This page in English

Universitetet förbereder för försiktig öppning av campus

Vit byggnad med texten Örebro universitet. I förgrunden syns gröna löv.

Örebro universitet förbereder för en höst med undervisning både på campusområdet och på distans. Men det finns en beredskap för att snabbt återgå till helt digital undervisning. Foto: Jesper Mattsson

Örebro universitet startar nu förberedelserna för att delvis kunna undervisa vid campus igen.
Förhoppningen är att en del studenter kommer att kunna få vanlig undervisning i lärosalar redan vid nästa terminsstart.
Men många restriktioner kommer att gälla även i höst. Det gäller till exempel hur många som får vara i samma lokal, resor och konferenser.

Den nya inriktningen slås fast i ett rektorsbeslut. Från och med höstterminen planeras för att delvis återgå till campusbaserad undervisning. Det sker under förutsättning att ansvariga myndigheter inte ger andra besked.

Campusundervisningen ska blandas med digital undervisning för att hålla nere antalet personer som samtidigt vistas på universitetsområdet. Studenter som påbörjar sin utbildning under höstterminen 2020 ska prioriteras. För de som har studerat längre kan utbildningen ges på distans i större omfattning.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer, till exempel om hur många som vistas i en lokal samtidigt, ska givetvis följas.

Risken för smittspridning kommer troligen att finnas kvar under en lång tid. Därför ska den aktuella situationen kring Covid-19 följas noga. Det ska alltid finnas en beredskap för att snabbt lägga om och ge all undervisning på distans.

Det är viktigt dra nytta av de erfarenheter av digital undervisning och examination som har betytt en bibehållen eller ökad kvalitet. Högskolepedagogiskt centrum har tagit fram material för att lättare kunna planera undervisning så att den snabbt kan ställas om från campusundervisning till digital undervisning.

 

Det kommer att bli fortsatta restriktioner på många andra områden för att minska smittspridningen:

Arbete på distans

De som kan jobba hemma bör göra det, men anställda kan komma in till sin vanliga arbetsplats i perioder. För vissa enheter, särskilt de som stödjer studenter och utbildningar, kan det dock krävas att fler arbetar på campus än nu. Här gäller den överenskommelse som görs med närmaste chef.

Examination

Alla examinationer genomförs digitalt till och med den 31 oktober 2020.

Det kan i vissa fall finnas behov av att genomföra t.ex. salstentamen och andra examinationer som kräver fysisk närvaro (t.ex. laborationer). Därför finns det möjlighet att på grund av särskilda skäl få arrangera den typen examinationer. Beslut om undantag från examination på distans fattas av prefekt, efter samråd med Studentavdelningen. 

Större möten

Möten med över 50 deltagare ställs in, senareläggs eller hålls digitalt.

Större grupper med besök från utlandet avbokas.

Alla icke-digitala konferenser med internationellt deltagande ställs in.

Tjänsteresor

Alla internationella tjänsteresor är fortsatt inställda.

Vi avråder från tjänsteresor inom Sverige (gäller inte arbetspendling).

Vi rekommenderar studenter och anställda att minimera antalet resor, både inom Sverige och utomlands.

In- och utresande studenter

Alla in- och utresande studentutbyten, praktikresor och liknande, ställs in under höstterminen.

Internationella masterprogram

Sex av sju internationella masterprogram ges på distans under höstterminen. Ett undantag görs för masterprogrammet i experimentell medicin, där det inte går att erbjuda undervisning i digital form.


I första hand gäller restriktionerna till och med den 31 oktober.

Ett nytt beslut om eventuell fortsättning eller förändring kommer att fattas senast den 1 september.

Beslut om vårterminen 2021 beräknas fattas senast den 3 november.