Kvicksilver i svenska sjöar – forskare angriper ett olösligt miljöproblem

Rolf Lidskog

Svenska sjöar innehåller höga halter kvicksilver. En bidragande orsak är skogsbruket men även om allt skogsbruk upphör skulle inte problemet vara löst. Örebroforskare har arbetat tillsammans med skogssektorn för att angripa vad som verkar vara ett olösligt miljöproblem.

Artikeln From wicked problem to governable entity? är publicerad i tidskriften Forest Policy and Economics.

Projektet var en del av det nationella och mångvetenskapliga forskningsprogrammet Future Forests, som studerar svensk skogsbruk i ett förändrat klimat. Fyra miljösociologer vid Örebro universitet har deltagit i programmet.

Läs mer om Miljösociologi vid Örebro universitet.

 

– Ett steg i taget istället för att jaga en ultimat lösning som inte finns. När det gäller det vi kallar ”elaka miljöproblem” – problem som vi idag inte har någon lämplig lösning på – är det en väg framåt, säger Rolf Lidskog, professor i miljösociologi vid Örebro universitet.

Industrier i andra länder släpper ut kvicksilvret som kommer till Sverige via luften och lagras i skogsmarken. När skogen brukas frigörs kvicksilvret och följer med vattendrag och förgiftar våra sjöar.

– Problemet har alltså inte sina orsaker i Sverige men skogsbruket bidrar till att kvicksilvret kommer ut i sjöarna, säger Rolf Lidskog.

Kommer inte nå målen

Det är en svår fråga att reglera och lagstifta kring och även om vi lägger ner allt skogsbruk i Sverige skulle vi varken nå de mål som EU har satt upp eller de nationella miljökvalitetsmålen.

– Vi måste alltså motivera skogssektorn att agera trots att de inte kan nå de uppsatta målen.

Rolf Lidskog, tillsammans med forskare från nationella forskningsprogrammet Future Forests, samlade relevanta myndigheter, skogsbolag och medlemsorganisationer för små skogsägare.

De bjöd in till en workshop där de presenterade den vetenskapliga problembilden och diskuterade lösningar till vad som verkar vara ett olösligt problem.

– Det handlar om att undvika att sätta mål som inte går att nå och istället hitta sätt som leder till handlande och inte uppgivenhet.

Undvika att kvicksilver läcker ut

Svenska skogsbolag kan inte påverka utsläppskällorna men de kan ändra hur de arbetar och se till att till exempel undvika körskador som ökar riskerna för att kvicksilvret läcker ut i vattendrag.

I det här projektet arbetar samhällsvetare tillsammans med naturvetare.

– Om vi ska förändra något behövs forskare från olika vetenskaper. Naturvetare vet hur naturen fungerar och samhällsvetare hur samhället fungerar. Vi sociologer har kunskap om vilken betydelse kunskap, normer och regler har för hur organisationer och individer handlar.

– Det är även viktigt att inte bara undersöka ett enskilt problem utan sätta det i ett större perspektiv. Annars är det inte säkert att det blir den bästa lösningen i stort även om det löser det enskilda problemet.

Många fördelar

För samtidigt som skogsbruket frigör kvicksilver har det flera fördelar vad gäller klimat och ekonomi. Det är en viktig exportprodukt, ger biobränsle och fungerar som en kolsänka.

– Här finns ingen enkel lösning utan vi måste istället hitta sätt att komma stegvis närmare en lösning. Och även om skogssektorn inte kan lösa problemet på egen hand var det tydligt att de var beredda att ta ett delansvar.

– Vi har helt enkelt utvecklat ett förslag på hur man tänka och agera kring vad som verkar vara olösliga miljöproblem. Vår förhoppning är att den här metoden kommer att användas för att hitta vägar framåt för andra svårlösta miljöproblem, avslutar Rolf Lidskog.

Text: Linda Harradine
Foto: Örebro universitet