This page in English

CAPS - Center for Criminological And PsychoSocial research

Ny studie: Stability and Change in Early Social Skills Development in Relation to Early School Performance: A Longitudinal Study of a Swedish Cohort.

Sju barn tittar in i kameran. De ser glada ut.

I studien undersöktes hur sociala förmågor utvecklas under förskoleålder och vilka faktorer hos barnet, i familjen och i förskolan som påverkar den utvecklingen. Man undersökte också hur den tidiga utvecklingen av sociala förmågor kan associeras till barnets skolprestationer i årskurs 1-3.

Studien inkluderade 2121 barn från en normalpopulation i en svensk kommun., Barnen var vid studiens start i åldrarna 3 till 5 år (se sofiastudien.nu för mer information). Resultaten visade att sociala förmågor kan vara både stabila och föränderliga under förskoleåren, d.v.s., barnen uppvisade både goda, dåliga, försämrade och förbättrade sociala förmågor över en tvåårsperiod. Barn med sämre sociala förmågor i förskolan hade en ökad risk för sämre skolprestationer när de gick på lågstadiet, samtidigt som goda sociala förmågor i förskolan ökade chansen för goda skolprestationer. Både individ- och familjefaktorer, som t.ex. ADHD-symptom och positivt föräldraskap, var associerade till att uppvisa dåliga respektive goda sociala förmågor. Här fanns dock vissa könsskillnader. Studiens resultat visar på flera möjliga sätt att rikta insatser, både för att främja barnens tidiga utveckling av sociala förmågor och för att öka deras chanser till goda skolprestationer. Då skillnader mellan pojkar och flickor kunde identifieras i vilka faktorer som spelade störst roll för utvecklingen av sociala faktorer är det också möjligt att könsspecifika insatser bör övervägas.

Frogner, L., Hellfeldt, K., Ångström, A-K., Andershed, A-K., Källström, Å., Fanti, K. A., & Andershed, H. (2021). Stability and change in early social skills development in relation to early school performance: A longitudinal study of a Swedish cohort. Early Education and Development. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/10409289.2020.1857989

Kontakt: This is an email address