This page in English

Jenny Hedberg Graff

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: amVubnkuaGVkYmVyZy1ncmFmZjtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: P2153

Jenny Hedberg Graff
Forskningsämne

Om Jenny Hedberg Graff

Jenny Hedberg Graff är anställd som adjunkt i arbetsterapi vid Institutionen för hälsovetenskaper sedan november 2023. Hon har en arbetsterapeutexamen från Högskolan i Örebro sedan 1994, en magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap och en doktorsexamen i medicinsk vetenskap från Karolinska institutet. Jenny disputerade vid Karolinska institutet 2022 med avhandlingen ” Upper limb function in children with cerebral palsy; range of motion, botulinum neurotoxin A and accelerometry metrics”.

Jenny har tidigare varit kliniskt verksam arbetsterapeut inom ortopedi, handrehabilitering och habilitering. På senare år har det kliniska arbetet fokuserats på specialistuppdrag som ortopedi, handrehabilitering och på arbete som lokal samordnare för det nationella uppföljningsprogrammet och kvalitetsregistret för personer med cerebral pares, CPUP inom habiliteringen i Sörmland. Sedan 2022 ansvarar Jenny även för den nationella arbetsgruppen för arbetsterapeuter inom CPUP och är en del av den nationella CPUP styrgruppen.

Forskning

I sin pågående forskning studerar Jenny barn och vuxna med cerebral pares i relation till de övre extremiteterna. I ett av projekten utvärderas ett nytt bedömningsinstrument för tum funktion hos barn med cerebral pares. I ett annat projekt kartläggs rörelseomfång och funktion i de övre extremiteterna och eventuella samband mellan dessa hos vuxna med cerebral pares. Vidare undersöks också sambandet mellan rörelseomfång och funktion i de övre extremiteterna och hälsa, funktionsnedsättning och sysselsättning.

Undervisning

Från hösten 2023 undervisar Jenny inom arbetsterapi på grund och avancerad nivå.

Samarbeten och uppdrag

Jenny ingår i en nationell forskargrupp som är tvärprofessionell. Gruppens arbete fokuserar huvudsakligen på att utvärdera retrospektiva registerdata insamlade för personer med cerebral pares.

 

Jenny Hedberg Graff has been employed as an assistant professor in Occupational Therapy at the School of Health Sciences since November 2023. She has an occupational therapy degree from Örebro University since 1994, a master’s degree in clinical medical science and a doctorate in Medical Science from Karolinska Institutet. Jenny received her doctorate at Karolinska Institutet in 2022 with the thesis "Upper limb function in children with cerebral palsy; range of motion, botulinum neurotoxin A and accelerometry metrics”.

Jenny has previously been a clinically active occupational therapist in orthopaedics, hand rehabilitation and habilitation. In recent years, the clinical work has been focused on specialist assignments such as orthopedics, hand rehabilitation and on work as a local coordinator for the national follow-up program and the quality register for people with cerebral palsy, CPUP within the habilitation in Sörmland. Since 2022, Jenny is also responsible for the national working group for occupational therapists within CPUP and is part of the national CPUP steering group.

Research

In her ongoing research, Jenny studies children and adults with cerebral palsy in relation to the upper extremities. In one of the projects, a new assessment instrument for thumb function in children with cerebral palsy is being evaluated. In another project, range of motion and function in the upper extremities and possible relations between these are mapped in adults with cerebral palsy. Furthermore, the relationship between range of motion and function in the upper extremities and health, disability and employment are also investigated.

Teaching

From the autumn of 2023, Jenny teaches occupational therapy at basic and advanced levels.

Collaborations and assignments

Jenny is part of a national research group that is cross-professional. The group's work mainly focuses on evaluating retrospective registry data collected for people with cerebral palsy.