Hög kvalitet på utbildning till grundskollärare

En kvinna står vid en whiteboard-tavla.

På Örebro universitet finns utbildning för lärare som jobbar från förskolan till gymnasiet.

Utbildningarna till grundskollärare vid Örebro universitet är av hög kvalitet. Därmed finns det inte längre något skäl att ifrågasätta examenstillståndet.
– Flera delar av utbildningen har utvecklats och förstärkts, säger dekan Thomas Denk.

UKÄ har utvärderat samtliga universitet och högskolor som har förskollärarutbildning och grundlärarutbildning. De kan antingen ha ”hög kvalitet” eller ”ifrågasatt kvalitet”.

Grundlärarutbildningarna vid Örebro universitetet har två inriktningar, den ena mot förskoleklass och årskurs 1-3, och den andra mot årskurs 4-6.

Alla lärarutbildningar i Sverige är utformade utifrån samma ramverk från examensordningen, som är en bilaga till högskoleförordningen.

Universitet och högskolor som förra våren fick omdömet ifrågasatt kvalitet fick ett år på sig att förändra utbildningen. Därefter gjorde UKÄ uppföljningen där man nu beslutat att Örebro universitet även fortsättningsvis får utfärda examen.

Det var i april förra året som ungefär hälften av landets grundlärarutbildningar fick kritik av Universitetskanslersämbetet (UKÄ), och därmed riskerade att förlora rätten att utfärda examen. För Örebro universitets del ansåg utredarna att utbildningarna höll hög kvalitet i de flesta områden, men att det fanns brister i förhållande till de mål som studenterna ska nå.

Kritiken gällde för de två grundlärarutbildningarna med inriktning från förskoleklass till årskurs 3, och från årskurs 4 till 6. I våras redovisade Örebro universitet vilka åtgärder man tagit, och nu meddelar UKÄ att utbildningen håller hög kvalitet och att det inte finns någon anledning att ifrågasätta examenstillståndet.

– Det är mycket glädjande att vi har fått det fina omdömet. Efter granskningen har det utförts ett omfattande utvecklingsarbete av engagerade lärare och studenter. Flera delar av utbildningarna har utvecklats och förstärkts vilket gör att vi nu kan erbjuda en ännu starkare utbildning till studenterna, säger Thomas Denk, dekan med övergripande ansvar över lärarutbildningarna vid Örebro universitet.

Nya kursplaner

UKÄ ansåg att innehållet för de båda utbildningarna var för lika. Därför har det specifika innehållet förstärkts, inte minst gällande arbetet i förskoleklass. Och betygskriterierna har förtydligats för att skiljas från målen. Även själva kursmålen har setts över och nya kursplaner har tagits fram för de självständiga arbetena.

– Det har varit ett konstruktivt arbete som många har varit involverade i. Vi tror att det här arbetet kommer att komma hela lärarutbildningen tillgodo, inte bara grundlärarutbildningarna, säger Thomas Denk.

Vid Örebro universitet finns även förskollärarutbildning som UKÄ granskade samtidigt förra våren. Den hade hög kvalitet vid granskningen och har därför inte behövt göra några förändringar.

Text: Mikael Åberg