Magnus och Helen är excellenta lärare

Magnus Ögren och Helen Stockhult.

Magnus Ögren och Helen Stockhult har utsetts till excellenta lärare. En titel som visar att de har pedagogiska kompetenser som är viktiga för att skapa hög utbildningskvalitet.

De är lektorer och har arbetat en längre tid som lärare på Örebro universitet men även på andra lärosäten. Helen Stockhult är lärare i företagsekonomi och Magnus Ögren undervisar på universitetets ingenjörsprogram. För dem står studenternas lärande i centrum när det gäller undervisning. De arbetar medvetet för att utvärdera vad i lärandet som fungerar, har mod att ompröva undervisningen och lyssnar in studenternas synpunkter om utbildningen.

– Undervisning är roligt och betydelsefullt. I bra utbildning ingår bra undervisning, säger Helen Stockhult.

– Det är viktigt att ge bra undervisning. Tillsammans med studenterna skapar vi vårt pågående och framtida samhälle, säger Magnus Ögren.

Reflektera över lärarskapet

I ansökan till excellent lärare bedöms lärarens pedagogiska skicklighet av en utomstående sakkunnig utifrån fyra kriterier: undervisningsskicklighet, professionell utveckling, pedagogiskt ledarskap och akademiskt lärarskap. Läraren visar sin skicklighet i en pedagogisk portfölj där den egna undervisningen knyts till forskning om studenters lärande.

– Kursen Pedagogisk meritering var nyttig, inspirerande och förberedde mig bra inför arbetet med ansökan till excellent lärare. Jag fick tid att läsa pedagogiska artiklar och lägga det stora pusslet till min pedagogiska portfölj, säger Magnus Ögren.

Helen Stockhult håller med:

–  Den gav mig chansen att reflektera över vad jag har gjort som lärare, fundera över lärarskapet och varför jag gör som jag gör.

Tips till den som vill söka till excellent lärare

Arbetet med att söka till excellent lärare tar tid. Under åren har Helen Stockhult och Magnus Ögren samlat på sig erfarenhet av läraryrket som ska redovisas för en sakkunnig.  Tid och utrymme för att reflektera över arbetet med undervisning och pedagogik måste finnas. 

– Börja med att kanske ta en lång promenad, reflektera och fundera över vad du gjort som lärare genom åren. Det handlar minst lika mycket om att själv bli medveten om sitt lärarskap som att tillämpa och beskriva det för andra, säger Helen Stockhult.

Hon tillägger:

– Efter egna funderingar finns det bra hjälp att få, mycket står på webben. Men man kan också bolla idéer med Högskolepedagogiskt centrum och kollegor.

– Ett tips är att systematiskt spara material från din undervisningstid, vilket är lättare nu när det mesta är elektroniskt. Då kan du gå tillbaka och reflektera över vad du gjort och utfallet av det, vilket är grunden för att kunna börja arbeta med en pedagogisk portfölj, säger Magnus Ögren.

Text och foto: Anna Asplund

Fyra bedömningskriterier för pedagogisk skicklighet ska vara uppfyllda för att en lärare ska kunna utses till excellent lärare vid Örebro universitet.

 1. Undervisningsskicklighet
  Läraren fungerar synnerligen väl i relationen med studenter och har mycket god förmåga att stödja studenters lärande, anpassa undervisning efter olika studenters och studentgruppers förutsättningar samt omsätta sin pedagogiska grundsyn i praktiken.

 2. Professionell utveckling
  Läraren utvecklar sitt pedagogiska förhållningssätt över tid genom att systematiskt reflektera över och analysera studenters lärande och studieresultat och därefter utveckla den egna praktiken.

 3. Pedagogiskt ledarskap
  Läraren har en ledande roll i att driva lärarkollegiets och utbildningsverksamhetens pedagogiska utveckling.

 4. Akademiskt lärarskap
  Läraren reflekterar över studenters lärande utifrån universitetspedagogisk teori och ämnesdidaktisk kunskap och delar med sig av sina insikter kollegialt.

Här kan du läsa mer om excellent lärare vid Örebro universitet