Örebro universitet bygger ut Sveriges populäraste kemiprogram

Sveriges mest sökta kandidatprogram i kemi byggs ut. Örebro universitet vidareutvecklar sitt framgångsrika koncept genom att komplettera sin kemiutbildning i forensik (kriminalteknik) med en masterutbildning i miljöforensik.

När kandidatprogrammet i kemi med inriktning mot forensik lanserades 2012 blev det genast en succé. När ansökningstiden gick ut hade Örebro universitet den populäraste kandidatutbildningen i kemi i hela landet och söktrycket är fortsatt högt. Utbildningen har lockat flest sökande i landet två höstterminer i rad. Till höstterminen 2013 var det totalt 168 sökande till 20 platser.

- Kemi har under många år varit ett ämne i motvind och har haft svårt att attrahera nya studenter. Samtidigt finns ett både nationellt och internationellt behov av speciellt analytiska kemister. Nu ser det ut som att vi här på Örebro universitet har lyckats återskapa intresset, säger professor Bert van Bavel vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Efterfrågad kompetens

Utbildningen handlar om att med hjälp av naturvetenskapliga metoder analysera och spåra ämnen och material. Tillsammans med kurser i kriminologi och internationell lagstiftning får studenterna särskilt efterfrågade kompetenser som används inom till exempel rättsmedicin, miljöövervakning, läkemedelsindustrin, bioteknik, kemikalie- och livsmedelsindustrin.

Nu utvecklar Örebro universitet ett påbyggnadsprogram på masternivå i kemi med miljöforensisk inriktning i nära samarbete med industri och myndigheter. KK-stiftelsen bidrar med 2,4 miljoner i stöd inom ramen för sitt finansieringsprogram Avans 13.

- Det här ger oss möjlighet att utveckla ett masterprogram baserat på moderna undervisningsmetoder med fokus på studentens aktiva lärande i form av problembaserad inlärning. Dessutom kommer vi att utveckla formen för studenternas examensarbete i nära samarbete med industri och myndigheter både nationellt och internationellt, säger professor Bert van Bavel.

Målet är att masterutbildningen ska ta emot sina första studenter höstterminen 2016.

- I våra nära kontakter med företag och organisationer har vi märkt av en mycket stor efterfrågan på analytiker inom kemiområdet. Dessutom behöver vi försäkra oss om att få underlag för rekrytering till forskningen. En masterutbildning är en naturlig utveckling för båda dessa ändamål.

Örebro universitet har en stark forskning med analysvetenskapliga metoder som bas. Inom forskningscentrum MTM (Människa Teknik Miljö) finns flera forskargrupper som arbetar bland annat med miljö- och hälsoaspekter på både internationell och nationell nivå. På Örebro universitet finns ett av FN:s tre referenslaboratorier för att mäta miljögifter.

Läs mer om kandidatprogrammet Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik här.

Läs mer om Masterprogram i kemi med inriktning miljöforensik här.