Hög kvalitet på utbildningar till specialistsjuksköterska

En hand på ett stetoskop som undersöker en mage.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat två av de sex specialistsjuksköterskeutbildningar som finns vid Örebro universitet: ambulanssjukvård och distriktssköterska. Båda programmen får omdömet ”hög kvalitet”.

Läs mer om hur Örebro universitet arbetar med kvalitet.

Ta del av UKÄ:s beslut.

UKÄ granskar kvaliteten på de utbildningar som Örebro universitet och andra lärosäten erbjuder. Granskningarna utgår från olika bedömningsområden, där lärosätet gör en självvärdering med fokus på personal (antal och kompetens), utbildningsmiljö, utformning, genomförande och resultat av måluppfyllelse för utvalda examensmål i aktuellt program. Även jämställdhet, studentperspektiv, arbetsliv och samverkan bedöms.

UKÄ har därefter tagit del av självvärderingen och dessutom intervjuat lärare och ledning.

UKÄ:S bedömning visar att båda programmen säkerställer att studenter få en god utbildning. Ett exempel som har uppmärksammats är programmens vetenskapliga och professionsinriktade utbildningsmiljö.

– Eftersom det behövs fler utbildade specialistsjuksköterskor är detta viktigt för såväl de kliniska verksamheterna och patienterna som för samhället i stort, säger Elisabet Welin, professor vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Jesper Mattsson