Forskarskola om att lösa problem med vatten för ett hållbart samhälle

Ida Andersson framför en dator vänd mot kameran

Det finns en risk att översvämningar leder till att farliga kemikalier sprids i dricksvattnet. Ett sätt att förhindra att vattnet förgiftas kan vara ett tidigt varningssystem.
Detta projekt är ett av flera i en ny tvärvetenskaplig forskarskola där sju doktorander samarbetar med bland annat Örebro kommun. Forskarskolan finansieras med nära 37 miljoner kronor av forskningsrådet Formas.

– Dagens insatser för hållbart samhällsbyggande med förtätning och strandnära bostäder kan medföra sämre förutsättningar för att hantera vatten. Risken ökar till exempel för översvämningar när avloppsledningar överbelastas, säger Ida Andersson, forskare i kulturgeografi vid Örebro universitet.

Tillsammans forskarkollegerna vid Örebro universitet Erik Hysing (statskunskap), Monika Berg (sociologi), och Ingrid Ericson Jogsten (kemi) ska hon leda forskarskolan. Tre forskare från Karlstad universitet ingår också i ledningen.

Klimat och kemikalier

Utgångspunkten är att klimatförändringarna leder till höjda havsnivåer och mer vatten i vattendragen. Samtidigt ökar användningen av kemikalier som hotar tillgången till säkert dricksvatten.

Dagens inriktning på hållbart samhällsbyggande kan alltså också motverka en hållbar hantering av vatten. 

Samarbete med kommuner

Den nya tvärvetenskapliga forskarskolan (WATCH) är ett samarbete mellan Örebro och Karlstad universitet, länsstyrelserna i Örebro och Värmland, Örebro och Karlstad kommun, Svenskt Vatten och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Kommunerna har bland annat huvudansvar för vattenförsörjningen.

– Syftet är att hitta sätt att stärka samhällets förmåga att anpassa sig och lösa problem med en hållbar vattenförsörjning. Här behövs samverkan mellan forskningen och olika aktörer som går på tvärs över gränser mellan organisationer och geografiska områden, säger Ida Andersson.

Förutom projektet om ett tidigt varningssystem för kemikalier i vatten, ska doktoranderna under fem år arbete med:

*hur konflikten mellan hållbart samhällsbyggande och hållbar vattenanvändning ska hanteras i planeringen.

*relationen mellan jord- och skogsbruket och vattensystemet med Värmland som exempel.

*kartläggning av styrningen av vatten och hur offentliga aktörer kan stödja hållbar utveckling, i samverkan med Länsstyrelsen i Örebro.

*undersökning av hur hållbar infrastruktur för vatten och samhällsbyggnad kan utvecklas, i samverkan med MSB.

*kartläggning av vilka värderingar som ligger till grund för konflikten mellan aktörer för hållbart samhällsbyggande och hållbar vattenanvändning, i samverkan med Karlstad kommun.

Text: Maria Elisson
Foto: Privat
Foto första sidan: Davide Pietralunga/Unsplash

I Sverige medför klimatförändringarna ökad nederbörd och kraftigare regn. Följden blir snabbare avrinning som belastar avloppssystemen. Mindre med regn når grundvattnet, som också påverkas av ett växande behov av dricksvatten.

Den nya forskarskolan är inriktad att studera hur trenden med att förtäta bebyggelse för att spara mark och viljan att bygga på strandnära mark samspelar med kravet att utveckla en hållbar vattenanvändning. Studierna ingår i tre områden: dricksvattenförsörjning, hantering av dagvatten och VA-system samt krisberedskap och prevention för översvämning.