Vill du delta i en studie som har till syfte att jämföra hjärnaktiviteten vid emotionella och aritmetiska uppgifter mellan friska personer och IBS patienter?

Utrustning för magnetröntgen.

Vi söker dels dig som är 18 – 65 år och är frisk och dels dig som har symptom på orolig tarm/IBS. Studien syftar till att undersöka hur s.k. selektiva serotonin-återupptagshämmare (SSRI) påverkar hjärnans sätt att arbeta under emotionella och aritmetiska uppgifter samt vid rektal stimuli hos personer med IBS i jämförelse med friska personer.

Vid IBS är samspelet mellan hjärna och tarmen påverkad. Ökad förståelse om orsaker till sjukdomen är mycket viktiga, både för att hitta behandlingsmetoder och för att få ökad förståelse gällande de mekanismer som är inblandade i samspelet mellan hjärna och tarm. Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) verkar bland annat genom att öka halterna av signalsubstansen serotonin i hjärnan. Även om SSRI har visats ha en god effekt vid behandlingen av IBS hos vissa patienter så finns det de patienter som inte svarar på behandlingen med SSRI.

Syftet med denna studie är därmed att undersöka hur en enkel dos av SSRI (10 mg Escitalopram) påverkar hjärnaktiviteten hos olika personer med IBS under emotionella och aritmetiska uppgifter och rektal stimuli samt hur detta förhåller sig till friska individer. Studien kommer också att kartlägga s.k. ”biologiska grundparametrar” hos dessa individer. Kännedom om dessa grundparametrar kan leda till en ökad förståelse om varför vissa IBS-patienter svarar på behandlingen med SSRI men andra inte.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att delta, eller vill ha mera information, får du gärna kontakta oss via e-post till This is an email address

Forskningsprojektet genomförs vid Örebro universitetssjukhus och i samarbete med Örebro universitet. Studien är en kontrollerad, randomiserad, dubbel-blind, cross-over studie där varje studiedeltagare kommer att få två behandlingar vid två olika tillfällen; SSRI (Escitalopram) och placebo (overksam substans). Studiemedverkan innebär att du vid totalt fyra tillfällen kommer till Universitetssjukhuset i Örebro för datainsamling och provtagning. Vid två av dessa besök vid sjukhuset kommer du att få genomföra en magnetkameraundersökning av hjärnan.

Du får 4 000 kronor (skattepliktigt) i ersättning för ditt bidrag i denna studie.