This page in English

Därför arbetar vi med kvalitet

En man pekar på en skrivtavla för en grupp människor.

Våra utbildningar kvalitetsgranskas regelbundet, både internt och av externa parter, som UKÄ.

Vår forskning ska komma till nytta i samhället och våra studenter ska ha nytta av sin utbildning. Därför är det viktigt för oss att hela tiden arbeta med vår kvalitet.

I Högskolelagen, som styr vår verksamhet, betonas att utbildning och forskning vid svenska lärosäten ska hålla en hög kvalitet.  Där står också att kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för studenter och personal.

Vi styrs också av andra regelverk, från lokal till europeisk nivå. För att göra det så tydligt som möjligt för våra studenter, anställda, samarbetspartners och det omgivande samhället, har vi tagit fram en egen kvalitetspolicy. Där anger vi vad som ska göras, när det ska ske och hur det ska gå till.

Det mesta av arbetet sker i vardagen, men det finns också större kontroller och samråd som genomförs enligt en särskild plan.

För oss är det viktigt att både säkra att vi håller en hög kvalitet och att vi hela tiden förbättrar vår verksamhet. Finns det brister, ska vi upptäcka dem och åtgärda dem. Där det dyker upp väl genomförda förbättringar eller goda exempel, ska de uppmärksammas och spridas. Det sker genom att vi arbetar systematiskt, på vetenskaplig grund och använder oss av tydliga processer och ansvarsfördelning.

Tre principer ska vara vägledande i kvalitetsarbetet vid Örebro universitet:

  1. gemensam värdegrund som stöd för en god kvalitetskultur
  2.  förtroende för att studenter och medarbetare ger sina bidrag till hög kvalitet i utbildning och forskning
  3. kollegialitet och studentdeltagande i planering, genomförande och uppföljning av universitetets verksamhet.

Vår kvalitetspolicy ska leda till att hela universitet bidrar till att bedriva utbildning och forskning med hög kvalitet, samverkar med det omgivande samhället och verkar för att forskningsresultat kommer till nytta. Läs mer om vår kvalitetspolicy (pdf)

En forskare tar prover i ett labb med flaskor.

11 aktiviteter för en bättre kvalitet

För att stödja arbetet med kvalitet i vardagen använder vi oss av elva grundaktiviteter.

Husfasad med skylten Örebro universitet.

Forskningsutvärderingar

I arbetet med att säkerställa hög kvalitet i forskningen har universitetet genomfört tre forskningsutvärderingar.

En man föreläser för en grupp studenter. Han pekar på en powerpoint-presentation på en tv-skärm.

Utbildningar som utvärderas just nu

Vart sjätte år ska varje utbildning på Örebro universitet granskas. Då görs en utbildningsvärdering.

Ett mikroskop. I bakgrunden syns två personers händer. De pekar på en skärm.

Granskning pågår

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, granskar alla svenska lärosätens kvalitetsarbete. Nu är det dags för Örebro universitet.

Kvalitetssamordnare

Erwin Van Rijswoud

Befattning: Kvalitetssamordnare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Erwin Van Rijswoud

E-post: ZXJ3aW4udmFuLXJpanN3b3VkO29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Erwin Van Rijswoud