. 17-43). Malmö: Malmö Högskola.
Horgby, B. (2009). Rock som myt och smak. I: Lars Berggren, Mats Greiff, Björn Horgby, Populärmusik, uppror och samhälle (ss. 263-291). Malmö: Malmö högskola.
Berggren, L. , Greiff, M. & Horgby, B. (2009). Rockens makt, myter och identiteter. I: Lars Berggren, Mats Greiff, Björn Horgby, Populärmusik, uppror och samhälle (ss. 10-16). Malmö: Malmö Högskola.
Ericsson, C. & Horgby, B. (2007). Den borgerlige patriarken i den borgerliga offentligheten. I: Tomas Nilson, Martin Åberg, Företagaren som kulturbärare: perspektiv på företagarkultur 1800 - 2000 (ss. 95-124). Lund: Studentlitteratur.
Gidlund, G. & Horgby, B. (2006). Kollektivistisk demokratisyn i uppbrott: förändrade villkor för facklig-politisk samverkan. I: Mats Ekström et al., Om demokratins villkor: volym 1 (ss. 279-311). Örebro: Örebro universitet.
Horgby, B. (2000). Identitet och vardagsliv. I: Hans Nilsson, Norrköpings historia: 1900-talet (ss. 406-527). Linköping: Centrum för lokalhistoria.

Konferensbidrag

Horgby, B. (2015). Mellan kultur och marknad: Kampen mot den kommersiella kulturen : Keynoteföredrag. Konferensbidrag vid FALF 2015 Conference, Landskrona, Sweden, June 10-12, 2015.
Horgby, B. (2011). Facket och globaliseringen: förändringar i den socialdemokratiska hegemonin. Konferensbidrag vid En globaliserad arbetsmarknad.
Horgby, B. (2011). Jimi Hendrix: mellan "svart" och "vitt". Konferensbidrag vid Svenska historikermötet i Göteborg 2011.

Rapporter

Ericsson, C. & Horgby, B. (2010). Globalised sports in a historical perspective. Tokyo: Faculty of Economics, Tokyo University (CIRJE Discussion Papers F-772).
Ericsson, C. & Horgby, B. (2008). The Middle Class Patriarch In The Bourgeois Public. Tokyo: Center for International Research on the Japanese Economy (CIRJE) (CIRJE Discussion Paper Series CIRJE-F-571).

Samlingsverk (redaktör)

Berggren, L. (ed.) , Greiff, M. (ed.) & Horgby, B. (ed.) (2009). Populärmusik, uppror och samhälle (1ed.). Malmö: Malmö högskola (Skrifter med historiska perspektiv 8).
Ekström, M. (ed.) , Carleheden, M. (ed.) , Gidlund, G. (ed.) , Gustavsson, B. (ed.) , Horgby, B. (ed.) , Ljungvall, L. (ed.) , Roman, C. (ed.) & von Wright, M. (ed.) (2006). Om demokratins villkor: volym 1 (1ed.). Örebro: Örebro universitet (Conditions of democracy 1).
Ekström, M. (ed.) , Carleheden, M. (ed.) , Gidlund, G. (ed.) , Gustavsson, B. (ed.) , Horgby, B. (ed.) , Ljungvall, L. (ed.) , Roman, C. (ed.) & von Wright, M. (ed.) (2006). Om demokratins villkor: volym 2 (1ed.). Örebro: Örebro universitet (Conditions of democracy 2).