Referenssystem och referensguider

I en akademisk text förväntas du relatera dina tankar till tidigare forskning och andra för ditt ämne relevanta texter. När du återger fakta och forskningsresultat ska du alltid på ett konsekvent sätt ange källa i direkt anslutning till referat, citat eller källans namn i löpande text. Genom din källhänvisning visar du att du har stöd för ditt påstående, vilket ger din text trovärdighet. Du gör det även tydligt för läsaren vad som är dina tankar och vad som är någon annans. På så sätt undviker du även plagiering.

Exakt hur källhänvisningar och referenslistor ska se ut beror på valt referenssystem. Referenssystemen är indelade i tre grupper: parentessystem (APA och Harvard), siffersystem (Vancouver och IEEE) och fotnotsystem (Oxford). Oavsett referenssystem är källhänvisningen i din löpande text en första kort information om källan och en mer utförlig information ges i en referenslista i slutet av din text.

Varje referenssystem har sedan en eller flera referensguider. Dessa anger på olika sätt hur källhänvisningar och referenser ska skrivas. Vilket referenssystem och vilken referensguide du ska använda anges ofta i din studiehandledning. Du kan även fråga din lärare för att säkerställa att du får din källhantering enhetlig, konsekvent och motsvara den förväntan som finns inom ditt ämne och i förhållande till din text. Du måste vara noga med att konsekvent följa din referensguide och inte blanda referenssystem eller referensguider.

Film om referenssystem och referensguider från Örebro universitetsbibliotek.

APA-systemet är ett parentessystem, vilket betyder att källhänvisningen anges inom parentes direkt i den löpande texten. Källuppgiften består generellt av författarens efternamn och publikationens utgivningsår, förutom vid citat då även sida anges. Övriga upplysningar om källan redovisas i referenslistan. Lägg märke till att källhänvisningen alltid placeras före punkt i en mening. Nedan har du några vanligt använda referensguider för APA-systemet.

Harvardsystemet är ett parentessystem, vilket betyder att källhänvisningen anges inom parentes direkt i den löpande texten. Källuppgiften innehåller författarens efternamn och publikationens utgivningsår. Parentesen placeras alltid före punkt i en mening. Nedan har du några vanligt använda referensguider för Harvardsystemet.

IEEE-systemet är ett siffersystem. Det betyder att källhänvisningar anges med siffror som sätts ut inom var sin parentes [ ] i löpande text. Den första källan som förekommer i texten får nummer [1], den andra nummer [2] och så vidare. Varje källa behåller sitt nummer genom hela texten. I referenslistan förtecknas källorna i nummerordning med den aktuella siffran framför referensen. Lägg märke till att källhänvisningen alltid placeras före punkt i en mening. Nedan har du några vanligt använda referensguider för IEEE-systemet.

Oxfordsystemet är ett fotnotsystem. Det betyder att källhänvisningen utformas som en upphöjd siffra1 och placeras omedelbart efter ett referat eller citat. Siffran hänvisar till numrerad fotnot med källinformation längst ned på samma sida. Första gången en källa nämns i texten bör källuppgifterna i fotnoten vara så fullständiga som möjligt. Andra gången anges endast författarens efternamn och sida.

Fotnoter brukar ibland också användas tillsammans med andra referenssystem för tilläggsinformation och ordförklaringar. Nottexten inleds med stor bokstav och avslutas med punkt. Nedan har du några vanligt använda referensguider för Oxfordsystemet.

Vancouversystemet är ett siffersystem. Det betyder att källhänvisningar anges med siffror som sätts ut inom vanlig parentes ( ) eller hakparentes [ ] i löpande text. Den första källan som förekommer i texten får nummer [1], den andra nummer [2] osv. Varje källa behåller sitt nummer genom hela texten. I referenslistan förtecknas källorna i nummerordning med den aktuella siffran framför referensen. Du kan därför inte skapa flera separata referenslistor för olika typer av källor. Lägg märke till att källhänvisningen alltid placeras före punkt i en mening. Nedan har du några vanligt använda referensguider för Vancouversystemet.