This page in English

Ida Andersson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Ida Andersson
Forskningsämne

Om Ida Andersson

Ida har en doktorsexamen från 2015 i Geografi med inriktning mot Kulturgeografi från Stockholms universitet. Avhandlingsarbetet handlade om platsmarknadsföring i små och medelstora kommuner.  Idas forskning handlar om ekonomisk geografi med fokus på urban och regional utveckling. Hon arbetar med frågor som handlar om policyutveckling, grön ekonomi, gröna städer och hållbar regional utveckling. Idas forskning fokuserar framförallt på svenska förhållanden med en nordisk och europeisk (EU) utblick.

Sedan 1 juli 2018 är Ida anställd som Lektor i Kulturgeografi vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) vid Örebro universitet.

 

Aktuell forskning

Ida leder under 2020 projektet "Kollektivtrafik för omställning. Planering av hållbara transportsystem genom regional aktörssamverkan" som finansieras genom Forskningsrådet Formas. Projektet genomförs tillsammans med Brita Hermelin från Linköpings universitet och handlar om omställningen av kollektivtrafiken efter den regionaliseringsreform som genomfördes år 2012, då 21 regionala kollektivtrafikmyndigheter etablerades. Projektet har fokus på samverkan, kunskapsöverföring och relationerna mellan stad och land. 

Under perioden 2016-2019 arbetade Ida i ett projekt med titeln "Sustainable housing 2.0? The role of policy networks and eco innovations in the wood based housing sector in Sweden" som finansieras av Jan Wallander och Tom Hedelius stifelse (Handelsbankens forskningsstiftelser). Projektet handlade om policyutveckling och klimatinnovationer i relation till utvecklingen av den svenska trähusindustrin, och här främst i relation till flerfamiljshus i trä. Projektet utgår ifrån teorier om innovationer och utvecklingen av den gröna ekonomi och förs samman med perspektiv om policymobilitet i syfte att förstå interaktionen mellan policynätverk och utvecklingen av gröna innovationer.

Ida är medlem i nätverket "Green Economices Network" som samlar forskare från Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland och Luxemburg. Hon samarbetar kontinuerligt kring forskningspublikationer, projekt och nätverksaktiviteter med olika forskare i nätverket. Ett exempel på verksamhet inom nätverket är  workshopen "The green economy and regional development"  som annordnades i november 2019 i Örebro där ett 15-tal forskare deltog.  

Tillsammans med Rhiannon Pugh (Lunds universitet) och Taylor Brygdes (Stockholms universitet) leder Ida nätverket The Gender and Regional Studies network med stöttning från Regional Studies Association under perioden 2019-2022, vars syfte är att samla kvinnliga ekonom-geografer i frågor om forskning, karriärsutveckling och nätverkande. 

Ida arbetar även med forskningsfrågor som rör policymobilitet och processer kring kunskapsspridning och best practice. Hon var redaktör för Ymer 2018 som ges ut av SSAG. Boken hade temat "Globala flöden och lokala praktiker - policymobilitet i tid och rum" som samlade ett 15-tal forskare. Boken lanserades den 24 april 2018 och finns tillgänglig som e-bok med open access. Tillsammans med Ian R. Cook (Northumbria University, UK) har Ida skrivit ett antal publikationer på temat policymobilitet, bland annat i projektet "Policy tourism, conferencing and the staging of the European Week of Regions and Cities".

 

Undervisning

Ida har mångårig erfarenhet av att undervisa på grund- och avancerad nivå, samt på forskarutbildningen, både på svenska och engelska. Hon är för närvarande kursansvarig för följande delkurser inom samhällsplanerarprogrammet: 

Introduktion till Kulturgeografi  (7,5 hp)

Ekonomisk Geografi I (7,5 hp)

SJälvständigt arbete i kulturgeografi (B-uppsats) (7,5 hp)

Ida undervisar även på andra kurser på temat ekonomisk geografi, gröna städer, planering och vetenskaplig teori och metod. Hon handleder uppsatser på kandidat- och masternivå i kulturgeografi och samhällsplanering. Ida deltar även regelbundet i lärarutbyte inom Erasmusprogrammet där hon har undervisat i ekonomisk geografi och grön ekonomi vid Universitet i Bergen, Norge. 

