Information om Trestadsstudien

Det är viktig att barn och ungdomar ska ha trygga omständigheter att utvecklas i. Men det finns ungdomar som utvecklar problem under ungdomsåren. Man har gjort uppskattningar att kanske så många som en av fyra ungdomar under ungdomsåren kommer att utveckla problem med sitt mående.

Sedan början av 2014 deltar över 3000 ungdomar i Köping, Karlskoga och Örebro i Trestadsstudien. Trestadsstudien försöker att få svar på hur olika problem är relaterade till varandra över tid genom att ungdomarna varje år, under 5 års tid (från 2014 till 2018), fyller i en enkät om sin egen uppfattning om sig själv och sitt mående.

Syftet med Trestadsstudien är att förstå i mer detalj varför och hur ungdomar ibland på ganska kort tid utvecklar många problem samtidigt. Ett annat viktigt syfte med studien är att i framtiden kunna utveckla bättre stöd till ungdomar som har det svårt. Inom Trestadsstudien håller vi för närvarande på med slutfasen av utvärderingen ett tretal insatser riktad mot stress, sömnbrist samt svårigheter i relationen mellan föräldrar och ungdomen.

INFORMATION OM ETIK OCH DATASÄKERHET

Ett etiskt förfarande och en varsam hantering av data är en grundpelare i vårt arbete. För att garantera din personliga integritet och ge skydd för varje enskild deltagare följer vi dessa forskningsetiska regler:

  1. Det är frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.
  2. Enkätsvaren som är ifyllda förvaras inlåsta på Örebro universitet och det är endast medlemmar i forskningsprojektet som har tillgång till detta rum.
  3. Namnen på enkäterna omvandlas till koder och ingen obehörig kommer att ta del av uppgifterna.
  4. Alla resultat redovisas endast på gruppnivå och ingen enskild individ kommer att kunna identifieras.

Enligt datauppgiftslagen, GDPR, har Du rätt att gratis ta del av samtliga uppgifter om dig och vid behov få eventuella fel rättade. Du ska då vända sig till professor Katja Boersma, BSR, vid Örebro universitet, 701 82 Örebro. Örebro universitet är forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig för Trestadsstudien.