Lyckad satsning på högskolepedagogik vid Örebro universitet

Fyra personer sitter med datorer och jobbar runt ett bord.

På bara tio år har Högskolepedagogiskt centrum (HPC) vid Örebro universitet gått från att vara en helt ny stödverksamhet till en väletablerad och strategisk funktion som bidrar till universitetets och samhällets utveckling.
Det visar en studie som gjorts i samarbete med Oslo universitet.

Om Högskolepedagogiskt centrum

Medarbetarna vid HPC jobbar verksamhetsnära och har kurser, seminarier, workshoppar, konferenser och vägledning för lärare som vill utveckla sin pedagogiska kompetens. HPC är också en nod för högskolepedagogisk forskning vid Örebro universitet.

All verksamhet vid HPC vilar på vetenskaplig grund. Man tillhandahåller bland annat konkreta och forskningsförankrade tips och råd som lärare kan använda för att utveckla sin undervisning. Hos HPC finns också kunskap om hur man kan integrera artificiell intelligens (AI), digitalisering, hållbar utveckling, internationalisering och jämställdhet i utbildningar. Lärare kan också få stöd i frågor om breddat deltagande och olika lärmiljöer.

Kristin Ewins, föreståndare för HPC, tog initiativet till studien eftersom hon inte kände igen sig i den bild som förmedlades i en artikel om utvecklingen av högskolepedagogik vid flera universitet, bland annat Örebro. Hon tänkte att det hade hänt mycket mer på Örebro universitet. Därför ville hon ta reda på hur tillväxten och utvecklingen av HPC egentligen gått till.

– Vi levererar inte bara en service med vägledning och kompetensutveckling till universitetets lärare. Våra pedagogiska utvecklare fungerar också som katalysatorer. De arbetar strategiskt, med pedagogiska metoder som förbättrar universitetets förmåga att ge studenterna kunskap som de behöver för att kunna bygga ett bra samhälle, säger Kristin Ewins.

Studien beskriver hur man kan skapa en alltmer integrerad och inflytelserik högskolepedagogisk utvecklingsenhet som kan bidra till att studenterna står väl rustade inför framtiden och de utmaningar de kommer att möta i samhället och i sitt yrkesliv. Den beskriver också hur universitetets pedagogiska utvecklare arbetar.

– Jag hoppas verkligen att beslutsfattare och verksamhetsutvecklare på andra universitet kan inspireras av vårt arbetssätt och våra erfarenheter. Det har varit bra att få tänka kritiskt på den egna verksamheten. Det har också varit en stor fördel att få arbeta tillsammans med Ester Fremstad, från Oslo universitet, eftersom hon har bidragit med ett utifrånperspektiv.

Konkret och praktisk pedagogik för studenterna

Idag är högskolepedagogisk utveckling och utbildning en självklar del av Örebro universitets vision och man arbetar med ett välfungerande, kritiskt och diplomatiskt förhållningssätt och har hela tiden fokus på universitetets utbildnings- och samhällsuppdrag.

Kristin Ewins tror att de har lyckats så bra eftersom de alltid tänker på att verksamheten vid HPC finns till för studenterna. En annan framgångsfaktor är att de arbetar med konkret och praktisk pedagogik när de stöttar och utbildar universitetets lärare.

– Den stora utmaningen är att man behöver kunna upptäcka och förhandla mellan de olika förväntningar och krav som finns hos ansvariga och medarbetare, inom både administrationen och akademin. På ganska kort tid, har vi lyckats etablera högskolepedagogisk utveckling som en viktig fråga för hela universitet. Det är jag väldigt stolt över, säger Kristin Ewins.

I år fortsätter utvecklingsarbetet vid HPC med ett annat internationellt projekt – Academic Hospitality in Interdisciplinary Education. I projektet utvecklar man pedagogik som ska hjälpa studenter att hantera komplexa samhällsproblem inom tvärvetenskaplig forskning och i yrkeslivet. Man arbetar också i ett nationellt projekt om ledarskap inom utbildning på lärosäten i Sverige. Andra aktuella frågor är utveckling av lärmiljöer och projekt om examinationer och AI-utvecklingen.

Läs artikeln The critical-constructive potential of academic development: a case study

Kristin Ewins

Kristin Ewins

Ester Fremstad

Ester Fremstad

Författare: Kristin Ewins, docent i engelska och föreståndare för Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och Ester Fremstad, lektor i universitetspedagogik vid Oslo universitet.