10-i-topp för digital undervisning på distans

Händer vid en laptop. Skriver på tangentbordet.

Coronapandemin har betytt stora förändringar av undervisningen på landets lärosäten – men också viktiga insikter om digitalt lärande.
Många bra tips och knep har spritts bland lärarna på Örebro universitet under året.
Här är tio av dem.

Listan är utarbetad i samarbete mellan pedagogiska utvecklare vid Högskolepedagogiskt centrum, Örebro Studentkår, FUNKA och Framtidens Lärarutbildning. Information har också insamlats från den nya studenttjänsten ORU Lyssnar.

  1. Börja med en genomgång. Ha en kortare teknisk genomgång när perioden med digital undervisning startar för att skapa trygghet kring de plattformar som kommer att användas i utbildningen. Genomför genomgången så att så många studenter som möjligt kan vara med. Dels för att testa de grupp-funktioner som kommer att användas, dels för att skapa de sociala ytor som just nu är så efterfrågade bland studenter. Passa på att ge studenterna en frågestund att besvara de frågor som uppkommer.

  2. Ha en tydlig struktur. Det är bra att ha en tydlig och gemensam struktur i de digitala system som används. Gör det lätt för studenterna att hitta rätt så de kan fokusera på sitt lärande. Använd gärna ett mindre antal system och var tydlig med var information publiceras i respektive system. Här kan du läsa mer om gemensamma strukturer.  

  3. Likvärdig och rättvis fördelning av digital och fysisk undervisning. Under perioden har det varit möjligt att ha en del undervisning på plats och en del digitalt. Om det är nödvändigt att använda hybridundervisning, där undervisningen sker samtidigt i sal och digitalt, är det viktigt att alla studenter erbjuds likvärdiga möjligheter att välja plats vid undervisningen. Eftersom studenterna upplever att den fysiska undervisningen har bättre kvalitet än den digitala undervisningen. Fråga tidigt om några kommer välja digital undervisning och låt resterande studenter utgöra en pool som sedan erbjuds plats i undervisningssalen. Ett sätt att fördela platserna är slumpmässigt urval (där vald inte deltar i nästa lottning) eller i kronologisk uppdelning efter namn. ”Först till kvarn” är inte ett bra alternativ för likvärdig och rättvis fördelning av platser.

  4. Texta dina filmer. Att förse kursens undervisningsfilmer med text är inte enbart till nytta för personer med hörselnedsättning. Den fungerar även som stöd ur ett bredare tillgänglighetsperspektiv. Studenter som har ett annat modersmål än det språk som talas i filmen har ofta stöd i undertexten och kursdeltagarna kan se hur olika ämnesanknutna ord och begrepp stavas. Texten kan vara till nytta vid platser med mycket bakgrundsljud eller där ljudet inte tillåts vara påslaget. Här kan du läsa mer om hur du gör för att texta dina filmer.

  5. Digitala studierum för social kontakt. Flertalet studenter har i och med hemmastudierna vittnat om studiemässig isolering och utanförskap. Studenter som tidigare har haft lätt att hitta sociala ytor har fortsatt att göra med, medan andra studenter finner att det har blivit svårare. Sociala strukturer i form av digitala studierum kan var en god idé för att ersätta de spontana studiesammanhang som tidigare skedde i korridorer, på biblioteket och andra platser kring campus. Skapa de digitala studierummen i kursens huvudplattformar och ha dem öppna  så att studenterna själva kan bestämma de tider då de vill träffas för att arbeta tillsammans.

  6. Digitala vägledningsrum för möte med studenter. När varken lärare eller studenter är på campus föreslår vi att lärare gör sig nåbara och tillgängliga på annat sätt. Exempelvis genom att ha digitala vägledningsrum där studenter kan ”knacka på” i lärarens öppna zoom-rum. Informera studenterna om tider när du är tillgänglig, ge exempelvis fasta drop-in tider för digitala besök, i grupp eller individuellt. Läs om lärarnas tips vid digital undervisning. 

  7. Stäng av mikrofonen – när du inte pratar. När vi möts online via digitala kanaler är det extra viktigt att alla hör vad vi säger eftersom kroppsspråket är begränsat. Använd ett headset där mikrofonen är placerad nära munnen för att få bra ljud. Det är också viktigt att ha sin mikrofon avstängd när man inte pratar. Kom ihåg att uppmana studenterna att räcka upp handen eller använda chatten när de vill interagera.

  8. Breddat deltagande och lika villkor i digital undervisning. Det kan vara svårt att få överblick över det aktiva deltagandet bland studenter vid digital- eller hybridundervisning. Därför är det viktigt att fördela ordet och frågorna rättvist för att undvika att vissa individer eller grupperingar dominerar samtalet. Ett alternativ är att förse någon med rollen att bevaka handuppräckningar och vara tydlig med att det är viktigt att alla kommer till tals.

  9. Gör dina dokument tillgängliga. Textdokument, power point-presentationer och pdf:er är dokument som används ofta för att ge studenter information och material inom en kurs. För att möta den breddade rekryteringen och öka kvaliteten i utbildningen är det viktigt att dokumenten är tillgängliga och läsbara för alla studenter. Läs mer om hur du gör dina dokument tillgängliga för alla studenter.

  10. Visa bildspelet korrekt. Säkerställ att din presentations bildspel visas korrekt när du delar skärm. Ofta visas ”presentatörsvyn” med två bilder och lärares anteckningar. Det ökar den kognitiva belastningen och försvårar lärande eftersom det minskar läsbarhet, splittrar koncentration och kan upplevas som extra störande för deltagare med läs- och/eller koncentrationssvårigheter. För att få rätt vy behöver presentationen sättas i presentationsläge (helskärmsläge). 

Text: Felica Garcia och Anna Asplund
Foto: Anders Nordquist