  

Bakgrund

Ida kommer ursprungligen ifrån Skellefteå och har en masterexamen i Urbana Studier och en kandidatexamen i Kulturgeografi från Uppsala universitet. Innan Ida påbörjade forskarstudier vid Stockholms universitet arbetade hon i den finansiella sektorn i Stockholm som projektledare och produktspecialist. Under perioden 2015-2016 jobbade hon som verksamhetschef på Stockholms universitets studentkår. Ida tävlar i rodd för Hammarby IF Roddförening och på meritlistan finns bland annat guld på Masters-VM och svenska mästerskapen. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Andersson, I. (2014). Beyond “Guggenheiming”: From flagship buildings to flagship space in Sweden. Norsk Geografisk Tidsskrift, 68 (4), 228-237.
Stålnacke, F. & Andersson, I. (2014). Interna eller externa målgrupper? En studie om platsmarknadsföring i Göteborg och Stockholm. Geografiska Notiser, 72 (1), 7-18.
Andersson, I. & Niedomysl, T. (2010). Clamour for Glamour: City competition for hosting the Swedish tryouts to the Eurovision Song Contest. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 101 (2), 111-125.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Andersson, I. (2015). Geographies of Place Branding: Researching through small and medium sized cities. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Stockholm: Department of Human Geography, Stockholm University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Andersson, I. (2020). Building the green city from wood?: Policies, practices, and institutional capabilities in Sweden. I: Minna Chudoba; Ari Hynynen; Magnus Rönn; Anne Elisabeth Toft, Built Environment and Architecture as a Resource (ss. 55-80). . Nordic Academic Press of Architectural Research.
Barquet, K. & Andersson, I. (2020). Peace Parks: Nation Branding and Soft Power in Costa Rica. I: Fletcher, Robert; Dowd-Uribe, Brian and Aistara Guntra, The Ecolaboratory: Environmental Governance and Economic Development in Costa Rica. . University of Arizona Press.
Andersson, I. & Borén, T. (2019). Kommunala strategier för strategisk planering. I: Forsberg, Gunnel, Samhällsplaneringens teori och praktik (ss. 127-135). Stockholm: Liber.
Andersson, I. & Hermelin, B. (2019). Om regional samverkan för hållbara persontransporter. I: Josefina Syssner, Ett nytt kontrakt för samhällsbyggandet (ss. 157-180). Boxholm: Linnefors förlag.
Andersson, I. (2018). Globala flöden och lokala praktiker: En introduktion. I: Ida Andersson, Globala flöden och lokala praktiker: policymobilitet i tid och rum (ss. 7-24). Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi.
Cook, I. R. & Andersson, I. (2018). Tour guides and the hosting of policy tourism: Show and tell in Vällingby and Växjö. I: Ida Andersson, Globala flöden och lokala praktiker: policymobilitet i tid och rum (ss. 111-131). Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi.
Andersson, I. (2012). Hotels as flagship buildings: Emerging economies in small towns. I: Lukas Smas, Hotel spaces: urban and economic geographical perspectives on hotels and hotel developments. Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.
Andersson, I. & Hermelin, B. (2012). Hur hållbar utveckling blev en fråga om hållbara städer, nätverksplanering och hållbar tillväxt. I: Lennart Tonell, Hållbar utveckling: samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden (ss. 79-96). Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi.

Manuskript

Rapporter

Andersson, I. & Hermelin, B. (2021). Snart 10 år med regionala kollektivtrafikmyndigheter: En rapport om kommunala perspektiv på planering av regional kollektivtrafik. Linköping: Linköping University (CKS Arbetsnotat ).

Samlingsverk (redaktör)

Andersson, I. (ed.) (2018). Globala flöden och lokala praktiker: policymobilitet i tid och rum. Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi (Ymer 138).