Forskare kräver internationell panel om miljögifter

Ingrid Ericson Jogsten öppnar ett kylskåp med prover.

Ingrid Ericson Jogsten

Nästan 2 000 forskare från 85 länder har startat ett upprop. De kräver en internationell panel som ska stärka skyddet mot farliga kemikalier. Ett hundratal svenska forskare, varav 11 från Örebro universitet, har skrivit under ett brev som skickats till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Ingrid Ericson Jogsten är en av elva forskare, som tillhör forskningsmiljön Människa-Teknik-Miljö som har skrivit under brevet. De är också aktiva inom Plattform för hållbar utveckling vid Örebro universitet, PSF@ORU.

– Vi måste höja lägstanivån när det gäller reglering av farliga kemikalier och det räcker inte med enskilda länders lagstiftning för att hindra att miljögifter sprids. Vi måste samarbeta globalt, säger Ingrid Ericson Jogsten, docent vid Örebro universitet som har skrivit under brevet.
 
Forskare i 85 länder har skickat brev till sina regeringar och kräver en panel enligt samma modell som FN:s klimatpanel IPCC och panelen för biologisk mångfald, IPBES.
 
Idag samarbetar forskare i det internationella nätverket International Panel on Chemical Pollution, IPCP. Det startades 2008 för att bidra med expertis och minska avståndet mellan forskare och beslutsfattare. Men det räcker inte, anser forskarna.

Få globala överenskommelser 

– Kemikalielagstiftningen är bristfällig i många länder och globala överenskommelser om att sluta eller minska användningen av farliga kemikalier är få. Vi saknar också mekanismer för att snabbt agera när nya problem identifieras, säger Marlene Ågerstrand, forskare vid Stockholms universitet som sitter i styrelsen för IPCP och koordinerar namninsamlingen i Sverige.
 
Forskarnas mål är att en resolution om instiftandet av en panel ska antas på FN:s miljöförsamling i Nairobi i slutet av februari. Förslaget stöds redan nu av Schweiz, Storbritannien, Costa Rica, Ghana, Mali och Uruguay.

Text: Linda Harradine
Foto: Örebro universitet 
 
110 forskare från 12 svenska universitet skrev under brevet till Annika Strandhäll:
 
Till statsrådet Annika Strandhäll,
 
Vi skriver för att uppmana Sveriges regering att stödja förslaget till resolution om att inrätta en ”Intergovernmental Science-Policy Panel to support action on chemicals, waste and pollution.” Detta utkast till resolution kommer att läggas fram vid det kommande mötet i FN:s miljöförsamling (UNEA5.2) den 28 februari till 2 mars 2022 i Nairobi, Kenya. Inrättandet av en vetenskaplig panel är viktigt för att främja samarbete globalt, samt höja lägstanivån när det gäller reglering av farliga kemikalier. Förslaget stöds redan nu av Schweiz, Storbritannien, Costa Rica, Ghana, Mali, Nordirland samt Uruguay, och med tanke på Sveriges framstående roll i internationella miljöfrågor hoppas vi att Sverige även här vill vara drivande för en hållbar utveckling.
 
Vi som forskar om kemikalier är mycket oroade över de långsiktiga effekter som farliga kemikalier och avfall kan ha på miljön och människors hälsa. Trots flera internationella överenskommelser, såsom Basel-, Rotterdam-, Stockholm- och Minamatakonventionerna, finns betydande luckor i internationell regleringen av kemikalier, som t.ex. för bly och andra farliga metaller, bekämpningsmedel, och persistenta organiska miljöföroreningar, av vilka många hör till kategorin hormonstörande kemikalier. Dessutom har de befintliga ramverken i allmänhet inga mekanismer för att proaktivt fånga upp nya och framväxande hot. Detta är särskilt oroväckande med tanke på att den globala produktionen av kemikalier och avfall fortsätter att öka, speciellt i länder utanför EU.
 
UNEP beskriver i bakgrundsrapporterna till UNEA4-resolutionerna behovet av vetenskapliga bedömningar för att stödja politiska beslut som syftar till att minska riskerna med kemikalier och avfall på global, regional och nationell nivå. Sådana bedömningar måste komma från kunniga och oberoende experter som arbetar genom en öppen och transparent process. Kemikalier och avfall är ett globalt miljöhot som inte tar hänsyn till nationella gränser. Som framgår av arbetet mot klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald kan sådana komplexa problem endast lösas genom samordnade ansträngningar från det internationella samfundet, vägledda av aktuell vetenskap.
 
