Två av tre har erfarit genusbaserat våld visar enkät till universitet och forskningsorganisationer i Europa

Kvinna i siluett mot fönster

Två av tre har erfarenheter av någon form av genusbaserat våld. Det visar en enkätundersökning till studenter och anställda på 46 universitet och forskningsinstitutioner i 15 länder i Europa, inklusive Sverige.
– Det är en hög siffra som speglar att det genusbaserade våldet är strukturellt och inte handlar om individer, säger Sofia Strid, vetenskaplig ledare för EU-projektet UniSAFE och forskare vid Örebro universitet och Göteborgs universitet.

Enkätundersökningen är en av flera delar av EU-projektet UniSAFE. Syftet är att kartlägga omfattningen av genusbaserat våld vid universitet och forskningsorganisationer i europeiska länder. Resultatet ska sedan användas, tillsammans med kartläggning av nationell och institutionell policy, fallstudier och intervjuer, för att ta fram konkreta metoder för att motverka och förebygga våldet.

UniSAFE-enkäten är unik enligt Sofia Strid i och med att den bland annat tar upp fler former av våld än tidigare liknande undersökningar - och relaterar bland annat till välbefinnande och karriär.  De som svarat har bland annat uppgett kön, sexuell identitet, ålder, etnicitet och om de utsatts för, utövat eller bevittnat våld. En särskild kategori är yngre forskare som flyttar mellan universitet och länder.

Sofia Strid

Sofia Strid är vetenskaplig ledare för EU-projektet UniSAFE och forskare vid Örebro universitet och Göteborgs universitet.

– Forskare tidigt i karriären är en särskilt utsatt grupp. De har ofta tillfälliga kontrakt och hamnar i ett starkt beroende hos sin forskningsledare eller arbetsgivare, säger Sofia Strid.

Två av tre av de svarande uppger alltså att de utsatts för genusbaserat våld. Psykologiskt våld (57 procent) följs av sexuella trakasserier (31 procent), ekonomiskt våld (10 procent), online-våld (8 procent), fysiskt våld (6 procent) och sexuellt våld (3 procent).

Psykologiskt våld mest vanligt

Av svaren från de 42 000 deltagarna framgår att kvinnor och ickebinära personer är mest utsatta och att den vanligaste formen av genusbaserat våld är psykologiskt. Psykologiskt våld kan vara att någon tvingats göra något mot sin vilja, har blivit respektlöst bemött eller utsatts för ilska.

Många former av det genusbaserade våldet är svårfångade.

– Det kan vara svårt att uppfatta sexistiska kommentarer som psykologiskt våld, både för dem som utsätts och för vittnen, säger Sofia Strid.

Endast 13 procent av dem som erfarit genusbaserat våld har rapporterat vidare. En vanlig förklaring är osäkerhet om det som inträffat varit allvarligt nog, eller ens en form av våld. Av dem som bevittnat våld uppger 12 procent att det handlat om sexuella trakasserier och 9 procent att det var ekonomiskt våld.

UniSAFE-enkäten stärker enligt Sofia Strid resultaten från en svensk enkätundersökning av genusbaserat våld inom akademin som presenterades i maj i år, där samtliga svenska universitet och högskolor ingick.

Målet är konkreta verktyg

Nästa steg i UniSAFE-projektet är att samla bland annat jämställdhetsexperter från universiteten för att skapa verktyg för att sedan pilottesta dessa med sikte på det slutliga målet: konkreta verktyg för att förebygga genusbaserat våld inom akademin. 

EU:s forskningsprogram Horizon Europe ställer numera krav för finansiering att forskningsorganisationer måste ha en jämställdhetsplan för att beviljas medel. Tjeckien är under hösten ordförandeland i EU och har genusbaserat våld inom högre utbildning på sin dagordning. Efter årsskiftet tar sedan Sverige över som ordförande.

Förutom Sofia Strid har fem andra svenska forskare medverkat: Fredrik Bondestam, Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet samt Liisa Husu, genusvetenskap, Jeff Hearn,  seniorprofessor i kulturgeografi, Angelica Simonsson, postdoktor genusvetenskap och Nicole Ovessen, postdoktor, genusvetenskap,  alla vid Örebro universitet.

Text: Maria Elisson
Foto: Istock och Maria Elisson

Ickebinär är ett begrepp som används om personer som identifiera sig mellan, bortom och med båda könskategorierna kvinna/man

Enkätundersökningen skickades till studenter och anställda på 46 universitet och forskningsinstitutioner i 15 länder i Europa, inklusive Sverige

Anställda (43 procent av totala antal svarande) och studenter (57 procent) svarade på enkäten online mellan januari och maj 2022.

Slutsatser utifrån den anonyma enkäten baseras på de samlade svaren och bryts inte ner på länder eller enskilda institutioner.

Tyska GESIS som ansvarar för enkätens genomföranden, uppger att även om svarsfrekvensen är låg (10 procent för anställda och 2 procent för studenter) så är det höga antalet svaranden en styrka och svarsfrekvensen och i nivå med vad man kan förvänta sig av online-enkäter enligt GESIS bedömning.