This page in English

Referera och citera

Akademiska texter bygger vidare på forskning inom det aktuella området och på andra för ämnet relevanta källor. När du använder andras texter och utsagor i din text kan du antingen referera eller citera källan.

Referera

Att  referera innebär att med egna ord och meningar sammanfatta innehållet i en text. Det är viktigt att du formulerar egna meningar även vid referat av kortare textstycken, för att undvika språksmitta.

Ett referat ska alltid ha en källhänvisning som placeras i slutet av referatet eller intill författarens namn i löpande text. Källhänvisningen visar att det inte är dina tankar eller resultat som återges. det signaleras även med hjälp av en referatmarkör i form av ett verb eller ordet ”enligt”.

Lindberg (2017) visar att ...
Enligt Andersson (2014) ...

Citera

Att citera innebär att ordagrant återge vad någon har skrivit eller sagt. Citaten bör vara få och väljas med eftertanke.

Citat markeras grafiskt. Korta citat sätts inom citattecken. Längre citat över 40 ord brukar utformas som blockcitat. Då utgör citatet ett eget stycke med extra indrag, tätare radavstånd och mindre stilgrad än den övriga texten. Blockcitat har däremot inte citattecken. Alla citat ska alltid ha en källhänvisning som också innehåller siduppgift.

Dina citat och referat bör även kommenteras. Då förstår läsaren varför de finns med i texten och hur du förstår och förhåller dig till källans ord.

Lästips

Erikson, M.G. (2015). Referera reflekterande. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.
Rienecker, L. & Jørgensen, P. Stray (2014). Att skriva en bra uppsats. 3 uppl. Stockholm: Liber.
Karlsson, O. (red.) (2017). Svenska skrivregler. 4 uppl. Stockholm: Liber.