AI Impact Lab | Projektportfölj

Kvinna vid whiteboard.

Utvecklingsprojekt

Europeiska unionen och en rad nationella aktörer, som exempelvis Tillväxtverket, organiserar sin finansiering av området regional utveckling utifrån en projekt- och utlysningslogik.

Smart specialisering är den regionalpolitiska ramen för innovationsbaserad tillväxt. Enkelt uttryckt fungerar Smart specialisering som en metod, ett verktyg och ett arbetssätt för att prioritera insatser och utvecklingsprojekt som stärker företagen, offentliga strukturer, forskningen och civilsamhället och i förlängningen Örebro läns attraktion- och konkurrenskraft.

AI Impact labs regionala utvecklingsprojekt knyter an till Smart specialisering genom att "bidra till nytta, förnyelse, utveckling och synergier för flera sektorer genom samarbete med kompetens inom AI, robotik, sensorer och inbyggda system".

Läs mer här.

Pilotprojekt

Piloter är korta delprojekt där forskare jobbar tillsammans med företag för att lösa en samhällsutmaning.

För teknik- och investeringsmogna företag öppnas möjligheter att ta del av ny teknik och i samspel med forskare vidareutveckla tjänster och produkter.

Med denna metod som verktyg vill vi påskynda implementeringen av nya lösningar. Piloterna är ett testverktyg som tydligt och stringent prövar förutsättningarna för framgång i de olika delprojekten. Det får till följd att de piloter som inte förmår att skapa resultat inom utsatt tid avslutas.

  • Sex till tolv månaders utvecklingscykel för att föra lösningen från TRL 4 till TRL 5  (en del från TRL 5-6).
  • Varje pilot har minst två företag som samarbetar varav minst ett är ett SME.

Samverkansprojekt

Samverkansprojekten är finansierade av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt. Myndighetens verksamhet styrs av regeringen och utgår från de mål för hållbar utveckling som FN antagit i Agenda 2030. 

Genom Vinnovas stöd får företag och organisationer möjlighet att experimentera och testa nya idéer innan de blir lönsamma. Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor på forskning och innovation.

Projektsamordnare

Anna Töndel

Befattning: Projektsamordnare Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Anna Töndel

E-post: YW5uYS50b25kZWw7b3J1LnNl

Telefon: 019 303546

Rum: IA201

Anna Töndel