Fler examinationsformer behövs när coronapandemin tvingar lärosäten till digitalisering

Stor tentasal med tomma platser.

Lärosäten som redan hade påbörjat modernisering av de traditionella examinationsformerna var bättre rustade för den snabba digitala omställningen under coronapandemin. Det visar en ny studie där forskarna har tittat på hur covid -19 har påverkat examinationer vid universitet i sex länder.
– Coronapandemin har synliggjort både utmaningar och utvecklingspotential när det kommer till examinationer, säger Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet och en av forskarna bakom studien.

I den nya studien, publicerad i European Educational Research Journal, har forskarna vid sju lärosäten i sex länder undersökt hur väl övergången till digitala examinationer har fungerat under coronapandemin. De länderna som ingår i studien är: Australien, Belgien, Chile, India, Storbritannien och Sverige.

– Vi såg att fokus vid alla lärosäten hamnade snabbt på examinationer. Lärosätens trovärdighet och legitimitet bygger på att examinationerna mäter rätt kunskap och att de är fria från fusk. Men det är också möjligt att uppfylla de målen med andra examinationsformer än traditionella tentamen, säger Christian Lundahl.      

En av slutsatserna från studien är att lärosäten i de länderna där man redan hade påbörjat arbetet med alternativa examensformer hade lättare att klara av den digitala övergången.

– Till exempel hade vi vid Örebro universitet relativt sett god beredskap för omställning till digitala examinationer. Samtidigt är det viktigt att fortsätta arbeta med kompetensutveckling inom området och inkludera både lärares och studenters perspektiv på examination.

Den digitala klyftan

Christian Lundahl.

Christian Lundahl.

Lärosätens snabba omställning till distansundervisning och digitala examinationer visade tydligt den digitala klyftan som finns globalt mellan länderna. Vissa regioner i Chile och Indien har väldigt långsam uppkopplingshastighet vilket försvårar både undervisning och examinationer på distans. I Indien tvingades man till och med att skjuta upp examinationer på grund av att många studenter, bosatta på landsbygden, saknar tillgång till internet.

– Ur ett globalt perspektiv missgynnar coronapandemin studenter i de länderna där den digitala infrastrukturen inte är välutvecklad, säger Christian Lundahl.

Tänka nytt

Studien visar också att studenterna ofta fick mindre tid på sig än vanligt vid digitala examinationer. Vidare upplevde de kameraövervakningen, som vissa av lärosäten tillämpade, som problematisk.

– De lösningarna är ett försök att efterlikna salstentor. Vår slutsats är att vi i stället behöver fokusera på att utveckla flera sätt att bedöma studenternas kunskaper på, säger Christian Lundahl.

Han tror att vi, inom den närmaste framtiden, kommer att känna en ovilja till att samla många människor i en tentasal, även när pandemin har upphört.

– Examinationer är en central del vid universitet och högskolor och här finns det utrymme för utveckling. Det finns ett stort forskningsfält inom bedömning med värdefulla kunskaper som lärare och forskare i högre utbildning kan ha nytta av.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Unsplash och Örebro universitet