This page in English

Forskningsmiljö

CAPS - center for Criminological And PsychoSocial research

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Henrik Andershed

Vetenskapsområden

 • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

 • Aggression
 • Barn och ungdom
 • Brottsförebyggande insatser
 • Försummelse
 • Kartläggning och analys av brott och otrygghet
 • Kriminalitet
 • Mobbning
 • Normbrytande beteende
 • Polisvetenskap
 • Risk- och skyddsfaktorer
 • Riskbedömning
 • Trygghet
 • Trygghetsskapande insatser
 • Ungdomar
 • Utsatthet
 • Utveckling
 • Vuxna
 • Våld
 • Äldre och åldrande

Vi är en forskningsmiljö med det övergripande syftet att bedriva praktiskt användbar forskning om normbrytande, kriminellt beteende, och om psykosocial anpassning och utveckling i en vidare mening. Vi strävar efter att vara Sverigeledande och internationellt bidragande inom samtliga våra aktuella forskningsområden.

Vi har ett omfattande samarbetsnätverk både bland forskare och professionella i praktik (t.ex. socialtjänst och polis). Vi är sakkunniga vid Brottsoffermyndigheten, Statens Institutionsstyrelse (SIS) och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Vi är del av nationellt forskarnätverk om mobbning via Friends. Vi är också representerade i Örebro kommuns brottsförebyggande råd samt i en länsövergripande arbetsgrupp för förebyggande arbete vad gäller psykosociala problem i Örebro län – Samhällsråd T.
Läs gärna mer om våra aktuella forskningsområden (genom att klicka på Forskargrupper), våra forskningsprojekt och forskare och kontakta oss gärna för frågor eller samarbetsförslag.

Aktuell externfinansiering

De medel som forskningsmiljön CAPS innehar för närvarande är följande:

Aktuell internfinansiering

(doktorander ej medräknade)

 • Forskningsinfrastrukturmedel de senaste två åren, ca 7 miljoner.

Forskare

Forskargrupper

Forskningsprojekt