This page in English

Forskningsmiljö

CAPS - center for Criminological And PsychoSocial research

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Henrik Andershed

Vetenskapsområden

 • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

 • Aggression
 • Barn och ungdom
 • Brottsförebyggande insatser
 • Försummelse
 • Kartläggning och analys av brott och otrygghet
 • Kriminalitet
 • Mobbning
 • Normbrytande beteende
 • Polisvetenskap
 • Risk- och skyddsfaktorer
 • Riskbedömning
 • Trygghet
 • Trygghetsskapande insatser
 • Ungdomar
 • Utsatthet
 • Utveckling
 • Vuxna
 • Våld
 • Äldre och åldrande

CAPS är forskningsmiljö med det övergripande syftet att bedriva praktiskt användbar forskning om normbrytande, kriminellt beteende, och om psykosocial anpassning och utveckling i en vidare mening.

Visionen för vår forskning:

Vår forskning är internationellt och nationellt ledande med en tydlig påverkan på kunskaps- och samhällsutvecklingen.

Vi har ett omfattande samarbetsnätverk både bland forskare och professionella i praktik (t.ex. polismyndigheten, kommuner, socialtjänst, bostadsföretag, med fler). Vi är sakkunniga vid Brottsoffermyndigheten, Statens Institutionsstyrelse (SIS) och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Vi är del av nationellt forskarnätverk om mobbning via Friends. Vi är också representerade i Örebro kommuns brottsförebyggande råd samt i en länsövergripande arbetsgrupp för förebyggande arbete vad gäller psykosociala problem i Örebro län – Samhällsråd T.

Vi har omfattande internationella samarbetsnätverk och samarbetar för närvarande i vår forskning med forskare exempelvis i Australien, Belgien, Finland Kroatien, Spanien, USA, Cypern och Frankrike.

Exempel på pågående externfinansierad forskning vid CAPS

Strukturerad riskhantering och samverkan i våld i nära relation och stalkning (RISKSAM). FORTE, Tillämpad välfärdsforskning. 23,2 miljoner kr. 2020-2026. Susanne Strand, Joakim Petersson, m.fl.

Våld och kränkningar i skolan. 300.000 kr. 2020. Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond. Karin Hellfeldt.

ADHD från vaggan till graven. Vetenskapsrådet, Medicin. 4,8 miljoner kr. 2019-2022. Henrik Larsson, Henrik Andershed, m.fl.

Livskonsekvenser av ungdomsbrottslighet. Vetenskapsrådet, HS. 4,5 miljoner kr 2019-2022. Catherine Tuvblad, Henrik Larsson, Henrik Andershed, m.fl.

Doktorandprogram om åldrande. EU co-fund, 2019-2022. 16 doktorandtjänster till Örebro universitet varav två till Kriminologi/CAPS. Henrik Andershed, Karin Hellfeldt, Henrik Larsson, m.fl.

Läs gärna mer om våra aktuella forskningsområden/forskargrupper (genom att klicka på Forskargrupper), våra forskningsprojekt och forskare och kontakta oss gärna för frågor eller samarbetsförslag.

Forskare

Forskargrupper

Forskningsprojekt