Stort digitalt möte om Mat och hälsa

Robert Brummer framför skärmen med deltagare

Robert Brummer leder mötet från styrelserummet - med resten av deltagarna på länk.

Mer smak med UV-ljus, skolprojekt ger resultat och kost för äldre och unga. På Mat och hälsa-seminariet igår presenterades ett axplock av den forskning som pågår. Robert Brummer beskrev projekten som motorn – och berättade också om den infrastruktur som byggs upp inom fokusområdet.

För nästan exakt tre år sedan samlades 80 forskare för att generera idéer och lägga grunden för nya samarbeten över ämnesgränserna inom fokusområdet Mat och hälsa. Igår träffades över 50 personer digitalt och fick en uppdatering.

– Vi har mycket att vinna på att forska tvärvetenskapligt och det blir än tydligare när man hör forskarna berätta, säger Robert Brummer, vicerektor och ansvarig för Mat och hälsa.

Han beskrev de övergripande målen inom Mat och hälsa och fyra byggstenar: infrastruktur, tvärvetenskapliga projekt, Örebro födelsekohort och forskningens integrering i utbildning.

– Vi bygger en nutritionsplattform. Det handlar dels om förstärkning av kompetensen inom området men också om en modell och struktur för livsstilsinterventionsstudier. När det gäller infrastruktur har vi även satsningen inom sensorikforskningen, säger Robert Brummer.

UV-ljus för bättre smak

Sense Lab är ett sensoriskt laboratorium som sätter ord på upplevelser – vilket behövs för både produktutveckling och marknadsföring. Victor Castro-Alves, en av postdoktorerna som presenterade sitt projekt, är ett exempel på forskning som drar nytta av det. Han forskar om hur UV-ljus kan användas för att förbättra såväl smaken på örter och grönsaker som deras hälsoeffekter.

Ytterligare tre forskare beskrev sina projekt. Malin Anniko berättade om forskning om matvanor och ungdomar, Fawzi Kadi om nya studier om kost och fysisk aktivitet kan påverkan hälsan hos äldre och Johanna Björklund om ett skolprojekt i Finnerödja där barnen lär sig om mat och hållbarhet genom skollunchen.

– De första projekten är finansierade med universitetsmedel men satsar just nu på att attrahera också extern finansiering. Vi har redan fått en del ansökningar beviljade, säger Robert Brummer.

Dels har postdoktorn Richard Forsgård fått EU-finansiering via Marie Skłodowska-Curie programmet. Fawzi Kadi med kollegor fått sex miljoner kronor för att koordinera ett EU-projekt. Dessutom har satsningen fått fem miljoner till två biträdande lektorer från KK-stiftelsen.

Söka finansiering för större program

– En av de två biträdande lektorerna kommer bland annat jobba med forskningens integrering i utbildning. I första läget ska vi inte starta nya utbildningar utan snarare integrera utbildning och forskning och tvärtom.

– Just nu arbetar vi med att söka finansiering för större program från KK-stiftelsen och från Formas, säger Robert Brummer.

Till sin hjälp att bygga vidare på satsningen har fokusområdet nu ett internationellt råd – fem experter från fem länder som arbetat länge med fokus på att forsknings resultat ska komma samhället till nytta.

– Det är en spännande tid både på och utanför Örebro universitet– med implementeringen av den nationella livsmedelsstrategin och nya samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.