Var medveten om pedagogiken - och låt den förändras

Anette Bagger.

Anette Bagger är utbildad grundskollärare, specialpedagog, biträdande lektor, docent och sedan vårterminen 2022 – excellent lärare vid Örebro universitet.
– Det är viktigt att kunna förstå hur det går till att lära ut, säger hon.

Anette Bagger undervisar blivande specialpedagoger, men större delen av hennes arbetstid går till forskning. Sedan tidigare har hon stor erfarenhet av undervisning som lärare i grundskolan, specialpedagog och från andra lärosäten i Sverige.

– Forskning och undervisning går hand i hand, de behöver varandra, säger Anette Bagger.

I undervisningen utgår hon från olika teorier, för henne är det viktigt att förstå hur lärandet går till och vad hon kan ändra. För Anette Bagger är det grundläggande att vara medveten om vilken pedagogik hon använder och låta den förändras.

– Inget kan förändas om man alltid kör på samma sätt.

Anette Bagger menar att en bra pedagog ska kunna välja vilken form undervisningen ska ha, för att sedan utvärdera sin egen insats, innehåll och olika arbetsformer. Hon vill att studenterna ska förstå varför en föreläsning eller examination genomförs på det sätt hon har valt. Studenterna ska ha möjlighet att växa, bidra och påverka sin utbildning. Ett led i det arbetet är att hon har studentrepresentanter som hjälper henne att tolka kursvärderingarna.

– För mig är det pedagogik, att lärare och studenter tänker tillsammans. Jag är strukturerad och använder teoretiska verktyg utifrån vad kursvärderingarna visar.

Rummet och miljön är en viktig del inom pedagogiken, därför har hon, tillsammans med forskarkollegor, arbetat i den pedagogiska testmiljön Learning Lab på Örebro universitet.

– Alla borde testa Learning Lab, ett rum som erbjuder annat än ett vanligt klassrum, säger Anette Bagger.

Där har hon tillsammans med sina kollegor bland annat provat på att vara både student och lärare, ett kollegialt lärande där de tillsammans reflekterade över vad som händer i ett rum som inte är en traditionell undervisningssal.

– Gruppdynamik är spännande och det gäller att se rummets energi som lärare. Traditionellt sitter de som håller med dig längst fram till vänster och opportunisterna längst bak till höger i ett klassrum.

Text och foto: Anna Asplund

Tre tips från Anette Bagger

  1. Fortsätt att utvecklas som pedagog, du blir aldrig färdig.
  2. Dokumentera ditt lärande som pedagog, koppla teorier till din undervisning, utvärdera och dokumentera vad du gör.
  3. Examinationer ska examinera kursmålen, stärka och inte stjälpa i en myndighetsutövning. Alla ska ha samma möjlighet att visa sina kunskaper.

Excellent lärare

Fyra bedömningskriterier för pedagogisk skicklighet ska vara uppfyllda för att en lärare ska kunna utses till excellent lärare vid Örebro universitet.

Undervisningsskicklighet

Läraren fungerar synnerligen väl i relationen med studenter och har mycket god förmåga att stödja studenters lärande, anpassa undervisning efter olika studenters och studentgruppers förutsättningar samt omsätta sin pedagogiska grundsyn i praktiken.

Professionell utveckling

Läraren utvecklar sitt pedagogiska förhållningssätt över tid genom att systematiskt reflektera över och analysera studenters lärande och studieresultat och därefter utveckla den egna praktiken.

Pedagogiskt ledarskap

Läraren har en ledande roll i att driva lärarkollegiets och utbildningsverksamhetens pedagogiska utveckling.

Akademiskt lärarskap

Läraren reflekterar över studenters lärande utifrån universitetspedagogisk teori och ämnesdidaktisk kunskap och delar med sig av sina insikter kollegialt.

Här kan du läsa mer om excellent lärare vid Örebro universitet.