This page in English

Undvik plagiering

Illlustration av händer som håller i ett förstoringsglas över ett dokument.

Plagiering är en form av fusk och ett allvarligt brott mot god akademisk sed. Eftersom påföljden kan bli en varning eller avstängning från studierna, är det viktigt att du lär dig hantera andras texter och utsagor korrekt. På den här sidan får du information om vad som räknas som plagiat och hur du kan undvika att plagiera.

Vad är plagiering?

Att plagiera innebär att med avsikt presentera någon annans idé, text eller figur som sin egen. Du kan bli misstänkt för plagiering om du:

 • refererar eller citerar en källa utan att skriva källhänvisning
 • citerar en källa utan att markera texten som citat
 • utger dig för att referera och anger källa, men behåller källans text i stort sett intakt, då du endast flyttar om vissa fraser eller satser, stryker enstaka ord och byter ut andra mot synonymer. Det kallas patchwriting och leder bort ditt fokus från kärnan i källans text till omformulering.
 • översätter ordagrant från ett annat språk utan att markera översättningen som citat
 • lämnar in någon annans text som din egen
 • lämnar in samma text eller delar av samma text vid två olika examinationstillfällen utan lärarens uttryckliga godkännande. Det kallas självplagiering och betraktas som fusk.

Plagiering och bristande kunskapshantering beror ofta på tidsbrist, felaktig referatteknik och osäkerhet om vad som bedöms som plagiering eller på lågt självförtroende i fråga om den egna språk- och skrivförmågan.

Hur undviker jag att plagiera?

Plagiering ses idag allt oftare som en utbildningsfråga. Det betyder att du har ansvar för att följa regler om korret och ärlig kunskapshantering och för att alltid ge andra erkännande för deras arbete. Samtidigt bör du få information om vad plagiering är och möjlighet att lära dig hur källor används i akademiska texter.

Akademiska texter redovisar eller bygger vidare på tidigare kunskap om ämnet. Det är därför viktigt att du är noggrann och tydlig i din hantering och redovisning av källor. Några tips som du kan ha användning för är:

 • Planera ditt skrivande, så att du hinner slutföra uppgiften i tid.
 • Öva dig i att sammanfatta läst litteratur. Notera likheter och skillnader mellan den och annan ämneslitteratur. Fundera på hur den kan knytas till dina tidigare erfarenheter.
 • Kom ihåg att du ska skriva egen text utifrån en uppgiftsformulering och ett syfte. Utgå från dem och fundera på hur källor kan hjälpa dig i det.
 • Kopiera inte över hela stycken och meningar från källtexten. Leta i stället efter den bärande tanken i ett stycke, ett kapitel eller en text. Anteckna centrala begrepp och nyckelord och utgå från dem när du skriver referat.
 • Ange alltid källa vid referat och citat. Om du använder någon annans arbete ska du tydligt redovisa vem som är upphovspersonen.
 • Figurer, illustrationer och tabeller i de citerade verken omfattas av upphovsrätten. Ta reda på vad som gäller för deras användning.
 • Markera citat med citattecken när det är kort och som eget stycke när det är längre.
 • Lär av andra. Läs vetenskaplig litteratur i ditt ämne, för att se hur källor används, hur olika röster skiljs åt och var källhänvisningar placeras.
 • Anteckna alltid varifrån du hämtar information.
 • Hantera dina egna tidigare texter på samma sätt som källor.
 • Ta hjälp av ett referenshanteringsprogram.
 • Kontakta en skrivhandledare.

Ask, S. (2011). Hållbara texter - Grunderna i formellt skrivande. 2 uppl. Liber.

Caroll, J. & Zetterling, C.-M. (2009). Hjälp studenterna att undvika plagiering. KTH Learning Lab.

Erikson, M.G. (2015). Referera reflekterande. 2 uppl. Studentlitteratur.

Örebro universitet använder textmatchningsverktyget Ouriginal (tidigare Urkund) för att förebygga plagiering. Systemet är webbaserat och används vid samtliga institutioner för kontroll av uppsatser, rapporter, PM och andra examinationsuppgifter. Ouriginal jämför inskickade studenttexter med källor från internet, vissa slutna databaser, tidigare inskickade studentarbeten och visst förlagsmaterial. Syftet är att spåra eventuella textlikheter och att förse läraren med ett underlag för bedömning av studentens text.

Du får veta mer om hur du ska använda Ouriginal i din kurs.

Den som misstänks för plagiering blir anmäld till disciplinnämnden för utredning. Mer om hur en utredning går till och vad man får göra under utredningstiden hittar du på sidan Fusk och disciplinärenden.