Vi uppmanar därför Sveriges regering att stödja förslaget till resolution om inrättandet av en ”Intergovernmental Science-Policy Panel to support action on chemicals, waste and pollution” vid UNEA5.2. Detta initiativ är avgörande för att stärka den globala regleringen av farliga kemikalier för en hållbar framtid.
 
Länk till UNEA5.2 resolutionen: https://tinyurl.com/a3wc456s
Ifall oklarheter finns, ses vi gärna för ett möte.
 
Vänliga hälsningar,
Marlene Ågerstrand, docent i regulatorisk ekotoxikologi, Stockholms universitet, This is an email address, 070-444 19 35
Agathe Bour, doktor i ekotoxikologi, Göteborgs universitet
Alyssa Azaroff, doktor i biogeokemi, Stockholms universitet
Amira Perez, doktorand in miljötoxikologi, Stockholms Universitet
Andreas Vilhelmsson, doktor i miljöepidemiologi, Lunds universitet
Anna Beronius, doktor i miljömedicin, Karolinska Institutet
Anna Kärrman, docent i miljökemi, Örebro universitet
Anna Sobek, professor i miljökemi, Stockholms universitet
Anna-Sofia Preece, doktor i folkhälsovetenskap, Karlstads universitet
Axel Mie, doktor i analytisk kemi, Stockholms universitet
Azora König, doktorand i ekotoxikologi, Göteborgs universitet
Bethanie Carney Almroth, professor i ekotoxikologi, Göteborgs universitet
Bo Yuan, doktor i miljövetenskap, Stockholms universitet
Brita Sundelin, docent i miljövetenskap, Stockholms universitet
Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap, Karlstad universitet
Cecilia Berg, docent i ekotoxikologi, Uppsala universitet
Cedric Abele, doktorand i miljötoxikologi, Stockholms universitet
Christina Jönander, doktorand i miljövetenskap, Göteborgs universitet
Christina Rudén, professor i regulatorisk toxikologi, Stockholms universitet
Clare Bradshaw, professor i ekotoxikologi och marinbiologi, Stockholms universitet
Cynthia de Wit, professor i miljövetenskap, Stockholms universitet
Daniel Cerveny, doktor i akvatisk ekotoxikologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Daniel Slunge, doktor i miljöekonomi, Göteborgs universitet
David Bastviken, professor i miljövetenskap, Linköpings universitet
Denise Strand, doktorand i miljötoxikologi, Stockholms universitet
Diana Kättström, doktorand i regulatorisk toxikologi, Stockholms universitet
Ebba Malmqvist, docent i miljömedicin, Lunds universitet
Eleni Savvidou, doktorand i miljövetenskap, Stockholms universitet
Elin Engdahl, doktor i miljötoxikologi, Uppsala universitet
Erin McCallum, doktor i akvatisk ekotoxikologi och beteendeekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet
Flora Borchert, doktorand i regulatorisk ekotoxikologi, Stockholms universitet
Frank Menger, doktor i miljökemi, Sveriges lantbruksuniversitet
Gabriela Argüello, doktor i havsrätt, Göteborgs universitet
Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys, KTH
Henrik Kylin, professor i miljökemi/miljötoxikologi/miljöförändring, Linköpings universitet
Henrik Selin, associate professor i internationellt miljösamarbete, Boston University
Hitesh V. Motwani, docent i miljövetenskap, Stockholms universitet
Ian Cousins, professor i organisk miljökemi, Stockholms universitet
Ingela Dahllöf, professor in miljövetenskap/ekotoxikologi, Göteborgs universitet
Ingrid Ericson Jogsten, docent i analytisk/miljökemi, Örebro universitet
Ingrid Rijk, doktorand i biologi, Örebro universitet
Isabella Karlsson, doktor i miljökemi, Stockholms universitet
Jana Johansson, doktor i miljövetenskap, Stockholms universitet
Jana Weiss, docent i miljökemi, Stockholms universitet
Jenny Egardt, doktor i biologi/ekotoxikologi, Göteborgs universitet
Jerker Berglund Fick, docent i miljökemi, Umeå universitet
Jessika Hagberg, docent i miljökemi, Örebro universitet
Joachim Sturve, professor i ekotoxikologi, Göteborgs universitet
Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi, Göteborgs universitet
Joakim Romson, forskningsassistent i biogeokemi, Stockholms universitet
Joëlle Rüegg, professor i miljötoxikologi, Uppsala universitet
Johan Gustafsson, doktorand i miljökemi, Stockholms universitet
