Högskolepedagogiskt centrum

Att dokumentera pedagogisk skicklighet

Fem personer sitter runt ett bord och arbetar tillsammans.

Kursen Att dokumentera pedagogisk skicklighet vänder sig till den som vill bli bättre på att synliggöra sin pedagogiska skicklighet och sina pedagogiska meriter.

Här kan du läsa mer om excellent lärare

Under kursen får deltagarna reflektera över sin högskolepedagogiska verksamhet och den avslutande kursuppgiften är en pedagogisk portfölj där deltagarna

  • redogör för sitt pedagogiska förhållningssätt
  • visar hur det förverkligas i pedagogisk praktik
  • analyserar sin professionella utveckling som lärare.

Kursen är av särskilt intresse för den som tänker söka tjänst med pedagogiska arbetsuppgifter vid Örebro universitet eller planerar att lämna in en ansökan för att utses till docent eller excellent lärare vid lärosätet.

Omfattning, kursdatum och språk

Kursen omfattar 80 timmar (motsvarande 2 veckors heltidsstudier) och består av fyra kurstillfällen (halvdagar). Vid en närvarograd lägre än 75 % måste du gå om kursen.

Kursen ges på svenska. 

Tider höstterminen 2024

Kurstillfälle 1: Måndagen den 30 september, 13:15–16:00, på campus.
Kurstillfälle 2: Måndagen den 21oktober, 13:15–16:00, på campus.
Kurstillfälle 3: Måndagen den 11 november, 13:15–16:00, på campus.
Kurstillfälle 4: Måndagen den 9 december, 13:15–16:00, på campus.

Behörighet och urval

Du som blivit godkänd på Högskolepedagogikens grunder eller motsvarande är behörig att söka kursen. Inget urval görs. Sökande bereds plats när komplett ansökan kommit in och till dess kursen blivit fulltecknad. Vid för få anmälda kan kursen komma att ställas in.

Kostnad

Kostnaden för anställda vid Örebro universitet är 800 kronor/vecka, inklusive moms (totalt 1 600 kronor, inklusive moms).

Kostnaden för externa deltagare är 2 000 kronor/vecka, exklusive moms (totalt 4 000 kronor, exklusive moms). Kostnaden faktureras efter sista anmälningsdag till kursen. Vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag eller avhopp från kursen sker ingen återbetalning.

Anmälan

Anmälan för höstterminen 2024 är öppen från 15 mars kl 09.00 till och med 15 augusti.
Länk till anmälan.

Att dokumentera pedagogisk skicklighet

Behörighetsgivande kurs i högskolepedagogik, 2 veckor

(Documenting pedagogical proficiency)

1 ALLMÄN INFORMATION

Örebro universitets högskolepedagogiska kursutbud är utarbetat i enlighet med de rekommendationer om omfattning, mål och behörighet för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som antogs av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) 2016-04-14, bland annat för att underlätta ömsesidigt erkännande av kurserna lärosäten emellan. Vid Örebro universitet ges kurserna som personalutbildning.

I kursen Att dokumentera pedagogisk skicklighet arbetar deltagarna med följande av SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:

Deltagaren ska

  • kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan,
  • kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen,
  • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet,
  • kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildning och av den egna professionen.

2 Om kursen

Att dokumentera pedagogisk skicklighet motsvarar 80 arbetstimmar, det vill säga två veckors heltidsstudier, och kursplanen är beslutad av föreståndaren för Högskolepedagogiskt centrum 2024-03-14.

2.1 Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

 

  • redogöra för sitt pedagogiska förhållningssätt, förankra det i högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk forskning och reflektera över hur det relaterar till universitetets pedagogiska grundsyn och vision för utbildning,
  • visa och förklara hur det pedagogiska förhållningssättet förverkligas i pedagogisk praktik och problematisera sina pedagogiska och didaktiska ställningstaganden samt
  • analysera sin professionella utveckling som lärare och lyfta fram sina pedagogiska meriter.  

 

2.2 Kursens innehåll

Kursen Att dokumentera pedagogisk skicklighet vänder sig till den som vill bli bättre på att synliggöra sin pedagogiska skicklighet och sina pedagogiska meriter. Under kursen får deltagarna reflektera över sin högskolepedagogiska verksamhet, och den avslutande kursuppgiften utgörs av en pedagogisk dokumentation där deltagarna redogör för sitt pedagogiska förhållningssätt, visar hur det förverkligas i pedagogisk praktik och analyserar sin professionella utveckling som lärare. Kursen är av särskilt intresse för den som tänker söka tjänst med pedagogiska arbetsuppgifter vid Örebro universitet eller planerar att lämna in en ansökan för att utses till docent eller excellent lärare vid lärosätet.

2.3 Studieformer

Som studieformer används presentationer och workshoppar. Läraktiviteterna genomförs enskilt, i helgrupp och i mindre diskussions- eller arbetsgrupper. Kursmaterial och kursinformation publiceras på Örebro universitets lärplattform.

2.4 Närvarokrav

Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter och kunskaper är ett viktigt inslag på kursen ställs ett högt krav på närvaro. Vid förhinder ska deltagaren kontakta kursansvarig i god tid för en diskussion om hur läraktiviteten kan genomföras eller kursinnehållet inhämtas på annat sätt. Vid en närvarograd lägre än 75 % måste deltagaren gå om kursen.

2.5 Examination

Kursen examineras genom en pedagogisk dokumentation där deltagaren redogör för sitt pedagogiska förhållningssätt, visar hur det förverkligas i pedagogisk praktik och analyserar sin professionella utveckling som lärare.

Att dokumentera pedagogisk skicklighet examineras med betygsstegen U (Underkänd) och G (Godkänd). Vid ett underkänt resultat har deltagaren rätt till omexamination under två år efter ordinarie examination.

2.6 Litteratur

Winka, Katarina & Åsa Ryegård (2019). Pedagogisk portfölj: För karriär och
utveckling. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. 160 s.
 
Dessutom tillkommer litteratur om ca 250 sidor som väljs i samråd med lärare.

2.7 Kursintyg

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.

3 Krav på tidigare kunskaper

Behörig är den som genomgått Högskolepedagogikens grunder eller motsvarande högskolepedagogisk kurs.

Läs kursplanen som pdf. 

Kursansvarig

Eric Borgström

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Eric Borgström

E-post:

Telefon: 019 301361

Rum: F2135

Eric Borgström

Mejla This is an email address om du har praktiska frågor om till exempel tider, lokaler, registrering i lärplattformen och fakturor.