This page in English

Örebro universitet i internationellt projekt om den globala tjänstehandeln

Magnus Lodefalk.

Magnus Lodefalk kommer att sitta med i styrgruppen för det internationella projektet.

Örebro universitet kommer att delta i ett internationellt projekt som rör utbildning och forskning om global handel med tjänster och investeringar. – Tanken är att bilda ett internationellt nätverk inom det här området, säger nationalekonomen Magnus Lodefalk.

Det treåriga projektet är tvärvetenskapligt och inbegriper nationalekonomi, företagsekonomi, juridik och statistik. Det leds av University of Adelaide i Australien och finansieras av medel från EU-programmet Erasmus+. Förutom Australien deltar flera lärosäten och forskningsinstitut från Asien och Europa. Bland annat kan nämnas schweiziska World Trade Institute, The Chinese University of Hong Kong och National Tsing Hua University i Taiwan.

– Det som gör projektet lite unikt är att det inkluderar forskningsinstitut och lärosäten från tre världsdelar, säger Magnus Lodefalk, docent och lektor i nationalekonomi vid Handelshögskolan.

Med i styrgruppen

Han berättar att det var via kollegan Hildegunn Kyvik Nordås, gästprofessor vid Handelshögskolan, som Örebro universitet kom med i projektet.

– Hon fick en förfrågan från en person som hon känner på universitetet i Adelaide, säger Magnus Lodefalk.

De två blir nu Örebro universitets representanter i samarbetet som bär namnet Trade and Investment in Services Associates (TIISA) Network. Magnus Lodefalk kommer dessutom att sitta i styrgruppen för projektet – som kommer att starta efter årsskiftet, även om förberedelsearbetet drar gång i september.

Grundtanken är att bilda ett nätverk med personer som forskar och/eller utbildar inom fältet internationell handel med tjänster och investeringar.

– Det här är ett ganska nytt fält, både när det gäller utbildning och forskning. Här har jag dock tidigare bidragit med forskning.

Allt viktigare

Magnus Lodefalk säger att svenskt näringsliv blir allt mer fokuserat på tjänsteinnehåll, även inom industrin, och att allt fler arbetar med detta samt att internationell handel med tjänster ökar.

– Därför är det här ett område som det blir allt viktigare att både forska om och utbilda i, förklarar han.

Hildegunn Kyvik Nordås.

Hildegunn Kyvik Nordås är gästprofessor vid Handelshögskolan.

TIISA Network vill knyta ihop personer som sysslar med dessa frågor genom att arrangera workshops, kvartalsvisa seminarier och en årlig konferens. Det kommer även att finnas stipendier att söka för yngre forskare och doktorander. Dessutom planeras det för regelbundna nyhetsbrev och en hemsida, liksom för forskar- och studentutbyten.

– Jag kan till exempel åka till ett universitet i Australien eller Asien medan någon annan kommer till Örebro för att forska, säger Magnus Lodefalk och fortsätter:

– På det här sättet hoppas vi kunna främja utbildning och forskning inom området, men ambitionen är även att nå ut till andra forskare och till samhället i stort. Seminarierna är till exempel inte bara för akademiker. Personer från näringslivet, beslutsfattare och andra intresserade kommer att bjudas in.

Arrangemang i Örebro

Örebro universitet kommer att stå för flera aktiviteter som exempelvis några av seminarierna. Kanske kommer även en av de årliga konferenserna att arrangeras här. Kostnaderna för alla aktiviteter, resor med mera täcks av EU-pengarna.

– Det kommer att bli en del resande, även om många av aktiviteterna kommer att ske via nätet.

Magnus Lodefalk, som har stor erfarenhet av att analysera och föreläsa om utrikeshandel och handelspolitik, är mycket nöjd med att Örebro universitet får vara med i TIISA Network.

– Det känns jättespännande och jag tror att det kommer att leda till nya och fördjupade kontakter för Hildegunn, mig och flera andra. Det kan också komma att leda till nya forskningsansökningar.

Text: Mattias Frödén

Fakta om tjänstehandel

Även om det inte finns någon enhetlig definition av vad tjänstehandeln är så inkluderar den allt från turism, IT-tjänster, telekommunikationstjänster, byggtjänster, transporttjänster till sjukvårds- och utbildningstjänster. EU definierar tjänstehandel som den verksamhet en tjänsteutövare erbjuder mot ekonomisk ersättning över gränserna.

Ett annat sätt att definiera tjänstehandel är att använda de fyra så kallade leveranssätt som används i WTO:s tjänstehandelsavtal (GATS):

• Gränsöverskridande handel: när tjänsten levereras från ett lands territorium till ett annat (till exempel telefonsamtal över en landsgräns).

• Konsumtion utomlands: när en person eller ett företag konsumerar en tjänst i ett annat land (till exempel turism).

• Lokal etablering: när ett företag etablerar sig i ett annat land (genom till exempel dotterbolag).

• Tillfällig personrörlighet: när en person tillfälligt besöker ett annat medlemsland för att där leverera en tjänst (till exempel konsultarbete).
Källa: Kommerskollegium