This page in English

Forskningsprojekt

Återvinning av fosfor och värdemetaller från avloppsvatten och slam

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2013 - 2015

Kontaktperson

Stefan Karlsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Förekomst av miljöstörande ämnen har avsevärt minskat användningen av avloppsslam som gödselmedel inom jordbruket men flera miljöstörande ämnen är metaller som i sig har ett värde. Tekniker för att öka användbarheten har i regel riktats mot behandling av slammet medan detta projekt också arbetar uppströms, dvs med avloppsvattnet. Syftet är att dels anrika fosfor och värdemetaller i tillräckligt rena fraktioner för vidare produktion, dels att återstoden skall kunna vidarebehandlas för att producera gas eller utvinna dess energiinnehåll.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Norrtorp Kumla Miljöstiftelse
  • Fortum Waste Solutions AB

Samarbetspartners