John Hader, doktorand i miljövetenskap, Stockholms universitet
Jonathan Benskin, professor i miljökemi, Stockholms universitet
Jonathan W Martin, professor i toxikologisk kemi och miljökemi, Stockholms universitet
Josefin Engelhardt, doktorand i miljövetenskap, Stockholms universitet
Joyanto Routh, professor i biogeochemistry, Linköpings universitet
Karin Wiberg, professor i organisk miljökemi, Sveriges lantbruksuniversitet
Kevin Noone, professor i kemisk meteorologi, Stockholms universitet
Kyra Spaan, doktorand i miljökemi, Stockholms universitet
Lars Förlin, professor emeritus i zoofysiologi/ekotoxikologi, Göteborg universitet
Laura Vossen, doktor i beteende neuroendokrinologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Leif Norrgren, professor emeritus i ekotoxikologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Linda Schenk, docent i toxikologisk riskhantering, Karolinska Institutet
Liselott Källsten, doktorand i miljötoxikologi, Stockholms universitet
Luc Timothée Miaz, doktorand i miljövetenskap, Stockholms universitet
Lutz Ahrens, associate professor i organisk och analytisk kemi, Sveriges lantbruksuniversitet
Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi, Stockholms universitet
Magnus Engwall, professor i ekotoxikologi, Örebro universitet
Malin Celander, professor i ekotoxikologi, Göteborgs universitet
Margareta Törnqvist, professor i miljökemi, Stockholms universitet
Maria Jönsson, docent i miljötoxikologi, Uppsala universitet
Maria Larsson, forskare i miljökemi, Örebro universitet
Maria Schück, doktorand i växtfysiologi, Stockholms universitet
Marianne Brookman-Amissah, doktorand i ekotoxikologi, Göteborgs universitet
Martin Eriksson, doktor i miljövetenskap och marin ekotoxikologi, Chalmers tekniska högskola
Martin Ogonowski, doktor i akvatisk ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Mats Tysklind, professor i miljökemi, Umeå universitet
Matthew MacLeod, professor i miljövetenskap, Stockholms universitet
May Britt Rian, doktorand i miljövetenskap, Stockholms universitet
Michael Bertram, doktor i miljötoxikologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Monica Lind, adjungerad professor i miljötoxikologi, Uppsala universitet
Natasja Börjeson, doktor i miljövetenskap, Stockholms universitet
Oskar Karlsson, docent i toxikologi, Stockholms universitet
Patrik Andersson, professor i miljökemi, Umeå universitet
Pauliina Damdimopoulou, docent i toxikologi, Karolinska Institutet
Pedro Inostroza, doktor i ecotoxicogenomics, Göteborgs universitet
Prado Domercq, doktor i miljövetenskap, Stockholms universitet
Prosun Bhattacharya, professor i grundvattenkemi, KTH
Romain Figuière, doktorand i miljökemi, Stockholms universitet
Samira Salihovic, biträdande lektor i kemi, Örebro universitet
Sandra Ceccatelli, professor i neurotoxikologi, Karolinska Institutet
Sarah Cornell, docent i hållbarhetsvetenskap, Stockholms universitet
Stefan Ljunggren, adjungerad lektor i yrkes- och miljöhygien, Linköpings universitet
Stefan Spulber, doktor i neurovetenskap, Karolinska Institutet
Stefano Papazian, doktor i miljökemi och exposomics, Stockholms universitet
Susana Cristobal, professor i miljöproteomik, Linköping universitet
Svante Winberg, professor i neurovetenskap, Uppsala universitet
Terry Bidleman, professor emeritus i kemi, Umeå Universitet
Thanh Wang, lektor i kemi, Örebro universitet
Thomas Backhaus, professor i miljövetenskap, Göteborgs universitet
Thomas Ledbetter, miljökemi, Stockholms universitet
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet
Tomas Brodin, professor i akvatisk ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Ullrika Sahlin, docent i miljövetenskap, Lunds universitet
Ulrika Eriksson, doktor i analytisk miljökemi, Örebro universitet
Victor Castro-Alves, doktor i mat och hälsa, Örebro universitet
Vladimir Cvetkovic, professor i vattenvårdsteknik, KTH
Åke Strid, professor i biokemi, Örebro universitet
Åsa Arrhenius, doktor i miljövetenskap/ekotoxikologi, Göteborgs universitet