Publicera i DiVA (för studenter)

Det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) är ett publiceringssystem och ett öppet arkiv för studentuppsatser och forskningspublikationer.

Varför du som student ska publicera i DiVA

Om du har läst andra studenters uppsatser under din studietid så vet du betydelsen av att kunna ta del av vad andra undersökt och vilka resultat de har kommit fram till. Nu är det din tur att bidra till det gemensamma kunnandet genom att publicera din uppsats.

Att publicera din uppsats i DIVA är ett tillfälle för dig som student att få visa upp ditt arbete och det ämne du valt att fördjupa dig inom men som också ger dig möjligheten att bifoga en länk till din uppsats till exempel när du söker jobb.

Arkivering och medgivande av publicering

På Örebro universitet är det beslutat att studenters självständiga arbeten som ligger till grund för en yrkes-, kandidat-, magister-, och/eller masterexamen ska arkiveras elektroniskt i DiVA. Detta görs av utbildningsadministrationen på din institution. Det är sedan upp till dig att avgöra om din uppsats ska vara synligt publicerad. 

Detta val görs i ett medgivandeformulär som du hittar här nedan. Där kan du välja mellan tre olika publiceringsalternativ av uppsatsen i DiVA, beroende på hur tillgänglig du vill att den ska vara. Om ni är flera medförfattare till en uppsats så behöver samtliga fylla i medgivandeformuläret. Mer information om alternativen hittar du i medgivandeformuläret. Örebro universitet strävar efter att de självständiga arbetena publiceras i fulltext.

Behandling av personuppgifter

Universitetet behandlar alla dina personuppgifter på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning. Dina personuppgifter lagras så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Om någon begär ut en allmän handling som innehåller dina personuppgifter kan Örebro universitetet komma att lämna ut dessa. Detta om handlingen inte ska/kan beläggas med sekretess.

Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till lärosätets dataskyddsombud på This is an email address. Klagomål som inte kan lösas med Örebro universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Örebro universitet är personuppgiftsansvarig och This is an email address är systemansvarig.

Om du har frågor angående att publicera din uppsats i DiVA, kontakta din institution.