Utredaren rekommenderar att Restaurang- och hotellhögskolan flyttar till Örebro

Nu är utredningen av Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet klar. Utredaren Erik Amnå rekommenderar att universitetet flyttar institutionen från Grythyttan till Campus Örebro. Universitetsstyrelsen tar inriktningsbeslut i september.

Utredaren Erik Amnå

Utredaren Erik Amnå

Utifrån en bedömning av de akademiska förutsättningarna är rekommendationen att flytta verksamheten till Campus Örebro. Detta skriver Erik Amnå i rapporten som han presenterat för universitetsstyrelsen idag.

I rapporten anger han flera skäl. Forskningsmiljön är liten med begränsad publicering och små externa forskningsanslag. Ekonomin är ohållbar med underskott för universitetet varje år trots extra riksdagsanslag på fyra miljoner kronor. Det är svårt att rekrytera personal. Behovet av lokalutveckling är stort.

Dessutom tycks varumärket numera ha sin största betydelse regionalt. Det initialt höga söktrycket till utbildningarna har de senaste åren bytts ut mot ett sjunkande intresse, med viss återhämtning inför höstterminen 2020. År 2019 antogs bara hälften så många studenter som 2015, vilket också påverkar den studiesociala miljön.

– Trots alla extra satsningar, som har gjorts de senaste 20 åren, har problemen kvarstått. Ekonomin är en konsekvens av de andra bristerna och därför kan man inte lösa problemen genom att skjuta till mer pengar, säger Erik Amnå.

Undersöka förutsättningarna

Universitetsstyrelsen gav i februari i år rektor i uppdrag att utreda konsekvenserna för utbildning, forskning och samverkan vid en fortsatt placering i Grythyttan, alternativt en flytt till Örebro. Ett av skälen till uppdraget var att studenter via Studentkåren påtalat brister i kvaliteten i utbildningen och i studiemiljön.

Lars Haikola

Styrelseordförande Lars Haikola

Den 21 februari utsågs professor emeritus Erik Amnå till utredare. Han har gått igenom historiska dokument, ekonomi, sökstatistik, utvärderingar och en ny varumärkesundersökning. Utöver det har han gjort flera intervjuer.

– Vi har fått ett mycket gediget underlag av utredaren och vi har diskuterat frågan på mötet idag. Styrelsen har gett rektor klartecken att gå vidare med ett antal åtgärder inför att vi ska fatta inriktningsbeslut i september, följt av eventuell dialog med departementet om regleringsbrevet, säger Lars Haikola, ordförande för universitetsstyrelsen.

Rektor Johan Schnürers förslag är att universitetet:

·  tar initiativ till en dialog med företrädare för restaurang- och besöksnäring.

·  tar initiativ till en dialog med politiska företrädare på lokal och regional nivå.

·  genomför en risk- och konsekvensanalys över effekterna av en eventuell verksamhetsflytt till Örebro.

·  tar fram underlag i form av investeringskalkyl över lokaler och inredning som behöver iordningställas vid Campus Örebro, i händelse av verksamhetsflytt.

Rektor Johan Schnürer

Rektor Johan Schnürer

Styrelsen fattar beslut i september

Universitetsstyrelsen fattar sedan beslut på styrelsemötet i september. Därefter kan universitetet överväga att sända in en begäran till utbildningsdepartementet om att flytta verksamheten, beroende på styrelsens ställningstagande.  

– Restaurang- och hotellhögskolans verksamhet är viktig för hela universitetet – inte minst för vår stora strategiska satsning Mat och Hälsa. Som universitetsrektor och myndighetschef har jag ansvar för både akademisk kvalitet och ekonomi. Jag hoppas därför att vi kan hitta lösningar både inom universitetet och i nära samverkan med region, politik och näringsliv, säger Johan Schnürer.

Rapporten: Restaurang- och hotellhögskolan - en analys av lokaliseringsalternativen inklusive bilagor