This page in English

Sofia Strid

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Sofia Strid

Om Sofia Strid

Sofia Strid är docent och lektor i genusvetenskap vid Örebro universitet. Sedan april 2022 är hon även lektor sociologi vid Göteborgs universitet. Hon har varit lektor och forskare i genusvetenskap, kvinnovetenskap, policystudier, sociologi och statsvetenskap i Belgien, Storbritannien, Sverige och Österrike. Hennes profil är internationell, mångvetenskaplig och samverkansinriktad, med många europeiska multipartnersamarbeten och projekt, och med ett hundratal publikationer.

Forskning 

Sofia Strids forskning är brett samhällsvetenskaplig, använder både kvalitativa och kvantitativa metoder, och utgår från feministisk teori och samhällsteori för att analysera politik, mobilisering och motstånd, social och ekonomisk hållbarhet, och våldets ontologi och aetologi, i online/offlinekontexter.

Sofia Strid leder tillsammans med bla. seniorprofessor Liisa Husu GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies och ansvarar för två teman under forskningsfältet Gender, Violence and Society. Hon leder också det mångvetenskapliga fakultetsfinansierade Centrum för våldsstudier, tillsammans med Susanne Strand, docent i kriminologi, vid Örebro universitet.

Sofia Strids forskning finansieras av bland anant Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE), Vetenskapsrådet och FORTE.  

Några pågående projekt

Undervisning

Sofia Strid utvecklar och ger kurser samt handleder på samtliga nivåer i olika ämnen, bland annat genusvetenskap, rättsvetenskap, media och kommunikationsvetenskap, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap. Hon utvecklar och leder workshops om jämställdhet, jämställdhetsintegrering och könsrelaterat våld för universitetspersonal, praktiker och beslutsfattare, bland annat inom ramen för europeiska Gender Equality Academy

Hon handleder för närvarande tre doktorander, med bakgrund i genusvetenskap, statskunskap, samt i media- och kommunikationsvetenskap. Sofia Strid välkomnar särskilt forskarstuderande och postdoks med intresse för motstånd mot feminism, genusperspektiv på hållbarhet och EU:s Green Deal, och feministiska våldsstudier i online/offlinekontexter.

Samarbeten och uppdarag

Sofia Strid är aktiv i ett flertal väletablerade europeiska nätverk och samarbeten. Många av dessa har utvecklats genom hennes arbete inom European Women's Lobby Observatory on Violence Against Women, genom hennes arbete inom det EU 6:e ramverksfinansierade forskningsprojektet QUING: Qualitiy in Gender+ Equality Policy in Europe, samt genom hennes medverkan i UNESCO Chair in Gender Research Group, vid Lancaster University.

Sofia Strid är ordförande i Nordic Association for Feminist and Gender Research, styrelsen för NORA, Europas representant i International Sociological Association RC32: Women and Society; Sektionsledare för S09: Gender-based violence vid European Consortium for Political Research-ECPG, och medlem i EU-finansierade COST-Action on Femicide.

Sofia Strid är ledamot i fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap vid Örebro universitet, Örebro universitets representant i Länsstyrelsens resursgrupp mot kvinnovåld, organiserande medlem i den årliga Genusdialogen mellan forskare och svenska riksdagsparlamentariker, organiserad av GEXcel, och en av de grundande medlemmarna av den regionala genusdialogen organisertad av Örebro läns länsstyrelse och genusvetenskap vid Örebro universitet.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Proceedings (redaktörskap)

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt