Ny bok om hållbarhet knyter praktiken i skolan till forskning

Johan Öhman, Katrien Van Poeck, Leif Östman i en föreläsningssal

Johan Öhman, Katrien Van Poeck och Leif Östman leder seminariet om den nya boken om utbildning och hållbarhet.

Utbildning i hållbarhet skiljer sig från andra ämnen - kunskapen är osäker och rymmer värdekonflikter. Nu finns en bok som greppar helheten och som kan ge lärare inspiration. Örebroforskaren Johan Öhman är en av bokens redaktörer.

Antologin Sustainable Development Teaching – Ethical and Political Challenges är utgiven på förlaget Routledge och vänder sig till en internationell publik. Redaktörer är förutom Johan Öhman, Katrien Van Poeck, Gent, och Leif Östman, Uppsala.

Fem forskare från Örebro universitet, förutom Johan Öhman, har bidragit: Andreas Mårdh, Ásgeir Tryggvason, Louise Sund, Marie Öhman och Karin Rudsberg

– Vad jag vet finns ingen annan bok där det praktiska är så tydligt förankrad i forskningen, säger han.

Antologin Sustainable Development Teaching – Ethical and Political Challenges är ett samarbete inom forskningsmiljön SMED, som samlar forskare från Örebro universitet och Uppsala universitet. Dessutom medverkar i boken tre forskare från universitetet i Gent.

– Det speciella med boken är att den tar ett helhetsgrepp och vänder sig både till lärarutbildare och lärare. Det är ingen praktisk handbok för lärare men däremot ett verktyg för reflektion och en grund för att jobba fram lektioner, säger Johan Öhman.

Hållbarhet som ämne skiljer ut sig

Örebroforskarna har framför allt bidragit till denna del av boken. Ett exempel är Karin Rudsbergs forskning om argumentation i klassrummet.

Boken tar ett helhetsgrepp och börjar med en definition av hållbarhet, ett begrepp som ofta förekommer i den svenska läroplanen. Den andra delen av boken handlar om teori.

Utbildning i hållbarhet skiljer ut sig, allt från de lägsta stadierna i skolan till universitetsnivå.

– Vi saknar säker kunskap om klimatet. Vi vet att vi tar stora risker, men vi vet varken exakt vad som kommer att hända, eller vilka de bästa lösningarna är, säger Johan Öhman.

I traditionell utbildning handlar det om att se tillbaka och förmedla kunskapen till nästa generation.

– I den här utbildningen tittar vi framåt, utan ett säkert kunskapsunderlag. Det är ett helt annat sätt att förhålla sig till utbildning, fortsätter han.

Tillväxt eller något annat

Dessutom innefattar hållbarhet stora värdekonflikter, både etiska och politiska.

– Det finns många sätt se på vad som är rätt. Hållbarhet handlar också om livsstil. En kritisk fråga är om problemen går att lösa inom en tillväxtekonomi, eller om det krävs en helt annan ekonomisk modell.

Boken tar inte ställning, utom för det som betecknas som pluralistik utbildning. Ett förhållningssätt som skiljer sig från traditioner baserade på fakta eller normer.

– Det handlar om en så stor förändring av samhället och våra liv att vi måste agera på ett sätt som gör att alla känner sig delaktiga. Då kan vi inte säga vad som är rätta och sanna sättet. Utbildning måste gå ut på kritisk granskning av alternativ, säger Johan Öhman.

Förutsättningarna finns

Bokens förhållningssätt kan också ses som en motvikt till att mäta framgång i resultat, till exempel Pisa-mätningar.

– All utbildning har två uppdrag – kunskap och värdegrund. Det handlar också om bildning. Om vi är systematiska så borde det finnas alla förutsättningar att skapa en bra grund för förändring, säger Johan Öhman.

Finns det en motsats mellan en långsam process och verkligheten?

– Vi sa att allt måste ske fort redan på 80-talet. Vi kommer alltid att vilja att det ska gå snabbare, även om 30 år, säger Johan Öhman.

Text och foto: Maria Elisson